เมืองแห่งนวัตกรรมสีเขียว

เมืองแห่งนวัตกรรมสีเขียว

การจัดการสิ่งแวดล้อม • การจัดการน้ำ • การจัดการพลังงาน • การจัดการขยะและของเสีย • นวัตกรรมที่เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่ส่งผลกระทบกับเมืองและชุมชน

Read More

เมืองแห่งความเท่าเทียม

เมืองแห่งความเท่าเทียม

การใช้เทคโนโลยีพลเมืองในการลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม • การเข้าถึงการบริการด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ • ความเท่าเทียมทางเพศ • นวัตกรรมสำหรับผู้พิการ • ความเท่าเทียมด้านการศึกษา • การจัดการระบบสุขภาพ • นวัตกรรมสำหรับผู้ด้อยโอกาส

Read More

นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่

นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่

การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ไร้ประโยชน์ • การสร้างมูลค่าให้กับพื้นที่ว่างเปล่าที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม • การแบ่งปันทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อลดข้อจำกัดเชิงพื้นที่

Read More

ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเมืองและชุมชน ปี 2561

รายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเมืองและชุมชน ปี 2561 เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาสนับสนุนต่อไป…

แจ้งเลื่อนการประกาศผลการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2561

สืบเนื่องจากมีผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2561 เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีความล่าช้าในการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือก ดังนั้น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงขอเลื่อนการนำเสนอโครงการจากเดิมเดือนพฤษภาคม 2561 เป็นเดือนมิถุนายน 2561 และประกาศผลการขอรับการสนับสนุนจากเดิมวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็น 29 มิถุนายน 2561