โครงการประกวดออกแบบย่านนวัตกรรม

โครงการประกวดออกแบบย่านนวัตกรรม
” YOTHI INNOVATION DISTRICT DESIGN CONTEST: MEDICAL & HEALTH INNOVATION HUB”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์จากการพัฒนาระบบนิเวศน์วิสาหกิจเริ่มต้น โดยการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based innovation) ซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่บนพื้นฐานของปัจจัยการพัฒนาในทุกมิติ โดยนำทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความร่วมมือการพัฒนาระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความสอดคล้องสามารถสนับสนุนและส่งเสริมแนวทางการพัฒนาซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยทวีความเจริญเติบโตทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การมีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ทันสมัย และการลงทุนที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของพื้นที่ยิ่ง ๆ ขึ้น
ย่านนวัตกรรมโยธีเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเพื่อเป็นย่านนวัตกรรมหนึ่งในสิบย่านที่ สนช. ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในระดับย่านและระดับภูมิภาค รวมทั้งประสานความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาในระดับประเทศและระดับพื้นที่ ด้วยย่านโยธีเป็นย่านในกรุงเทพมหานครที่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ จากการกระจุกตัวของโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์ หน่วยงานสำคัญต่าง ๆ ของรัฐ ส่งผลให้ย่านโยธีเป็นย่านที่มีศักยภาพที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการรับรู้ในระดับชาติและระดับสากล เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางกิจกรรมด้านนวัตกรรมทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (Medical & Health Innovation Hub)
ในการประกวดออกแบบพื้นที่ย่านนวัตกรรมครั้งนี้ สนช. จึงได้นำย่านนวัตกรรมโยธี ที่มีความเด่นชัดทางกายภาพในการเป็นนวัตกรรมทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข มาใช้เป็นย่านต้นแบบในการออกแบบพื้นที่ย่านนวัตกรรม โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความถนัดในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพัฒนาเมือง ร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อเป็นการนำร่องให้การพัฒนาย่านนวัตกรรมมีความเด่นชัดและเป็นรูปธรรม โดยการนำบริบททางนวัตกรรมมาปรับใช้ในการออกแบบ รวมทั้งมีการเสนอแนะกิจกรรมที่สอดรับกับความเป็นย่านนวัตกรรมทางทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

การนำเสนอผลงาน การส่งประกวดต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. ออกแบบ: ไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอเพื่ออธิบายแนวคิดในงานออกแบบได้ชัดเจน โดยอาศัยแนวคิดหลักของการเป็นย่านนวัตกรรมทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (Medical & Health Innovation Hub)
2. บรรยาย: ไม่เกิน 300 คำ
3. แนะนำ: ผ่านคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 2 นาที
4. นำเสนอ: ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้นำเสนอและจัดแสดงผลงานในงาน District Summit 2018

รูปแบบการนำเสนอ
• กระดาษขนาด A1 (594 x 841 มม.) สองแผ่น แต่ละแผ่นผนึกลงบนบอร์ดที่มีความแข็งและเบา
หนาไม่เกิน 20 มม. แต่ละแผ่นให้มีเลขหน้าอยู่ที่มุมขวาล่าง
• แต่ละผลงาน ให้แนบแบบฟอร์มการส่งผลงาน พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
ใส่ลงในซองปิดผนึก โดยมีหมายเลขผลงานอยู่ทั้งบนเอกสารและบนซอง
• แต่ละผลงาน ให้มี CD รวบรวมไฟล์งาน ใส่ในซอง โดยมีหมายเลขผลงานอยู่ทั้งบนแผ่น CD และบนซอง ภายใน CD ให้มีไฟล์ ดังต่อไปนี้:
o ไฟล์ drawing ทั้งหมด (.dwg format)
o ไฟล์ภาพของแต่ละภาพที่ปรากฏในบอร์ดผลงาน (.jpg format, ขนาดตามที่แสดงในบอร์ดผลงาน ความละเอียดอย่างน้อย 150 dpi)
o ไฟล์คำบรรยายงาน (.doc หรือ .docx format)
o ไฟล์คลิปวีดีโอนำเสนอผลงานความยาวไม่เกิน 2 นาที (.avi หรือ .mp4 format)
• ไฟล์ของแต่ละบอร์ดตามที่จัดหน้ากระดาษแล้ว (.jpg format, size A1 at 150 dpi) ชื่อไฟล์แต่ละไฟล์ ให้ขึ้นต้นด้วยหมายเลขผลงาน

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด
• ผู้ส่งประกวดเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
• สามารถส่งผลงานในรูปแบบผลงานเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้
• ผลงานต้องไม่เคยมีการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
• ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้ส่งประกวด และผู้ส่งประกวดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ หากมีการละเมิดจะไม่ได้รับการพิจารณา
หากถูกตรวจพบภายหลังจะถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน
• ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้ส่งประกวด
• สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ในทุกรูปแบบ

กำหนดการ
1 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561 ช่วงเวลาการรับลงทะเบียน
12 ธันวาคม 2560 – 26 มกราคม 2561 ช่วงเวลาการรับผลงาน
1 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงรับคะแนนโหวตทาง Social Network
13 กุมภาพันธ์ 2561 นำเสนอผลงานในงาน District Summit 2018
13 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลการตัดสินและรับรางวัล

เกณฑ์การตัดสิน
1. มีการออกแบบที่สื่อถึงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของย่าน
2. ประกอบด้วยองค์ประกอบของย่านที่มีความหลากหลาย
3. มีรูปแบบที่เอื้อต่อการส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความสวยงาม และใช้ความคิดสร้างสรรค์
5. สามารถรองรับการพัฒนาย่านนวัตกรรมในอนาคต
6. เป็นการออกแบบที่มีความสอดคล้องกับยุคสมัย
7. สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

รางวัลการประกวด
รางวัลที่ 1 100,000 บาท และโล่รางวัล
รางวัลที่ 2 80,000 บาท และโล่รางวัล
รางวัลที่ 3 60,000 บาท และโล่รางวัล
รางวัลชมเชย 2 รางวัล 30,000 บาท และโล่รางวัล

แบบฟอร์มลงทะเบียนการประกวดงาน District Summit 2017