นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ด้วยการผลิตแผ่น Rigid A-PET Sheet แบบลามิเนต (laminated) 3 ชัน ด้วยเครื่องฉีดพลาสติก (extruder) 2 ตัว ทั้งนี้ แผ่น Rigid A-PET Sheet ชันกลางจะมีส่วนผสมของเกล็ดพลาสติกบดที่มาจากการตัดขอบหรือ scrap ร้อยละ 87.5 โดยน้ำหนักพลาสติกชั้นกลาง ในขณะที่ชั้นบนและชั้นล่างด้วยแผ่น Rigid A-PET Sheet ที่ผลิตด้วยเม็ดพลาสติกใหม่ทำให้แผ่น Rigid A-PET Sheet ที่ผลิตนี้มีความใส ไม่เป็นจุดดำหรือฟองอากาศ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่มีขายทั่วไปที่มีส่วนผสมของ scrap ร้อยละ 30 หากแต่มีอัตราส่วนของ scrap ต่อม็ดพลาสติดใหม่ 70:30 โดยน้ำหนัก

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เครื่องฆ่าเชื้ออาหารระบบพ่นน้ำในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือนที่มีการออกแบบให้ห้องฆ่าเชื้อ ชุดกำเนิดไอน้ำ และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งอยู่ภายในเป็นชุดอุปกรณ์เดียวกันติดตั้งและใช้งานง่ายเพียงเชื่อมต่อกับไฟฟ้าและประปาครัวเรือนเช่นเดียวเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป เนื่องจากมีการนำนำ ร้อนที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำ กลบั มาใช้ในกระบวนการผลิตไอน้ำ ใหม่ทำให้ใช้กระแสไฟฟ้าต่ำแต่ยังคงได้ค่าความร้อนสูง

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ระบบฆ่าเชื้อน้ำผลไม้ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ ซึ่งเป็นการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์โดยการสร้างสนามไฟฟ้าจากการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบพัลส์ไปที่ขั้วอิเล็กโทรดที่ความเข้มประมาณ 40 kV/cm เข้าไปในห้องฆ่าเชื้อทำให้เชื้อจุลินทรีย์ถูกทำลายด้วยกระบวนการอิเล็กโตรโพเรชั่นที่อุณหภูมิน้อยกว่า 40 องศาเซลเซียส ใช้เวลานการฆ่าเชื้อน้อยกว่า 10 วินาที โดยหลังจากผ่านการฆ่าเชื้อน้ำผลไม้จะถูกลำเลียงไปยังห้องบรรจุเพื่อรอจำหน่าย ต้นแบบระบบฆ่าเชื้อน้ำผลไม้มีกำลังการผลิต 50-500 ลิตรต่อชั่วโมง สามารถกำจัดหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และเนื่องจากเป็นการฆ่าเชื้อที่อณุหภมูิต่ำทำให้สามารถรักษารสชาติหรือคุณค่าทางโภชนาการของน้ำผลไม้ไว้ได้

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตคอมบูชาเข้มข้น สำหรับเป็นหัวเชื้อสำหรับนำไปส่งในโรงงานบรรจุโดย ขั้นตอนการผลิตใช้กระบวนการหมักแบบ Fed-batch fermentation เพื่อลดระยะเวลาการหมักให้เหลือเพียง 15 วัน ผลิตภัณฑ์จะถูกทำให้เข้มข้นด้วยเครื่องระเหยแบบฟิล์มบางโดยไม่ใช้ความร้อน ทำงานร่วมกับเครื่องสกัดด่วนทำการสกัดกลิ่นชาและและสารสำคัญในตัวใบชา เพื่อให้ได้คอมบูชาเข้มข้นขึ้น 5-7เท่า กระบวนการทั้งหมดจะควบคุมปริมาณของกรดกลูคูโรนิก และDSL และทำให้ปราศจากแอลกอฮอล์ โดยคอมบูชาเข้มข้น 1 ลิตร สามารถผลิตคอมบูชาพร้อมดื่มได้ 25 ลิตร โดยที่คุณภาพของสี กลิ่น รส และปริมาณสารสำคัญ ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากคอมบูชาพร้อมดื่มในกระบวนการเดิม

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตสาหร่ายเตาอินทรีย์ในบ่อดินภายในโรงเรือนปิดที่มีสภาวะควบคุมการเจริญเติบโตโดยการใช้ระบบ smart control ซึ่งตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำ อัตราการไหลและความขุ่นของน้ำ ซึ่งควบคุมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาอินทรีย์ และยังให้สารอาหารที่ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ตามสูตรที่อัตราส่วนต่างๆ มีการผันแปรตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้สามารถผลิตสาหร่ายเตาอินทรีย์ออกมาได้ตลอดทั้งปีอีกทั้งยังมีกระบวนการเก็บเกี่ยวที่ลดการปนเปื้อน กระบวนการทำความสะอาดสาหร่ายเตาอินทรีย์โดยใช้น้ำโอโซนทำให้ปราศจากการปนเปื้อน และยังมีการอบลดความชื้นด้วยเครื่องอบสาหร่ายเตาแบบต่อเนื่องด้วยอินฟาเรดเพื่อยืดอายุและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเส้นด้ายและผ้าผืนผสมเส้นใยนุ่นกับเส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ขนสัตว์ กัญชง ด้วยการปรับปรุงกระบวนการสางเส้นใยนุ่น ให้สามารถมีส่วนผสมได้มากกว่าร้อยละ 30 ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอมีคุณสมบัติการเก็บรักษาความอบอุ่น (warm keeping) และต้านทานการซึมน้ำ (water repellent) จึงเหมาะสำหรับการออกแบบเป็นชุดกีฬาอเนกประสงค์ (active wear) สำหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษในทุกโอกาส

นวัตกรรมระดับโลกด้านกระบวนการขึ้นรูปโลหะผสมชนิด non-ferous ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปบนแม่พิมพ์ (die casting) โดยอาศัยเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบกึ่งเหลวด้วยวิธีการปล่อยฟองแก๊ส (gas induced semi-solid forming) ด้วยอุปกรณ์หัวปล่อยฟองแก๊สเฉื่อยให้น้ำโลหะขึ้นรูปจากภายในบางส่วนจนอยู่ในสถานะกึ่งแข็งกึ่งเหลว (slurry) เพื่อลดปัญหาการเกิดฟองอากาศภายในชิ้นงาน และเพิ่มคุณสมบัติการไหลให้สามารถฉีดลงบนแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนสูงได้

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ด้วยการออกแบบระบบการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดกึ่งอัตโนมัติ โดยการใช้สารพอลิเมอริคเมทิลีนไดฟี-นิลไดไอโซไซยาเนต (polymeric methylene diphenyl diisocyanate; pMDI) มาใช้เป็นสารเชื่อมประสานทดแทนการใช้สารฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) ทำให้ได้แผ่นบอร์ดที่มีความแข็งแรงตามมาตรฐาน JIS A 5908-1994 และมีสมบัติป้องกันการลามไฟ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์วัสดุซ่อมแซมปิดผิวรถยนต์ (สีโป๊) ที่มีองค์ประกอบของพอลิเอสเทอร์เรซิ่นชนิดไม่อิ่มตัวได้จากการนำขวดเพทที่ใช้แล้วผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาไกลโคไลซิสและเอสเทอริฟิเคชั่น ซึ่งวิธีดังกล่าว จะช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบ ลดระยะเวลาการสังเคราะห์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ผ้าถักสามมิติสำหรับการขึ้นรูปแบบโมลด์คัพ ในการผลิตชุดชั้นในสตรี ด้วยการปรับกลไกของเครื่องถักผ้าแนวนอน (weft knitting machine) และออกแบบชุดควบคุมเส้นด้ายให้สามารถเกิดโครงสร้างผ้าเป็นลักษณะการเชื่อมโยงแบบสามมิติ เพื่อเพิ่มความสามารถในการยืดตัวและความแข็งแรง อีกทั้งผิวสัมผัสของผิวผ้าต้องเรียบไม่เกิดการระคายผิว เมื่อนำไปขึ้นรูปโมลด์คัพสามารถคงรูปและมีความสามารถในการคืนรูปได้

