โครงการตามแผนที่นำทาง
 
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความพร้อมด้านวัตถุดิบมวลชีวภาพ
 สร้างเทคโนโลยีการเพาะปลูกมันสำปะหลัง มากกว่า 5 ตัน/ไร่/ปี
 สายพันธุ์มันสำปะหลังที่เพิ่มผลผลิตไม่ต่ำกว่า 5 ตัน/ไร่
กลยุทธ์ที่ 2 การเร่งรัดและสร้างเทคโนโลยี
 เทคโนโลยีชีวภาพระดับนำร่อง การผลิตมอนอเมอร์
- 
- 
 เทคโนโลยีการพอลิเมอไรเซชั่น เพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพในระดับนำร่อง
 เทคโนโลยีการพัฒนาสูตรคอมพาวดิ้งเพื่อนำไปใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
 ฐานข้อมูลด้านพลาสติกชีวภาพของประเทศไทย
 งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านพลาสติกชีวภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างอุตสาหกรรมและธุรกิจนวัตกรรม
 เกิดโรงงานต้นแบบผลิตมอนอเมอร์ของพลาสติกชีวภาพ
  เกิดโรงงานต้นแบบผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ
- 
 เกิดโรงงานผลิตเม็ดคอมพาวด์พลาสติกชีวภาพระดับนำร่อง
- 
- 
 เกิดผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในตลาด
- 
- 
- 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
  กิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการใช้พลาสติกชีวภาพ
- 
- 
 มีมาตรฐาน ระบบและหน่วยงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
- 
 มีห้องปฏิบัติกาารทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพ
- 
 มีรายงานข้อเสนอแนะนโยบายส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
- 
 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพมากขึ้น
Copyright 2009 National Innovation Agency. All rights reserved.