ติดต่อเรา

+IMG_0101_ใช้_adjust

map_nia

how_to_get_to_the_office

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-017 5555 โทรสาร : 02-017 5566

อีเมล์ : info@nia.or.th