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เครื่องย้ำหัวท่อแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับผลิตหัวจรวดสมรรถนะสูงซึ่งประกอบด้วยชุดส่งท่อชิ้นงานแบบ 2 แกน ที่สามารถกำหนดระยะการเคลื่อนที่ ความเร็ว เพื่อป้อนท่อชิ้นงานเข้าสู่การบีบอัดด้วยระบบไฮโดรลิกที่สามารถควบคุมแรงบีบและระยะบีบ ผ่านแม่พิมพ์แบบสมมาตรให้เป็นทรงหัวจรวดและนำไปกลึงเพื่อขัดผิวให้เรียบ วิธีการดังกล่าวทำให้สามารถกำหนดรูปทรงชิ้นงานได้หลากหลาย เปลี่ยนแปลงขนาดได้ทันที ช่วยลดระยะเวลาในการผลิต และลดการสูญเสียเนื้อวัสดุชิ้นงานได้เมื่อเทียบกับวิธีการผลิตแบบเดิมซึ่งใช้วิธีการกลึงทั้งหมด

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ผนังสามมิติจากยางพารา โดยการพัฒนาสูตรคอมพาวนด์ให้มีปริมาณยางพาราเป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีการเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ยางเกิดการพองตัว รวมทั้งเติมสารให้สี สารเพิ่มความมันเงา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีสีสันและมันเงา จากนั้นนำไปผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผนังสามมิติที่มีคุณสมบัติการทนต่อแรงกระแทกได้ดี มีความนิ่มน้ำหนักเบา กันความร้อน และดูดซับเสียงได้ดี นอกจากนี้ มีการออกแบบวิธีการติดตั้งให้มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน จึงช่วยเพิ่มทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์ตกแต่งให้กับนักออกแบบหรือผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับงานตกแต่งภายในอาคาร

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตโฟมอะลูมิเนียม ด้วยการใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปโฟมอะลูมิเนียมด้วยน้ำโลหะในแม่พิมพ์สุญญากาศ โดยใช้วัสดุทรงกลมประเภทเกลือที่สามารถละลายน้ำได้ดีและทนอุณหภูมิสูงเป็นแม่แบบทำให้เกิดโพรงในโฟมอะลูมิเนียม ส่งผลให้สามารถควบคุมขนาดโพรงและความพรุนให้เหมาะสมสำหรับดูดซับเสียงรบกวนที่คลื่นความถี่เฉพาะได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ลดเสียงรบกวนความถี่ต่ำด้วยเทคนิคการสั่นพ้องอีกด้วย

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสีพิกเม้นท์คุณภาพสูงจากพืชธรรมชาติโดยนำพืชธรรมชาติมาผ่านกระบวนการสกัดสารให้สี โดยใช้สารส้มเป็นสารติดสี จับกับโมเลกุลของสี และใช้โซเดียมคาร์บอเนตปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง เพื่อให้ได้เฉดสีที่หลากหลาย และช่วยให้เกิดการตกตะกอนเป็นผลิตภัณฑ์สีพิกเม้นท์จากพืชธรรมชาติที่ให้คุณภาพของสีมีความสม่ำเสมอและมีมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์สำหรับผักเศรษฐกิจ โดยการปรับปรุงพันธุ์ให้มีความต้านทานโรคโดยใช้เทคโนโลยี DNA marker ในการค้นหา gene ที่มีความเหมาะสมสำหรับการผลิตพ่อแม่พันธุ์ และเทคโนโลยีการผสมพันธุ์โดยใช้ระบบตัวผู้เป็นหมัน (male sterile) ในการพัฒนาสายพันธุ์ลูกผสม (F1 Hybrid) ที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตและต้านทานโรคสูง ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในการดูแลผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

“ชีวาดี” น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบการปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์แบบแซม โดยการนำพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเหลือง และมันสำปะหลังที่ให้ปริมาณผลผลิตสูง และมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช มาปลูกร่วมกันด้วยระบบการปลูกพืชแซม โดยแบ่งเป็นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับมันสำปะหลัง และการปลูกถั่วเหลืองร่วมกับมันสำปะหลัง ทำให้ได้ผลผลิตรวมต่อพื้นที่สูงกว่าการปลูกพืชแต่ละชนิดแบบเดี่ยว ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและสามารถบริหารจัดการแรงงานภายในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการคัดบรรจุและรักษาคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออกที่ปราศจากการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน โดยนำเทคโนโลยีการล้างผลไม้ด้วยโอโซน เทคโนโลยีการยืดอายุเก็บรักษาผลไม้ และระบบการแช่ผลไม้ด้วยน้ำร้อนและน้ำเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แบบอัตโนมัติ ตลอดจนระบบการอบไอน้ำร้อนผลไม้แบบแบ่งห้องเข้ามาใช้ในกระบวนการคัดบรรจุ เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพผลผลิตให้คงที่รวมทั้งลดการใช้แรงงานคนและพลังงานภายในโรงคัดบรรจุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตและโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากมะพร้าวอินทรีย์ ซึ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนำน้ำหางกะทิ (coconut whey) ที่เป็นส่วนเหลือทิ้งจากกระบวนการสกัดน้ำมันมะพร้าวอินทรีย์ มาผ่านกระบวนการหมักด้วยแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้มีความคงตัวตลอดจนปรับแต่งรสชาติให้มีความหลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ กระบวนการผลิตยังได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ขนมสำหรับเด็กเล็กฝึกหยิบจับในรูปแบบข้าวพองอินทรีย์ชนิดละลายในปาก โดยการพัฒนาสูตรขนมจากวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ข้าว ผักและผลไม้ ร่วมกับ food additiveและข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการ gelatinization ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นรูปเป็นชิ้นด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันมีอัตราการพองตัวสูงและมีโพรงอากาศภายในละเอียด เมื่อรับประทานแล้วจะมีลักษณะกรอบเบา นุ่ม และละลายได้ง่ายในปาก นอกจากนี้ ยังมีสัดส่วนของผักและผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารในผลิตภัณฑ์สูงกว่าผลิตภัณฑ์ขนมสำหรับเด็กเล็กอื่นๆ ทั่วไป

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ซอสพริกอินทรีย์ที่มีไลโคพีน (lycopene) สูง ซึ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้พริกชี้ฟ้าพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ร่วมกับเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวอินทรีย์ที่อุดมด้วยไลโคพีน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแคโรทีนอยด์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณค่าทางอาหารสูงและกระบวนการผลิตยังได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศด้านกระบวนการปลูกข้าวและจัดการของเสียแบบครบวงจร ด้วยการจัดการแปลงปลูกชนิดบ่อคอนกรีตขนาดเล็กแบบหมุนเวียนที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกวัน และการใช้สารชีวภัณฑ์ในการเพาะปลูก ส่งผลให้สามารถเก็บรวบรวมตอซังข้าวและฟางข้าวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและไม่มีของเสียออกจากระบบ นอกจากนี้ ระบบยังใช้แรงงานในการดำเนินงานจำนวนน้อย ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นบ้านที่หมักจากข้าวไทย “อุ” โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้แก่ การควบคุมสภาวะในการหมักการควบคุมระดับของการกรอง (degree of filtration) วิธีการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิต่ำ (low temperature long time; LTLT) เพื่อควบคุมคุณภาพด้านประสาทสัมผัสและความปลอดภัย และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสะดวกต่อการบริโภค เพื่อยกระดับเครื่องดื่มอุให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริโภคและความเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องดื่มไทย

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบพร้อมทาน โดยการนำข้าวกล้องลืมผัวซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มาให้ความร้อนด้วยกรรมวิธีการนึ่งและทอดด้วยน้ำมันจนเมล็ดข้าวพองสุก คลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุงรส แล้วนำไปผ่านกระบวนการอบด้วยไมโครเวฟเพื่อไม่ให้ข้าวอมน้ำมัน จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบพร้อมทานที่เหมาะสำหรับเป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพและสะดวกในการรับประทาน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวกล้องลืมผัวได้มากถึง 7 เท่า

