“ความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและชุมชนที่เข้มแข็ง จะสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่ยั่งยืน

นิยามของย่านนวัตกรรม

ย่านนวัตกรรมคือ พื้นที่ขนาดไม่เกิน 4 ตร.กม. ที่มีความเข้มข้นของการเกิดนวัตกรรมหรือการใช้นวัตกรรม มีกิจกรรมและการจัดการร่วมกันของชุมชนคนภายในพื้นที่อย่างชัดเจนและเป็นประจำ มีการร่วมแบ่งปันทรัพยากรและร่วมรังสรรค์นวัตกรรมให้ตรงกับเป้าหมายของแต่ละองค์กร หรือให้ตรงความต้องการของคนภายในย่าน

 • การพัฒนาย่านนวัตกรรม (Innovation District) ถือเป็นแนวโน้มล่าสุดในการวางผังเมือง และเป็นรูปแบบใหม่ในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในเมืองมหานครทั่วโลก
 • นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ Silicon Valley  หลายประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มส่งเสริมพื้นที่ในเมืองบางส่วน ให้เป็นพื้นที่สำหรับการจัดตั้งสถานประกอบการแบบ Start up และสำหรับการบ่มเพาะธุรกิจที่อาศัยงานวิจัย ความคิดสร้างสรรค์
 • ปัจจุบันเมืองใหญ่ทั่วโลกมีกว่า 80 แห่งที่ประกาศเรื่องการสร้างย่านนวัตกรรม อาทิ บาร์เซโลนา ประเทศสเปน และบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ยุทธศาสตร์นวัตกรรมเมืองและเชิงพื้นที่พัฒนา“ย่านนวัตกรรมโยธี” โดยการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ซึ่งอาศัยจุดเด่นของย่าน ที่มีสถาบันการแพทย์อยู่เป็นจำนวน 13 แห่ง มีเตียงผู้ป่วยใน 7,000 เตียง ผู้ป่วยนอกอีก 8,000 คนต่อวัน องค์กรที่ผลิตแพทย์บัณฑิต 3 แห่ง วิทยาลัยพยาบาล 2 แห่ง และสนช. ยังมีเครือข่ายนักวิจัย ผู้ประกอบการอีกจำนวนกว่า 100 แห่ง เพื่อรองรับกระบวนการสร้างนวัตกรรม
 • ย่านนี้เป็นจุดต่อของระบบขนส่งหลักทั้งรถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้า BTS – airport link มีผู้คนสัญจรในย่านนี้กว่าวันละ 150,000 คน
 • นอกจากนี้ยังมีอาคารอุทยานนวัตกรรมที่พร้อมเป็นศูนย์ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ผ่านการประชุมหารือ และแสวงหาโอกาสการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ พื้นที่สำหรับการเริ่มประกอบธุรกิจ (Start up) การขยายผล  (up scale and commercial scale) ตลอดจนการทดสอบระดับสากล

นวัตกรรมจะเกิดขึ้นกับคนกลุ่มหนึ่งเป็นผู้เริ่มต้น (2.5%) จากนั้นจะกระจาย ขยายผลไปสู่คนกลุ่มต่างๆ ที่พร้อมรับและนำไปประยุกต์ใช้ (จากซ้ายมาขวา) จวบจนถึงวันที่สิ่งใหม่นั้นกลายเป็นของที่ใช้กันอยู่ทั่วไป (market share =100%) ทุกคนไม่จำเป็นต้องคิดและสร้างนวัตกรรม หากยังไม่พร้อมเพียงเฝ้าติดตามและรอวันนำมาใช้

 

ภาพอนาคต

เมื่อเกิดการรวมตัวกันของย่านนวัตกรรมหลายแห่ง อาจมีอัตลักษณ์ที่คล้ายหรือแตกต่างกันก็ได้ จะเกิดนวัตกรรมระดับเมืองซึ่งแตกต่างทั้งขนาด จำนวนผู้คน ทรัพยากรและปัญหาที่แตกต่างกัน โดยในแต่ละย่านจะมีบทบาทที่ส่งเสริมให้ย่านอื่นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นได้ ระดับความเข้มข้นของการเกิดนวัตกรรมจะน้อยกว่าย่านนวัตกรรม จะเน้นไปที่การใช้งานนวัตกรรมเป็นสำคัญ เทคโนโลยีสำคัญที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมคือเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมีบทบาทอย่างมากในการส่งผ่านข้อมูล การบริหารจัดการทางไกล การวิเคราะห์ปัญหาล่วงหน้า โดยจะเน้นที่เรื่องความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน การเดินทาง การประกอบอาชีพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคนที่อยู่ในเมืองนวัตกรรม

โดยที่ย่านนวัตกรรมโยธีจะเน้นที่บริการด้านการแพทย์ การพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารจัดการเมืองเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อย่านนวัตกรรมนี้เกิดขึ้นแล้วจะสามารถวัดผลได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามหัวข้อดังนี้
1. เกิดรายได้ใหม่ให้กับองค์กร/ชุมชน
2. เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร/ชุมชน ให้มีศักยภาพด้านการประกอบการ/อาชีพ
3. สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับคนในชุมชน สิ่งแวดล้อมและความสะอาดที่ถูกหลักสุขอนามัย
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
5. มีความเข้มข้นของการเกิดนวัตกรรม ตลอดกระบวนการนวัตกรรม
6. ชุมชนมีความเข้มแข็ง (ชุมชนทางอาชีพ/ ชุมชนเชิงพื้นที่/ ชุมชนของผู้ร่วมแนวคิด)


credit : map.google.com

ชุมชนและการมีส่วนร่วม


เครือข่ายความร่วมมือของ สนช.

 • สำนักนายกรัฐมนตรี : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (www.nrct.go.th) / ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ (www.tcdc.or.th) / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (www.trf.or.th) / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (www.sme.go.th)
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สวทช. (www.nstda.or.th) / สวทน.(www.sti.or.th) / วศ. (www.dss.go.th) / และอื่นๆ
 • กระทรวงอุตสาหกรรม : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (www.oie.go.th)  / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (www.dip.go.th)  / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(www.ismed.or.th)  / ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (www.smebank.co.th)
 • กระทรวงพาณิชย์ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (www.ditp.go.th)
 • กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (www.mua.go.th) / มหาวิทยาลัยมหิดล (www.mahidol.ac.th) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.chula.ac.th) / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (www.kmutt.ac.th)
 • กระทรวงสาธารณสุข : กรมการแพทย์ / สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข (www.hrsi.or.th)
 • กระทรวงกลาโหม : กรมการแพทย์ทหารบก(www.amed.go.th)  / โรงพยาบาลในสังกัด / หน่วยงานในสังกัด
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมวิชาการเกษตร(www.doa.go.th) / สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (www.arda.or.th)
 • หน่วยงานภาคเอกชน : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (www.fti.or.th) / สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (www.thaichamber.org)

คณะทำงาน

กิจกรรมที่น่าสนใจ

 • งานประชุมวิชาการ
 • ตลาดนัดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • เวทีความรู้
 • การสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ

ติดต่อเรา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร 02-017-5555 โทรสาร 02-017-5566
Website : www.nia.or.th
(ติดต่อรับข่าวสารส่งอีเมล์มาที่นี่ kant@nia.or.th หรือติดตามที่   )