คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สนช.
และคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การพัฒนาการจัดการด้านอาหารปลอดภัยในระดับแปลงผลิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหาร (17 ก.ค. 57 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้)