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันอินทรีย์รายแรกของประเทศไทย โดยการนำน้ำหมากเม่าอินทรีย์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยเฉพาะแอนโทไซยานิน (anthocyanin) มาพัฒนาเป็นเครื่องดื่มฟังก์ชันด้วยการเสริมใยอาหารจากวุ้นเมล็ดแมงลักที่สกัดโดยวิธีทางชีวภาพ ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติช่วยดักจับโมเลกุลน้ำตาลและไขมันภายในระบบทางเดินอาหาร และยังอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์พรมจากยางพาราและกัญชง สำหรับยานยนต์และการตกแต่ง โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยเศษกัญชงที่มีการปรับปรุงทางเคมีเพื่อเพิ่มแรงยึดติดระหว่างยางกับกัญชง ร่วมกับการพัฒนาให้ยางพาราสามารถแทรกตัวและเชื่อมประสานกับผ้าทอจากกัญชง ที่มีการปรับปรุงการตีเกลียวของเส้นด้ายและปรับโครงสร้างผ้าให้เพิ่มคุณสมบัติทนต่อแรงขัดถู ซึ่งพรมจากยางพาราและกัญชงมีสมบัติลดการเกิดไฟฟ้าสถิตย์และลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบการผลิตแตงโมอินทรีย์ภายใต้สภาพโรงเรือนพื้นที่ลุ่ม โดยเป็นการพัฒนารูปแบบการผลิตแตงโมอินทรีย์แนวตั้งบนรางปลูกยกสูงเหนือพื้นดิน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งพัฒนาสูตรวัสดุปลูกที่มีธาตุอาหารเพียงพอต่อความต้องการของแตงโม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยให้อากาศผ่านระบบการให้น้ำบริเวณรากพืช ซึ่งรูปแบบการผลิตดังกล่าวทำให้ผลผลิตแตงโมอินทรีย์มีคุณภาพและมีปริมาณผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่สูงขึ้น รวมทั้งสามารถผลิตได้ทุกฤดูกาล

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเส้นด้ายและผ้าผืนจากเส้นใยผักตบชวาด้วยการปรับปรุงกระบวนการตีเส้นใยผักตบด้วยเครื่องตีสางเส้นใยระบบกึ่งอัตโนมัติ ให้สามารถมีส่วนผสมได้มากกว่าร้อยละ 20 ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอมีคุณสมบัติสวมใส่สบาย ตลอดจนการบริหารจัดการวัชพืชของแหล่งน้ำให้เกิดการสร้างคุณค่าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมระดับประเทศด้านรูปแบบธุรกิจการทำลายหรือกำจัดซากสัตว์ด้วยรถบริการกำจัดซากสัตว์ที่ออกแบบระบบการเผาไหม้แบบให้ความร้อนสูงต่อเนื่อง และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบกะทัดรัดเนื่องจากสัตว์ที่ตายแล้วถือเป็นขยะติดเชื้อ พร้อมการให้บริการ “ฌาปณกิจ” ศพสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรตั้งแต่เตรียมชุดอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ การปลงศพ รวมถึงการจัดพิธีลอยอังคาร

นวัตกรรมระดับประเทศด้านรูปแบบธุรกิจและกระบวนการจัดการขยะติดเชื้อที่แหล่งกำเนิด โดยอาศัยเทคโนโลยีการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำอุณหภูมิ 150-160 องศาเซลเซียส ที่แรงดัน 5-7 บาร์ รวมถึงการออกแบบระบบการจัดการที่ป้องกันการสัมผัสขยะติดเชื้อขณะปฏิบัติงาน ซึ่งขยะติดเชื้อที่ผ่านกระบวนการบำบัดจะสามารถนำเข้าสู่กระบวนการ คัดแยกขยะรีไซเคิลและนำไปกำจัดรวมกับขยะทั่วไปได้อย่างปลอดภัย

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบสมาร์ทโฮมสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้เทคโนโลยีบูลทูธ (Bluetooth 4.0 Low Energy) ซึ่งเป็นการติดต่อโดยตัวอุปกรณ์จะทำการปล่อยสัญญาณข้อมูลผ่านคลื่นความถี่ 2.4GHz ร่วมกับสมาร์ทโฟนนำมาประยุกต์ใช้ในการปล่อยสัญญาณสำหรับอุปกรณ์แต่ละชนิดภายในบ้านพักอาศัย เช่น ประยุกต์ใช้ในการควบคุมการปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ประยุกต์ใช้ในการส่งค่าเซ็นเซอร์ต่างๆที่ติดอยู่ภายในบ้านพัก หรือ การนำมาประยุกต์ใช้เป็นอุป กรณ์สวมใส่แจ้งเตือนฉุกเฉินกรณที่ผู้สวมใส่ต้องการความช่วยเหลือเป็นต้น รวมถึงระบบการตรวจจับพฤติกรรมของผู้สวมใส่อุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ โดยจะทำการตรวจจับพฤติกรรมต่างๆ เช่น การเดิน การนั่ง การยืน การนอน การสะดุด หรือการหกล้ม เป็นต้น

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง G0 ปลอดโรคไวรัส โดยเริ่มจากการผลิตต้นอ่อนมันฝรั่งปลอดเชื้อด้วยระบบ temporary immersion bioreactor และนำไปขยายเป็นต้นแม่พันธุ์และต้นมันฝรั่งตามลำดับโดยใช้ระบบแอโรโพนิกส์ภายใต้โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิและความเข้มแสง พร้อมทั้งพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของต้นมันฝรั่งและช่วยกระตุ้นให้เกิดหัวพันธุ์มันฝรั่ง G0ในปริมาณสูง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาในการผลิตหัวพันธุ์และให้ปริมาณผลผลิตสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกในดินภายใต้โรงเรือนกันแมลง นอกจากนี้ ยังช่วยลดความเสี่ยงจากโรคไวรัสรวมทั้งสามารถผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง G0 ได้ตลอดปี

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ชุดตรวจสอบไวรัสในมันฝรั่งในรูปแบบ Strip test ที่ใช้เทคนิค Lateral flow immunoassay ในการแสดงผลตรวจ potato virus X (PVX) และ potato virus Y (PVY) อย่างรวดเร็ว และแม่นยำภายในเวลา 5 นาที โดยที่ปฏิกิริยาระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจนของทั้ง 2 ปฏิกิริยาไม่รบกวนกันทำให้สามารถตรวจเชื้อไวรัสทั้ง 2 ชนิด ได้ในชุดตรวจเดียวกัน

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็กเล็กกลุ่มภูมิแพ้อาหารทั้ง 8 ชนิด ซึ่งเป็นการพัฒนาสูตรอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสำหรับเด็กเล็ก และปราศจากวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดอาการแพ้อาหารด้วยการใช้ข้าวกล้องอินทรีย์เป็นส่วนประกอบหลัก หลังจากนั้น นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดกึ่งเหลวด้วยกระบวนการทำให้สุกบางส่วน และทำแห้งด้วยแหล่งความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดตลอดจนนำไปพัฒนาเป็นอาหารเสริมชนิดกึ่งแข็งสำหรับเด็กวัย 8 เดือนขึ้นไปด้วยเทคโนโลยีนึ่งด้วยไอน้ำ และบ่มพักเพื่อทำให้ส่วนของคาร์โบไฮเดรตในสูตรอาหารจัดเรียงโมเลกุลใหม่

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืชสายพันธุ์ไทย Steinernema siamkayai ที่มีคุณสมบัติทนทานอุณหภูมิได้สูง และเหมาะสำหรับใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนในประเทศไทย โดย Steinernema sp. อยู่ในสภาพเชื้อสดระยะเข้าทำลาย (infective juvenile) มีศักยภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิดด้วยวิธีการฉีดพ่น และมีความปลอดภัยต่อพืช สัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมระดับโลกด้านระบบการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงแบบครบวงจร โดยการใช้เทคโนโลยีปรับปรุงดินให้มีปริมาณอินทรียวัตถุในระดับที่เหมาะสม ร่วมกับการจัดการเมล็ดพันธุ์ และการควบคุมวิธีการปลูกที่ช่วยกระตุ้นการสร้างและสะสมสารหอม 2AP (2-Acetyl-1-Pyrroline) ในเมล็ดข้าว รวมถึงการเพิ่มปริมาณผลผลิตโดยการประยุกต์ใช้สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้ต้นข้าวในทุกระยะการเจริญเติบโตมีความต้านทานต่อโรค แมลง และสภาพอากาศเพิ่มมากขึ้น

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์กังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 75 กิโลวัตต์เชิงพาณิชย์ ที่มีการออกแบบใบกังหันลมชนิด ความเร็วลมต่ำ 4–5 เมตรต่อวินาที พร้อมชุดหมุนส่ายหาลมและระบบควบคุมการทำงานของกังหันลม โดยการใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (numerical analysis) ร่วมกับหลักการทางพลศาสตร์ของไหล (Computational Fluid Dynamics, CFD) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รองรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่งแรงต่ำ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศด้านบริการสำหรับธุรกิจร้านค้าที่มีให้บริการ Free Wi-Fi ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการผ่านการลงทะเบียนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยบัญชีของ Facebook, Google+ หรือ Twitter โดยอาศัยเทคโนโลยีระบบควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi ที่มีการกรองข้อมูลการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก่อนลงทะเบียนเข้าใช้

นวัตกรรมระดับประเทศด้านบริการเครือข่ายออนไลน์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพร โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์กลางเพื่อเป็นแพลต์ฟอร์มให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือก ที่ประกอบด้วยระบบสังคมออนไลน์ที่นำเสนอข้อมูลจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในด้านสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือกที่สอดคล้องกับข้อมูลด้านสุขภาพร่างกายและระบบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้พัฒนาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ทำให้การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีความสะดวกและรวดเร็ว

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศด้านการแพทย์ โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น พัฒนาเป็นระบบที่ใช้สำหรับสืบค้นหาขนาดและวิธีการใช้ยาของสัตวแพทย์ และแนะนำผลิตภัณฑ์ ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับโลกด้านบริการระบบซอฟต์แวร์เก็บบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินซื้อของภายในห้างสรรพสินค้า โดยอาศัยเทคโนโลยีการรู้จำใบหน้าจากภาพกล้องวงจรปิดในการคาดเดาเพศและอายุของลูกค้าที่เดิน อยู่ภายในห้างเทคโนโลยีการนับคนและระบุตำแหน่งคร่าวๆ โดยใช้สัญญาน Wifi เชื่อมตอ่เข้ากับระบบเครื่องคิดเงิน (POS) เพื่อนำเสนอข้อมูลพฤติกรรมการเดินเลือกซื้อของในพื้นที่ห้างในรูปแบบแผนที่ที่ทำให้ผู้บริหารห้างสามารถนำข้อมูลไปใช้ในด้านการตลาดได้

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบรับส่งแฟกซ์ผ่านสมาร์ทโฟน โดยใช้เทคโนโลยี Image Processing ในการประมวลผลภาพประกอบด้วย การแปลงภาพจากภาพสีให้เป็นภาพขาวดำ แล้วปรับปรุงคุณภาพของภาพด้วยการกรองแบบเกาส์เซียน แปลงไฟล์ภาพให้เป็นไฟล์ชนิด PDF เพื่ออัพโหลดไปยังแฟกซ์เซิร์ฟเวอร์โดยใช้ HTTPS protocol ซึ่งมีการเข้ารหัสข้อมูล ส่งแฟกซ์ต่อไปยังผู้รับแฟกซ์ปลายทางผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (PSTN) ในระหว่างการส่งแฟกซ์จะมีการแจ้งสถานะกลับไปยังสมาร์ทโฟนเพื่อให้ผู้ใช้งานทราบผลการส่งแฟกซ์

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ระบบการจัดส่งข้อมูลเอกสารกำกับยา โดยใช้เทคโนโลลีการสื่อสารด้วยแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน เชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูลยาของโรงพยาบาล เพื่อให้ข้อมูลยาที่แพทย์สั่งการเตือนทานยา และเพื่อเข้าใจถึงผลข้างเคียงของการยาชนิดนั้น

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบบริหารจัดการสายพันธุ์สัตว์น้ำ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (image processing) เพื่อวัดขนาด บันทึกภาพถ่าย และบันทึกข้อมูลสัตว์น้ำให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล และใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพันธุกรรมเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีและเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจ และสามารถหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตด้วยข้อมูลเชิงสถิติ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าช้างเนเปียร์ร่วมกับน้ำเสียฟาร์มสุกรโดยใช้เทคโนโลยีการหมักก๊าซชีวภาพแบบถังกวนสมบูรณ์แบบสองขั้นตอน (two – stage continuously stirred tank reactor) และออกแบบระบบเตรียมวัตถุดิบด้วยเทคโนโลยี anaerobic leach bed reactor เพื่อแก้ปัญหาการบดย่อยหญ้าช้างเนเปียให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพได้ 2.25 เท่า เพิ่มอัตราการผลิตมีเทนจาก 0.9 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัมของแข็งระเหยได้ เป็น 2.03 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัมของแข็งระเหยได้

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์สถานีผลิตไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ โดยใช้เทคโนโลยีเตาเผาที่ออกแบบมาสำหรับใช้เชื้อเพลิงจากใบและยอดอ้อยหรือชีวมวลที่เหลือใช้จากแปลงเกษตรกรรมได้ และพัฒนาเทคโนโลยี three pass eco-boiler ขนาดเล็ก รวมถึงการออกแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติระยะไกลแบบ fully automatic DCS ซึ่งการออกแบบดังกล่าวส่งผลให้สถานีไฟฟ้าใช้พื้นที่ติดตั้งไม่เกิน 1 ไร่ สามารถประกอบติดตั้งหน้างานไม่เกิน 2 เดือน ใช้น้ำในระบบน้อย และใช้บุคลากรในการเดินระบบ 2 คนต่อกะ ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน

นวัตกรรมระดับโลกด้านกระบวนการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลัง โดยการออกแบบระบบการย่อยแป้งที่เหลือค้างในกากมันสำปะหลัง และการหมักแป้งร่วมกับกากมันสำปะหลังเพื่อการผลิตเอทานอลโดยระบบ Solid State Fermentation (SSF) ด้วยยีสต์ชนิด Kluyveromyces ที่ทนอุณหภูมิสูงถึง 42 องศาเซลเซียส

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เม็ดขัดผิวขนาดเล็กจากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรนในการเตรียมหยดสารละลายพอลิเมอร์ เพื่อควบคุมขนาดอนุภาคให้ใกล้เคียงกัน ร่วมด้วยเทคนิคการระเหยตัวทำละลายในระบบอิมัลชั่นน้ำมันในน้ำ สามารถผลิตเม็ดขัดผิวที่มีคุณลักษณะเป็นทรงกลม และมีขนาดอนุภาคที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกลุ่มที่ใช้กับผิวหน้าและผิวกาย มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศและยังมีคุณสมบัติย่อยสลายทางชีวภาพได้ จึงไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตซิลิกาแอโรเจลต้นทุนต่ำ โดยเปลี่ยนสารละลายโซเดียมซิลิเกตให้เป็นซิลิกาซอล ซึ่งเป็นซิลิกาอยู่ในรูปคอลลอยด์ และปรับสภาวะให้เหมาะสมเพื่อให้โครงสร้างเปลี่ยนเป็นเจล หลังจากนั้นปรับปรุงคุณสมบัติพื้นผิวของเจลให้มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำ และแทนที่น้ำภายในเจลด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีแรงตึงผิว และจุดเดือดต่ำ ก่อนทำให้แห้งที่อุณหภูมิและความดันปกติเพื่อไม่ให้โครงสร้างของเจลยุบตัว ซึ่งวธิ กี ารดงั กลา่ ว ทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการสังเคราะห์ต้นทุนการผลิตต่ำรวมทั้งซิลิกาแอโรเจลที่ผลิตได้มีคุณสมบัติเทียบเท่าและราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์วัสดุพิมพ์แบบเส้นจากพอลิแล็กติกแอซิดสำหรับงานพิมพ์สามมิติโดยพัฒนาสูตรคอมพาวนด์ระหว่างพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแล็กติกแอซิดและสารเติมแต่ง จากนั้นนำไปขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดรีดให้มีลักษณะเป็นเส้นพลาสติก เพื่อใช้เป็นวัสดุพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบแบบรวดเร็ว (rapid prototyping) ในงานด้านการออกแบบ งานด้านสถาปัตยกรรม และงานด้านวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติการใช้งานเทียบเท่าและราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการจัดการการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวอ้อย โดยการพัฒนาระบบประเมินการเพาะปลูกอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ ที่สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงพร้อมบันทึกค่าตำแหน่งพิกัดพื้นโลก วัดความสูงเฉลี่ยของต้นอ้อยและนำมาวิเคราะห์ปริมาณการเพาะปลูก ปริมาณพื้นที่การเกษตรและการวัดความเจริญเติบโต ซึ่งสามารถทำให้ลดระยะเวลาและบุคคลากรในการสำรวจ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปใช้สำหรับวิเคราะห์ด้านการวางแผนการเพาะปลูก การผลิตและการจัดการของโรงงานผลิตได้

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ชุดประกอบอากาศยาน 2 ที่นั่งสมรรถนะสูง (aircraft kit) โดยอาศัยเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นส่วนจากวัสดุ advance fiber composite ด้วยกระบวนการ vacuum resin infusion process และ semi-prepreg vacuum bagging process เพื่อให้ได้ชิ้นส่วนประกอบลำตัวเครื่องความละเอียดสูงจากการออกแบบด้วย CAD (Computer-Aided Design) และวิเคราะห์การขึ้นรูปบนแม่พิมพ์ด้วย CFD (Computational Fluid Dynamics) และ FEA (Finite Element Analysis) ที่ได้ชุดประกอบเครื่องบินที่ผู้ใช้สามารถประกอบด้วยตนเองตามคู่มือการประกอบได้ ทำให้ได้อากาศยานที่เป็นไปตาม FAA FAR Part 23 Airworthiness Standards: Normal, Utility, Acrobatic and Commuter Airplanes

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบลดแรงดันก๊าซธรรมชาติ (PRS: Pressure Reducing System) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเพื่อลดแรงดันก๊าซธรรมชาติอัดที่ 3,600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) ลงมาเหลือแรงดันที่ประมาณ 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) โดยยังคงประสิทธิภาพของค่าความร้อนและประสิทธิภาพในการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยอัตราการไหลสูงสุดถึง 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยรูปแบบธุรกิจจะบริการติดตั้งระบบลดแรงดันก๊าซธรรมชาติเพื่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย์

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ระบบประเมินปริมาตรไม้ยูคาลิปตัสในแปลงปลูกด้วยเครื่องบินไร้คนขับ ที่ได้พัฒนาอุปกรณ์การตรวจประเมินให้สามารถใช้งานร่วมกับการทำงานของเครื่องบินไร้คนขับ และพัฒนาระบบประเมินปริมาตรไม้ยูคาลิปตัสในแปลงปลูกและการควบคุมการบินแบบอัตโนมัติ เหมาะสมกับการประเมินแปลงไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งระบบดังกล่าวจะสามารถลดความผิดพลาดจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 5 และลดเวลาประเมิน 5 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้คนประเมินเพียงอย่างเดียว

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์นาฬิกาข้อมือที่สามารถวัดและบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจอย่างต่อเนื่องได้ด้วยเทคโนโลยี PO (Pulse Oximeter) โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเสริม ซึ่งเป็นการวบรวมผสานฟังชั่นของนาฬิกาข้อมือ นาฬิกาที่ใช้สำหรับการวิ่ง อุปกรณ์วัดชีพจร และอุปกรณ์วัดปริมาณกิจกรรมรวมไว้ในเครื่องเดียว

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เครื่องต้นแบบสำหรับรักษาแผลเรื้อรังด้วยแรงดันสุญญากาศสำหรับการดูแลแผลเปิดทั้งชนิดเฉียบพลันและแผลเรื้อรัง ที่มีคุณภาพเทียบเท่าเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในรักษาบาดแผลเรื้อรังของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ลดความเจ็บปวดและทรมานในการรักษาบาดแผลของผู้ป่วย และทดแทนการนำเข้าเครื่องมือนี้จากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์หมวกเลเซอร์สำหรับกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมในผู้ที่มีปัญหาผมบาง โดยอาศัยหลักการเลเซอร์บำบัดด้วยเทคโนโลยี Low Light Level Therapy (LLLT) โดยใช้ Laser diode ความยาวคลื่น 660 nm กำลังส่ง 5 mW Power density 3.5 mW/cm2 ติดตั้งภายในหมวกนิรภัยสำหรับสวมใส่เพื่อการบำบัด ครั้งละ 20 นาที วันเว้นวัน จะสามารถเห็นผลได้ในเวลา 2 เดือน หรือหากใช้ในคนที่ผ่านการผ่าตัดปลูกถ่ายเซลล์ผมก็จะเห็นผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์การพัฒนาอุปกรณ์วัดความเสื่อมของร่างกาย โดยการพัฒนาไบโอเซนเซอร์ที่มีความจำเพาะเพื่อวัดจากระดับ DHEAs ร่วมกับเทคโนโลยี NFC เพื่อแสดงผลผ่านระบบสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ระดับ DHEAs จะใช้ประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุที่เพิ่มขึ้น เช่น โรคหัวใจ โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนผลิตแผ่นปิดแผลโปรตีนกาวไหม โดยการนำโปรตีนกาวไหมมาผสมกับคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) และกลีเซอรีน แล้วนำมาผ่านกระบวนการแช่แข็ง (freeze)ในสภาวะที่เหมาะสม 3 ขั้นตอน และทำการแช่แบบเยือกแข็ง (lyophilization) หลังจากนั้น นำไปชุบด้วยสารฆ่าเชื้อ 0.05% chlorhexidine และทำให้ปลอดเชื้อด้วยรังสีแกมมา ทั้งนี้ แผ่นปิดแผลที่ได้จะมีความหนามีรูพรุนสูง มีความยืดหยุ่นสูง สามารถดูดซับสารคัดหลั่งได้ดี รวมทั้งยังมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอันเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการหายของบาดแผล

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์วัสดุห้ามเลือดทางด้านศัลยศาสตร์ สำหรับกดแปะห้ามเลือดที่ไหลจากพื้นผิวอวัยวะที่อ่อนนุ่ม ผลิตจากผงแป้งข้าวเจ้าไทยที่สกัดจากการปั่นเหวี่ยงในสารละลายตัวกลางของข้าวหัก ผสมกับสารเติมแต่งให้มีลักษณะเป็นแผ่นเส้นใยร่างแหสามมิติสำหรับข้าวฟองสุรดาและมีลักษณะเป็นแผ่นเจลสีขาวสำหรับข้าววรางกูร มีความสามารถดูดซับเลือดจนเต็มปริมาตรได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิดผลข้างเคียงชนิดก่ออันตราย และแผ่นซับเลือดทั้งสองชนิดสามารถย่อยสลายได้จนหมดสิ้นในร่างกายภายในระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์แผ่นรองรองเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาเท้าผิดปกติ โดยเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์ในทางสรีระวิทยาร่วมกับองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ รวมทั้งมีการวิเคราะห์การกระจายแรงกดของเท้าโดยใช้เทคโนโลยีการออกแบบภาพจำลองแบบสามมิติด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์จนได้แผ่นรองรองเท้าที่ช่วยแก้ปัญหาใหกับผู้ป่วยที่มีปัญหาเท้าผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้แผ่นรองรองเท้าในราคาที่ถูกกว่าแผ่นรองรองเท้าสั่งตัดจากโรงพยาบาลซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตและวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศ

นวัตกรรมระดับประเทศโลกด้านผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากลมหายใจ โดยอาศัยเทคโนโลยีนาโนเซนเซอร์ เพื่อใช้ตรวจวัดก๊าซทั้ง 4 ชนิดที่ออกมาพร้อมกับลมหายใจ ได้แก่ อะซีโตน เอทานอลคาร์บอนไดออกไซด์ และเมทิลไนเตรท ร่วมกับกับการออกแบบแบบทางวิศวกรรมเพื่อออกแบบทิศทางการไหลของลมหายใจที่กระทบกับอุปกรณ์เซนเซอร์ เพื่อแปลผลถึงระดับน้ำตาลภายในเลือด

นวัตกรรมระดับประเทศโลกด้านผลิตภัณฑ์ชุดตรวจพยาธิตัวจี๊ดแบบรวดเร็วโดยอาศัยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมโดยการโคลนแบคทีเรียที่ผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน ที่มีจำเพาะต่อโรคพยาธิตัวจี๊ด (rLiC18 protein) และนำมาผลิตแอนติเจน เพื่อใช้ในการผลิตชุดทดสอบสำเร็จรูปอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค lateral flow สามารถอ่านผลด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็วภายในเวลา 5-10 นาที ได้ดีเทียบเท่ากับวิธี immunoblot ซึ่งใช้เวลาอ่านผลนานถึง 6 ชั่วโมง

