เมืองแห่งนวัตกรรมสีเขียว

เมืองแห่งนวัตกรรมสีเขียว

การจัดการสิ่งแวดล้อม • การจัดการน้ำ • การจัดการพลังงาน • การจัดการขยะและของเสีย • นวัตกรรมที่เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่ส่งผลกระทบกับเมืองและชุมชน

Read More

เมืองแห่งความเท่าเทียม

เมืองแห่งความเท่าเทียม

การใช้เทคโนโลยีพลเมืองในการลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม • การเข้าถึงการบริการด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ • ความเท่าเทียมทางเพศ • นวัตกรรมสำหรับผู้พิการ • ความเท่าเทียมด้านการศึกษา • การจัดการระบบสุขภาพ • นวัตกรรมสำหรับผู้ด้อยโอกาส

Read More

นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่

นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่

การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ไร้ประโยชน์ • การสร้างมูลค่าให้กับพื้นที่ว่างเปล่าที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม • การแบ่งปันทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อลดข้อจำกัดเชิงพื้นที่

Read More

ความเป็นมา

ในปัจจุบันแนวโน้มการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชน (Innovation for urbanization) จะมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (Co-creation) ทำให้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ริเริ่ม การเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2561 (City & Community Innovation Challenge 2018) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยเปิดรับข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาในหลากหลายมิติ จากนั้นจะมีการตัดสินแนวคิดที่ดีและมีโอกาสในการขยายผล ซึ่งองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ที่ สนช. กำหนด ภายในระยะเวลา 12 เดือนของการดำเนินงานจะได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการขยายผลแนวคิด เทคโนโลยี โอกาสทางสังคมและธุรกิจไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป