คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สนช.
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์
ด้านพลาสติกชีวภาพ ครั้งที่ 4/2557 เพื่อให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน โครงการจัดทำนโยบายและมาตรการสำคัญและเร่งด่วนของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในประเทศ และกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ
(5 ส.ค. 57 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)