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ป้อนและเก็บรวบรวมถาดเพาะกล้าข้าวอัตโนมัติ ออกแบบให้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติร่วมกับเครื่องเพาะกล้าข้าว ตรวจวัดการทำงานด้วยเซนเซอร์ทำให้การทำงานทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบเพาะกล้าโดยรวมสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น ลดแรงงานคนในการป้อนและเก็บถาดได้ถึง 3-4 คน สามารถประหยัดต้นทุนได้ถึงถาดละ 0.39 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.58

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศด้านหุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย โดยใช้เทคโนโลยีกล้องดิจิตอล 3D เพื่อจับภาพและระบบวิเคราะห์การล้ม (falling detection) ของผู้สูงวัย ทันทีที่มีการล้ม บนความสูงระดับพื้นดิน ความเร็วในการล้ม เทียบกับข้อมูลด้านการแพทย์ เพื่อเตือนในสถานการณ์ต่างๆ จากนั้นจะส่งสัญญาณเตือนไปที่ลูกหลาน โดยมาตรฐานการสื่อสาร Bluetooth Health Device Profile (HDP) สำหรับใช้ทางการแพทย์

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ ด้านผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 7 แกนแบบจับตำแหน่งวัตถุด้วยระบบวิชั่นระดับสำหรับงานเชื่อม ใช้ระบบวิชั่นเพื่อการประมวลผลภาพ (image processing) และการรู้จำแบบ (pattern recognition) เพื่อระบุตำแหน่งงาน ตลอดจนช่วยในการตัดสินใจของสมองกล นำมาซึ่งการลดจำนวนของตัวนำส่ง (jig) และตัวรับรู้ (sensor) ซึ่งต้องการการบำรุงรักษาสูงในระบบ ทั้งนี้ การพัฒนาหุ่นยนต์ดังกล่าวจะช่วยให้สามารถตั้งสายการผลิตใหม่ได้ง่าย และช่วยให้สามารถเชื่อมชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนหุ่นยนต์

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แบบอัตโนมัติ โดยการออกแบบ Micro stepping servo motor ในการดันกระบอกลม เพื่อหยอดสารละลาย ทำให้มีความเร็วและความแม่นยำสูง ลดความผิดพลาดจากมนุษย์และลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน สามารถใช้คัดกรอง ป้องกัน และการวินิจฉัย แบบเฉพาะเจาะจง เช่น การสร้างแผ่นทดสอบเชื้อในอาหาร การสร้างแผ่นตรวจการเตือนโรคมะเร็งปากมดลูก การสร้างแผ่นตรวจการเตือนการเริ่มติดเชื้อวัณโรค สามารถใช้กับแผ่นทดสอบแบบแผ่นกระดาษ (paper test kit) และแผ่นตรวจแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ISFET test kit)

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงแบบอัตโนมัติด้วยการออกแบบให้มีระบบทำความสะอาดแม่พิมพ์แผ่นพื้น พ่นเคลือบน้ำยาหล่อแบบ ดึงเส้นลวดเสริมแรงผ่านหัวกั้นตามระยะความยาวของแผ่นพื้น รวมทั้ง มีระบบส่งสัญญานแบบไร้สายให้กระสวยบรรจุเคลื่อนที่ไปรับคอนกรีตผสมเสร็จจากระบบผสมคอนกรีตมาเทลงชุดเทคอนกรีต เพื่อเทคอนกรีตลงสู่แม่พิมพ์แผ่นพื้น พร้อมทั้งสั่นผิวหน้า และ ตกแต่งผิวหน้าคอนกรีต ซึ่งกระบวนการดังกล่าว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต สินค้าได้คุณภาพ และมาตรฐาน รวมทั้งช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดมาตรฐานรสชาติอาหารไทยที่สามารถพกพาได้ โดยการจำลองกระบวนการรับรู้ความอร่อยของมนุษย์ โดยอาศัยการรับรู้จากเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า รวมถึงการประเมินผลทางภาพ และนำไปประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligent หรือ AI) โครงข่ายประสาทเทียม (neural network) และการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านรสชาติอาหาร เพื่อฝึกสอนให้สามารถเข้าใจถึงรูปแบบของรสชาติของอาหารแต่ละชนิด และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาประเมินและรับรองมาตรฐานรสชาติอาหารไทยได้

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดรสชาติอาหารไทย โดยการจำลองกระบวนการรับรู้ความอร่อยของมนุษย์ โดยอาศัยการรับรู้จากเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า นำไปประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligent หรือ AI) โครงข่ายประสาทเทียม (neural network) และการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านรสชาติอาหาร เพื่อฝึกสอนให้สามารถเข้าใจถึงรูปแบบของความอร่อยของอาหารแต่ละชนิด และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาประเมินและรับรองมาตรฐานรสชาติอาหารไทยได้

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสารสกัดสติวิโอไซด์จากหญ้าหวาน โดยเป็นการนำหญ้าหวานมาผ่านกระบวนการสกัดด้วยน้ำร้อน (hot water distillation) จากนั้นมาผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ (purification) โดยการใช้เรซินเพื่อดูดซับสารสำคัญ และทำการชะล้างสารสำคัญออกจากเรซินด้วยตัวทำละลาย ทำให้สามารถผลิตสารสกัดสติวิโอไซด์ที่มีความเข้มข้นสูงถึงร้อยละ 80ซึ่งผ่านมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 262) เรื่องสตีวิโอไซด์และอาหารที่มีส่วนผสมของสตีวิโอไซด์

นวัตกรรมระดับประเทศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยพร้อมปรุงตำรับผัดกะเพรา น้ำยำพริกเผา และกะปิคลุกข้าว ที่เป็นมาตรฐานรสชาติอาหารไทยแบบดั้งเดิมและมีรสชาติตรงกับความต้องการของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นและสวีเดน โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และการทดสอบทางประสาทสัมผัส เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี คุณค่าทางโภชนาการการยอมรับทางประสาทสัมผัส และการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน (markers) ของอาหารไทยทั้ง 3 ตำรับเพื่อสร้างมาตรฐานด้านรสชาติและเอกลักษณ์ของอาหารไทย

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งสำหรับผู้ป่วยโรคไต โดยเป็นการพัฒนาอาหารแช่แข็งที่ผ่านการคำนวณคุณค่าทางโภชนะให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคทั้งก่อนและหลังการฟอกไต และผลิตขึ้นด้วยการใช้ไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen) ที่จะทำให้เกิดการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส และเกิดการแช่แข็งอย่างทั่วถึงภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 วินาที ซึ่งจะคงคุณค่าและรสชาติของอาหารแช่แข็งสำหรับผู้ป่วยโรคไต ตลอดจนยังช่วยชะลอการเสื่อมสลายของไตได้อีกด้วย

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์อาหารว่างสำหรับผู้ป่วยโรคไต โดยเป็นการพัฒนาอาหารว่างที่ผ่านการคำนวณคุณค่าทางโภชนะให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคทั้งก่อนและหลังการฟอกไต และผลิตขึ้นด้วยกระบวนการอบด้วยความร้อนสูง ระยะเวลาสั้น เพื่อคงคุณค่าทางโภชนะ อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีพิเศษโดยใช้ Nano oil droplet former เพื่อการสเปรย์พ่นน้ำมันบนผลิตภัณฑ์อาหารว่าง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณน้ำมันและเพิ่มรสชาติให้แก่อาหารว่างสำหรับผู้ป่วยโรคไต ตลอดจนยังช่วยชะลอการเสื่อมสลายของไต

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดรสชาติอาหารที่มีขนาดเล็ก สามารถพกพาได้ โดยการใช้เซ็นเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยขั้วไฟฟ้า e-tongue แก๊สเซ็นเซอร์  e-nose และกล้องถ่ายภาพ e-eye เพื่อจำลองกระบวนการรับรู้ความอร่อยของมนุษย์ ตลอดจนประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์และโครงข่ายประสาทเทียม ให้สามารถเข้าใจถึงรูปแบบของรสชาติของอาหารแต่ละชนิดพร้อมกันนี้ ยังได้มีการพัฒนาให้แสดงผลผ่านจอคอมพิวเตอร์และสามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเพื่อแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ทได้

