คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สนช.
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาและออกแบบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ ครั้งที่ 4/2557 เพื่อกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม และหารือแนวทางการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมชีวการแพทย์
(29 ก.ค. 57 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)