mnu_sidetop01 bd_top02 bt_top03
innovation ambassador
 

มิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ 2 ระบบ

ปัจจุบัน ธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ ทั้งบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท์ และหอพักต่างๆ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การเติบโตของธุรกิจประเภทนี้เองยังได้ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องประเภทอื่นๆ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งเราคงไม่อาจปฏิเสธได้ถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับธุรกิจประเภทนี้ นั่นคือ “อุปกรณ์อ่านค่าหน่วยการใช้ไฟฟ้า หรือ มิเตอร์ไฟฟ้า” นั่นเอง


อุปกรณ์มิเตอร์ไฟฟ้า
ในการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้านั้น การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยได้มีการกำหนดหน่วยวัดการใช้ไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) โดยการติดตั้งมิเตอร์วัดไฟฟ้าเพื่อใช้ในการอ่านค่าการใช้ไฟฟ้า ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการเรียกเก็บค่าไฟฟ้ารายเดือน อย่างไรก็ดี การดำเนินการอ่านค่าการเรียกเก็บค่าไฟฟ้านี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางราชการต่างๆ เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือส่วนทางภาคเอกชน เช่น หอพัก ห้องเช่า อพาร์ตเมนท์ แมนชั่น คอนโดมีเนียม ฯลฯ ต่างก็ยังคงอาศัยแรงงานคนในการจดหน่วยไฟฟ้า ซึ่งการดำเนินการนี้เองที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้หลายประการ เช่น การอ่านและจดหน่วยไฟฟ้าผิดจากความเป็นจริง หรือไม่มีความแม่นยำในการจดบันทึกหน่วยการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งใช้ระยะเวลาในการจดหน่วยไฟฟ้านาน เป็นต้น
ความคลาดเคลื่อนที่กล่าวมาข้างต้น อาจส่งผลกระทบให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นและเรื่องความน่าเชื่อถือภายในองค์กร ซึ่งทั้งหมดล้วนทำให้เกิดความสูญเสียทางด้านธุรกิจทั้งสิ้น ดังนั้น ด้วยแนวคิดที่ต้องการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ “มิเตอร์ไฟฟ้าแบบ AMR” เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

มิเตอร์ไฟฟ้าแบบ ARM
ระบบ ARM (Automatic Meter Reading) หรือระบบการอ่านหน่วยมิเตอร์อัตโนมัติ เป็นระบบการอ่านหน่วย
การใช้ไฟฟ้าตรงจากมิเตอร์ ผ่านสายโทรศัพท์เพื่อไปจัดเก็บในฐานข้อมูลกลาง หลังจากนั้น ระบบจะทำการส่งผ่านข้อมูลให้กับผู้ใช้ต่อไปในการออกบิลเก็บค่าไฟฟ้า ซึ่งการอ่านข้อมูลด้วยวิธีการนี้จะสามารถอ่านข้อมูลที่ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาและจำนวนบุคลากรในการจดหน่วยไฟฟ้า อนึ่ง มิเตอร์ไฟฟ้าแบบ ARM นี้จะเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

ปัจจุบัน มิเตอร์ ARM ยังไม่เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากเท่าที่ควร เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งออกสู่ตลาด อีกทั้งในบางกรณีก็ยังมีจุดบกพร่องต่างๆ อาทิ เมื่อระบบเกิดการทำงานที่ผิดพลาด มิเตอร์จะไม่สามารถอ่านข้อมูลได้อีก ซึ่งยังผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการ ผู้พักอาศัย และผู้จำหน่ายไฟฟ้าได้ ดังนั้น จึงมีการพัฒนามิเตอร์ไฟฟ้าแบบ ARM ไปเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ 2 ระบบ

มิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ 2 ระบบ
จากที่กล่าวมาแล้วว่า มิเตอร์ไฟฟ้าแบบ ARM ที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน มีการทำงานโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงระบบเดียวเท่านั้น ดังนั้น ในกรณีที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกิดความเสียหายขึ้น มิเตอร์ก็จะไม่สามารถเก็บและบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อีกต่อไป 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนา “ระบบการอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าแบบสองระบบ หรือ B-Connext” ซึ่งเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าที่มีการทำงาน 2 ระบบในเครื่องเดียว โดย B-Connext จะมีวงจรอ่านค่าพลังงานไฟฟ้าภายในกิโลวัตต์มิเตอร์ (Kilo Watt Hour Meter) แบบ 1 เฟส และ 3 เฟสผ่านสายสัญญาณ 2 เส้นตามมาตรฐาน RS-485 ซึ่งจะทำการอ่านข้อมูลโดยอาศัยการนับจำนวนรอบในการหมุนของกิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ (kWh Meter) ทั้งแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส แล้วนำค่าจำนวนรอบของการหมุนที่ได้นี้ มาทำการคำนวณเพื่อให้ได้ค่าของพลังงานไฟฟ้าต่อชั่วโมง (kWh) แล้วทำการบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้าต่อชั่วโมงลงในส่วนของหน่วยความจำ พร้อมกับการเตรียมส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านสายสัญญาณ 2 เส้นตามมาตรฐาน RS-485 ให้กับผู้ใช้งาน โดยมีซอฟต์แวร์ที่ออกแบบโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในการดึงข้อมูลจากมิเตอร์ไฟฟ้า

กล่าวคือ มิเตอร์ไฟฟ้าแบบ B-Connext เป็นมิเตอร์ที่มีทั้งแบบแมคคานิกส์ ซึ่งเป็นแบบกลไกที่มีการใช้งานกันอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และแบบอ่านอัตโนมัติซึ่งเป็นแบบที่เริ่มจะมีการนำมาใช้ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ดังนั้น แม้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นในระบบอ่านอัตโนมัติ เช่น อาจมีการเสียหายเนื่องจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบางส่วนเสียหาย อันเป็นเหตุทำให้มิเตอร์ไม่สามารถส่งผ่านข้อมูลไปยังตัวจัดเก็บข้อมูลกลางได้ แต่ระบบแมคคานิกส์ก็ยังสามารถทำงานเป็นปกติและเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ทำให้การเก็บข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้าเกิดความผิดพลาดขึ้น

จากจุดเด่นดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าแบบ 2 ระบบ ในโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” โดยให้เงินทุนให้เปล่าเพื่อการวิจัยและพัฒนามิเตอร์ 2 ระบบที่เป็นต้นแบบ พร้อมทั้งชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลจากมิเตอร์กับคอมพิวเตอร์

 
คุณาวุฒิ บุญญานพคุณ
ผู้จัดการโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