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบการผลิตและแปรรูปปลาหนังน้ำจืดสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างปลาบึกและปลาสวายที่มีลักษณะตรงตามความต้องการของตลาด โดยการพัฒนาปลาสายพันธุ์ใหม่ที่มีอัตราการเจริญพันธุ์ อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดสูง ตลอดจนเลี้ยงด้วยอาหารปลาสูตรพิเศษที่มีส่วนผสมของน้ำมันปลา สาหร่ายเตา และวิตามินและแร่ธาตุพรีมิกซ์ ทำให้ได้เนื้อปลาที่มีสีขาว เนื้อสัมผัสนุ่มและแน่นมีปริมาณเนื้อมาก รสชาติดี ไม่มีกลิ่นโคลน และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Cario – Siam today

GABA Rice – Siam today

C-MOVE Siam today

NANOVA – Siam Today

ปลาการ์ตูน

ป้ายอคริลิค

ผ้าเบรคนาโน

หลอดเก็บตัวอย่างเลือด

rise care

ไม้ไทยไฮเทค

bioplastic

ims

niaward

งานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553

1 July 16 What is innovation & How to write proposal innovation

7 July 16 แนะนำการสร้างนวัตกรรมบนฐานข้อมูล ความรู้ และ งานวิจัย

13 July 16 Transform Your Company to Profit from Innovation

Hilight NIA Thailand Global and Japanese experiences

(Juy) กลไกลการสนับสนุนของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ Part 2/4

(Juy) ตัวอย่างนวัตกรรมทั้งใน และต่างประเทศ Part 3/4

(Juy) แนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมรับทุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ Part 4/4

(Juy) ท่านเคยมีปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ และงานวิจัยบ้างไม่? Part 1/3

(Juy) What is innovation & Innovation trend Part 1/4

(Juy) รู้หรือไม่..มีห้องสมุดออนไลน์มากมายให้ท่านค้นหาได้แค่ปลายนิ้ว Part 3/3

(Juy) ทำอย่างไรเมื่อท่านมีไอเดียทำนวัตกรรมแต่เข้าไม่ถึงฐานข้อมูล? Part 2/3

(Juy) Transform you company to profit form innovation Part 1/2

(Juy) The New S-Curve of Industries development in Thailand Global and Japanese experiences 1/2

(Juy) Transform you company to profit form innovation Part 2/2

(Juy) The New S-Curve of Industries development in Thailand Global and Japanese experiences 2/2

(Aug) HIGHTLIGHT_What is innovation & How to write innovation proposal

(Aug) HIGHTLIGHT_DESIGN THINKING

(Aug) HIGHTLIGHT_3D Process Development

(Aug) What is innovation & How to write innovation proposal Part 1/2

(Aug) What is innovation & How to write innovation proposal Part 2/2

พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

Hilight Innovation UPSCALE (1-11-59)

Innovation UPSCALE Part 1/2 (1-11-59)

Innovation UPSCALE Part 2/2 (1-11-59)

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์สังขยาแผ่นพร้อมรับประทาน โดยพัฒนาจากการใช้แป้งข้าวกล้องในสว่ นผสม ทำให้เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์มีความนุ่มและยังลดการแยกตัวของน้ำออกจากผลิตภัณฑ ์ร่วมกับไฮโดรคอลลอยด์  (hydrocolloids) ในส่วนผสมเพื่อทำให้เกิดเจลช่วยในการขึ้นรูปเป็นแผ่นปรับปรุงเนื้อสัมผัสและช่วยลดการแยกตัวของน้ำออกจากผลิตภัณฑ์ โดยมีส่วนผสมหลักคือ กะทิ ไข่ แป้ง และน้ำตาล อาจเพิ่มนมลงไป และแต่งสีและกลิ่นต่างๆ อายุการเก็บรักษา 30 วัน เมื่อเก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยเริ่มจากการย่อยแป้งข้าวให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลด้วยเอนไซม์ซึ่งปริมาณน้ำตาลทั้งหมดที่ได้จากการย่อยแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ เท่ากับ20.83 g/100 g แล้วนำมาหมักไวน์ด้วยเชื้อยีสต์ S. cerevisiae sub. Kyokai ระยะเวลา 15-20 วัน ซึ่งสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้สูงถึงร้อยละ 16.05 และหมักน้ำส้มสายชูแบบวางนิ่งจากไวน์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยเชื้อ A. acetiTISTR 345 สามารถผลิตกรดอะซิติกปริมาณสูงภายในระยะเวลาทั้งหมด 11 วัน และปรับปรุงรสชาติโดยคิดสูตรน้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มที่ผสมน้ำผลไม้

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดความหอมของข้าวหอมมะลิไทยแบบอัตโนมัติ โดยการพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซเคมีแบบลูกครึ่ง (hybrid chemical gas sensors) เพื่อให้มีความจำเพาะกับสาร2AP (2-Acetyl-1-Pyrroline) จากนั้นจึงนำมาเชื่อมต่อกับแก๊สเซ็นเซอร์แบบอุตสาหกรรม (industrial gassensor) เพื่อสร้างให้เป็นระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (electronic nose) ที่สามารถตรวจวัดค่าความหอม และส่งต่อไปยังส่วนประมวลผลกลาง ซึ่งจะทำหน้าที่คำนวณและแสดงผลการวิเคราะห์แบบกราฟฟิกผ่านระบบจอสัมผัส เป็นระดับความหอมของข้าวได้ 10 ระดับ

เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการสร้างสารหอม 2AP (2-Acetyl-1-Pyrroline) ในข้าวหอมมะลิ โดยใช้เทคโนโลยีทางชีวเคมีในการส่งเสริมให้เชื้อจุลินทรีย์ผลิตสารตั้งต้นกลุ่มพอลิเอมีน (Putrescine, Spermidine และ Spermine) และสาร a-aminobuthylaldehydeในปริมาณสูง จากนั้นจึงนำมาผ่านกระบวนการสกัดและนำไปผสมร่วมกับธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมสารจับใบ และไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ต้นข้าวสามารถดูดซึมสารตั้งต้นไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์สารหอม 2AP ได้เพิ่มมากขึ้น

นวัตกรรมระดับประเทศด้านการระบบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแบบชีวภาพ โดยการนำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชนิดควบคุมการละลายและปลดปล่อยช้า จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ และสารฆ่าเชื้อโรคจากธรรมชาติ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำในบ่อเลี้ยงให้เหมาะสมต่อการเจริญเตบิ โตของกุง้ พรอ้ มทัง้ ใชส้ ตู รอาหารทีม่ อี งคป์ ระกอบของสารกระตุน้ ภมู ติ า้ นทานจากธรรมชาติในการช่วยส่งเสริมให้กุ้งมีสมรรถภาพในการผลิตดีขึ้น ลดอัตราการสูญเสีย และเพิ่มน้ำหนักเฉลี่ยให้กับตัวกุ้งทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งดอกกฤษณาซึ่งเป็นน้ำผึ้งชนิดใหม่ที่มีสีและกลิ่นที่เฉพาะตัวรวมถึงคุณสมบัติทางการแพทย์ซึ่งสามารถยกระดับให้เทียบเท่ากับน้ำผึ้งมานูก้าจากนิวซีแลนด์ได้ ส่วนในด้านกระบวนการเลี้ยงผึ้งแบบปลอดสารพิษเพื่อผลิตนำ้ผึ้งดอกกฤษณาเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ การวิเคราะห์คุณภาพ และป้องกันการปนเปื้อนของผลผลิต สามารถสร้างเป็นมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งในการยกระดับไปสู่ตลาดโลก

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบการตรวจสอบมะม่วงแบบไม่ทำลาย โดยใช้ NIR module ในการวิเคราะห์ปริมาณแป้งและน้ำตาลเพื่อคัดแยกความแก่อ่อนและความหวานของผลผลิต ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (image processing) และระบบตราชั่งที่สามารถทำการตรวจสอบขนาดผล สีผิว รอยยางรอยดำ จำนวนจดุ และขนาดจุดดำได้โดยอัตโนมตั ิ ทำใหช้ ่วยลดโอกาสทจี่ ะเกดิ ความผิดพลาดและความเสยี หายเนื่องจากการคัดแยกโดยใช้คน ช่วยลดระยะเวลาการคัดแยกได้ 8 เท่า ลดพื้นที่ปฏิบัติงานได้ 4 เท่า และลดต้นทุนด้านแรงงานได้ร้อยละ 30

