บริษัท คนปั่นไฟ จำกัด
สิงหาคม 2554 •  ธันวาคม 2554 •  กุมภาพันธ์ 2555 •  พฤษภาคม 2555 •  กรกฎาคม 2555 •  มกราคม 2556 •  พฤษภาคม 2556

สิงหาคม 2554
• บริษัท คนปั่นไฟ จำกัด ได้ลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน จำนวน 5.83 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เพื่อดำเนินการจัดสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ขนาด 260 kW
 
 • พื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลในโครงการ ยังอยู่ในขั้นตอนเจรจาขอซื้อที่ดินกับ
 เจ้าของที่ดินของเดิม คาดว่า จะสามารถตกลงซื้อขายได้ประมาณเดือน
 กันยายน 2554 โดยพื้นที่ดังกล่าวได้ดำเนินการปรับพื้นที่เป็นที่เรียบร้อย

 • สำหรับการสร้างและประกอบเครื่องจักรระบบแก๊สซิฟิเคชั่น ยังอยู่ใน
 ขั้นตอนการปรับปรุงและสรุปแบบก่อสร้างขั้นสุดท้าย คาดว่า จะสามารถ
 ดำเนินก่อสร้างได้ภายในเดือนสิงหาคม 2554

 • ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลนั้น บริษัทจะสนับสนุนให้เกษตรกร
 บริเวณรอบโรงไฟฟ้าชีวมวลหันมาปลูกกระถินโตเร็วเพื่อขายให้กับโรงไฟฟ้า
สวนป่าไม้กระถินโตเร็ว
ชีวมวล โดยมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกให้ได้ 2,000 ไร่ จากที่มีอยู่เดิม 300 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของบริษัทเองและยังให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจการ โดยบริษัทจะแจกกล้าไม้ให้กับเกษตรกรและจะรับซื้อในราคาที่ได้ตกลงกันไว้ ทำให้ในช่วง 1 – 2 ปีแรกของการดำเนินกิจการจำเป็นต้องรับซื้อชีวมวลจากชาวบ้านในบริเวณรอบโรงไฟฟ้า
 

สถานที่ตั้งโครงการ สิงหาคม 2554

ธันวาคม 2554
• งานโครงสร้างอาคาร ขณะนี้อยู่ในช่วงการปรับแบบ Layout ของอาคารโรงไฟฟ้า อีกทั้งประสบปัญหาพายุฝนในพื้นที่โครงการ ทำให้ส่วนงานก่อสร้างยังไม่มีความก้าวหน้า

• งานผลิตและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบแก๊สซิฟิเคชั่น ขณะนี้อยู่ในช่วงการปรับแบบ Layout ของอาคารโรงไฟฟ้าและระบบแก๊สซิฟิเคชั่น รวมถึงปรับรายละเอียดเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

กุมภาพันธ์ 2555
• เครื่องจักรระบบแก๊สซิฟิเคชั่นที่ใช้ในโครงการ ขณะนี้ ได้ทำการสรุปแบบเครื่องจักรเสร็จแล้ว และเพิ่งเริ่มดำเนินการสั่งผลิตเครื่องจักรที่จะใช้ในโครงการ คาดว่าจะผลิตเครื่องจักรแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2555

• สำหรับงานโยธา ขณะนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ดำเนินการปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

• ความล่าช้าในการดำเนินโครงการของบริษัทนั้น สืบเนื่องมาจากประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตั้งโครงการ อีกทั้งต้องทำประชาคมในพื้นที่ตั้งโครงการเพิ่ม จากพื้นที่หมู่ 3 เป็นพื้นที่ทั้งหมดของตำบลผักขวง รวมทั้งสิ้น 16 หมู่ และจึงจะยื่นขออนุญาตก่อสร้างโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้

แบบโรงไฟฟ้าชีวมวล
พฤษภาคม 2555
• บริษัทมีการปรับปรุงแบบทางวิศวกรรมเพิ่มเติมในส่วนของเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ และระบบทำความสะอาดก๊าซเชื้อเพลิง และเพิ่มขนาดกำลังการผลิตจาก 250 kW เป็น 400 kW

• เครื่องจักรระบบแก๊สซิฟิเคชั่นที่ใช้ในโครงการ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดสร้าง คาดว่าจะสามารถผลิตเครื่องจักรเสร็จสิ้นทั้งระบบภายในเดือนกรกฎาคม 2555 และสามารถเริ่มดำเนินการติดตั้งระบบได้ในเดือนเดียวกัน โดยคาดว่าจะสามารถทดสอบประสิทธิภาพของระบบได้ในเดือนกันยายน 2555

• งานโยธา ผู้เข้าร่วมโครงการจะเริ่มดำเนินงานฐานรากในเดือนมิถุนายน 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบ

• การดำเนินงานในโครงการมีความล่าช้าเป็นอย่างมาก สืบเนื่องมาจากบริษัทได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในปลายปี 2554 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบทางวิศวกรรมเพิ่มเติม ทำให้ต้องสรุปแบบใหม่อีกครั้งก่อนที่จะเริ่มดำเนินการสร้างเครื่องจักรได้
ชิ้นส่วนเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิง
 
กรกฎาคม 2555
• ระบบแก๊สซิฟิเคชั่นสำหรับผลิตไฟฟ้าในโครงการ บริษัทได้ทำการสรุปแบบเครื่องจักรอื่นในโครงการ และเริ่มดำเนินการก่อสร้างเครื่องจักรบางชิ้นแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถทดสอบระบบแก๊สซิฟิเคชั่นได้ในเดือนตุลาคม 2555 ซึ่งล่าช้าออกไปอีก

• สำหรับงานโยธา บริษัทเริ่มดำเนินการก่อสร้างงานฐานรากและเทพื้นอาคาร เพื่อรองรับเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงที่จะยกมาหล่อคอนกรีตทนไฟ ณ สถานที่ตั้งโครงการ
สถานที่ตั้งโครงการ กรกฏาคม 2555
 
มกราคม 2556
• ขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วร้อยละ 30 ของงานก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งเป็นพื้นคอนกรีตสำหรับติดตั้งเครื่องจักร เพื่อรองรับเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิง

• สำหรับประเด็นของเครื่องจักร บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนของเครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งที่สถานที่ตั้งโครงการ

• สำหรับระบบทำความสะอาดดำเนินการก่อสร้างแล้วร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะผลิตและติดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2556 และสามารถเริ่มดำเนินการทดสอบได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556
เตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (ซ้าย) ระบบทำความสะอาด (ขวา)
 
พฤษภาคม 2556
• ขณะนี้ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วร้อยละ 70 ของงานก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งส่วนที่ดำเนินการแล้วจะเป็นอาคารติดตั้งเครื่องจักร เพื่อรองรับเครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์

• สำหรับส่วนของเครื่องจักร ได้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนของเครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ และระบบทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงการทดสอบและปรับแก้ระบบแก๊สซิฟิเคชั่น

• สำหรับเครื่องยนต์ผลิตพลังงานไฟฟ้า อยู่ในระหว่างการดัดแปลงเครื่องยนต์และขนย้ายมาที่สถานที่ตั้งโครงการ
ระบบแก๊สซิฟิเคชั่นในโครงการ