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจ ระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการเพาะปลูกและสภาพแวดล้อมในแปลงปลูกทั้งแบบ Outdoor Farming และ Indoor Farming ประกอบด้วยPlant Sensor Module Microclimate และ Soil/Water Module และนำไปเก็บไว้ในระบบคลาวด์ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น server กลางผ่านเครือข่าย 3G และ 4G ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในแต่ละพื้นที่จะถูกนำมารวมกันจนกลายเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ซึ่งจะสามารถให้บริการข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรรู้ข้อมูลทางด้านภูมิอากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ตั้งของตนล่วงหน้าช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม ผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์น้ำยานาโนป้องกันการติดของยาง ด้วยการปรับปรุงพื้นผิวของอนุภาค
ซิลิการะดับนาโนเมตรด้วยฟลูโอโรพอลิเมอร์ และการพัฒนาสารยึดติดวัสดุสัมผัสน้ำยางพารา ทำให้มีสมบัติ
ป้องกันการติดของยางสำหรับกระบวนการแปรรูปน้ำยางพารา และลดการสูญเสียยางจากกระบวนการ
เก็บเกี่ยวน้ำยางและกระบวนการแปรรูปน้ำยางพาราต่อเนื่อง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศด้านระบบวัดความบริบูรณ์ของมะพร้าวน้ำหอมด้วยเทคนิค NIR บนสายพานลำเลียงแบบต่อเนื่อง โดยการพัฒนาระบบคัดแยกคุณภาพมะพร้าวน้ำหอมอัตโนมัติแบบสายพานด้วยเทคโนโลยีnear infrared ซึ่งมีความแม่นยำร้อยละ 85 ทั้งนี้ สามารถติดตั้งเครื่องดังกล่าวเข้าไปในกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอมควั่นได้โดยไม่เพิ่มเวลาในกระบวนการทำงาน

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์แผ่นยางคลุมโคนต้นยางพาราอายุก่อนเปิดกรีด โดยพัฒนาสูตรคอมพาวนด์น้ำยางเสริมแรงด้วยผ้าฝ้ายดิบ เพื่อให้มีคุณสมบัติแข็งและยืดหยุ่น ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้งและมีน้ำหนักกดลงพื้น มีการออกแบบแผ่นยางให้สามารถขยายได้ตามหลักสรีรวิทยาของลำต้นยางและมีรูขนาดเล็กรอบแผ่น เพื่อให้น้ำและปุ๋ยสามารถซึมผ่านลงสู่ดินบริเวณราก จึงช่วยป้องกันการเกิดวัชพืชรอบโคนต้นยาง ลดปัญหาความเสียหายของต้นยางจากการใช้เครื่องถากหญ้ารอบโคนต้นยาง อีกทั้งยังลดปัญหาด้านแรงงานและลดต้นทุนการกำจัดวัชพืชได้อีกด้วย

นวัตกรรมบริการระดับประเทศด้านระบบส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวบนคลาว์ดคอมพิวติ้งแบบระบุตำแหน่งโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง และ Location Base System ซึ่งใช้งานร่วมกับ อุปกรณ์จัดการโลเคชั่นเบสอินเทอร์เน็ตไร้สาย ที่สามารถบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตแบบระบุพิกัดตำแหน่งได้ ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์2550 ทำให้สามารถจัดการเนื้อหาโฆษณาโดยแบ่งตามพิกัดตำแหน่งสถานที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตไร้สายได้ทำให้สามารถควบคุมการโฆษณา โดยแยกตามกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้จากการโฆษณาได้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เช่น อินเทอร์เน็ตไร้สายที่ให้บริการที่โรงแรม ระบบจะทำการโฆษณาร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยว สนามกอล์ฟ อุปกรณ์กอล์ฟ สปา เป็นต้น

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนผลิตสารไซโตไคน์ Platelet-Derived Growth Factor(PDGF) จากเกล็ดเลือดสัตว์ ด้วยการนำเลือดสัตว์มาผ่านกระบวนการปั่นเพื่อแยกเกล็ดเลือด แล้วจึงนำเกล็ดเลือดที่ได้มาผ่านสภาวะเครียด (stress) ด้วยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เพื่อให้เกล็ดเลือดปลดปล่อยสารไซโตไคน์ในปริมาณมาก หลังจากนั้น ทำการปั่นแยกไซไตไคน์และนำไปผ่านกระบวนการเอ็นแคปซูเลชัน(encapsulation) เพื่อเพิ่มความเสถียร (stability) และนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไป

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดใบมะม่วง โดยการนำสารสกัดจากใบมะม่วงที่มีฤทธิ์ชีวภาพ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส และฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย มาใช้เป็นสารออกฤทธิ์สำคัญในชุดเวชสำอางสำหรับบำรุงผิวหน้า ซึ่งประกอบด้วยโฟมล้างหน้า ครีมบำรุงผิวหน้าและเจลแต้มสิว ทำให้แต่ละผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใส และลดเลือนริ้วรอย ตลอดจนช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคสิว

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนผลิตแผ่นยางโปรตีนต่ำ ลดการอักเสบ โดยการนำนำ้ยางมา
ผ่านกระบวนการแยกโปรตีนออก ด้วยวิธีการใช้สารเติมทางเภสัชกรรมร่วมกับการปั่นเหวี่ยง แล้วนำมาผสม
กับสารสกัดผสมระหว่างเปลือกมังคุดและรากก้ามปู ซึ่งมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านการอักเสบ ทั้งนี้
สารสกัดผสมจะถูกนำไปผ่านกระบวนการเอ็นแคปซูเลชัน (encapsulation) เพื่อเพิ่มความเสถียร (stability)
หลังจากนั้น นำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นยางปิดแผลฆ่าเชื้อและลดการอักเสบ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ครีมรักษาอาการริดสีดวงทวาร ด้วยนำสมุนไพรว่านชักมดลูกมาผ่านกระบวนการสกัดและทำการควบคุมคุณภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิด xanthorrhizolที่แสดงคุณสมบัติต้านการอักเสบ (anti-inflammatory) ผ่านกลไกที่ยับยั้งการสร้าง cyclooxygenase-2(COX-2) และ inducible nitric oxide synthase (iNOS) ทั้งนี้ สารสกัดที่ได้จะนำไปผ่านกระบวนการเอ็นแคปซูเลชัน (encapsulation) เพื่อเพิ่มความเสถียร (stability) และนำไปใช้เพื่อการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ครีมรักษาอาการริดสีดวงทวาร

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตสารสกัดเปลาโนทอล (plaunotol) แบบกึ่งบริสุทธิ์จากเปล้าน้อย โดยเป็นการนำใบเปล้าน้อยมาผ่านกระบวนการสกัดด้วยสารละลายเอทานอลและสารละลายเฮกเซนหลังจากนั้นนำสารสกัดที่ได้มาระเหยให้เหลือเพียงสารสกัดชนิดเข้มข้นที่มีสารออกฤทธิ์เปลาโนทอลที่มีความเข้มข้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 เพื่อนำไปใช้สำหรับเป็นยาสมุนไพร แล้วยังนำไปผ่านกระบวนการ vacuumchromatography เพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์ของสารสกัดเปลาโนทอล โดยมีความเข้มข้นสูงร้อยละ 90 เพื่อนำไปใช้สำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตสารสกัดคอร์ไดเซพินด้วยการนำเชื้อราถังเช่ามาเพาะเลี้ยงด้วยกระบวนการผลิตแบบ solid-state fermentation โดยใช้อาหารกึ่งสังเคราะห์ (artificial diet)ที่ได้มีการพัฒนาสูตรขึ้นเพื่อให้เหมาะสำหรับการเลี้ยง ทั้งนี้ ราถังเช่าที่ผลิตได้จะมีปริมาณสารคอร์ไดเซพิน(cordycepin) สูง จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้สกัดเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนผลิตแผ่นปิดหน้าอกกระตุ้นน้ำนม โดยการนำโปรตีนกาวไหมมาผ่านกระบวนการฉายรังสีแกมมา เพื่อให้โครงสร้างโปรตีนเกิดการเชื่อมต่อเป็นพอลิเมอร์จนเกิดเป็นแผ่นไฮโดรเจล แล้วจึงนำไปชุบด้วยสารสกัดลูกซัด (fenugreek) ซึ่งประกอบด้วยสารออกกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติ estrogenic activity ตลอดจนกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตที่ต่อมน้ำนม และทำให้ท่อน้ำนมในเต้านมมีการขยายตัว จึงทำใหผลิตภัณฑ์สามารถกระตุ้นการสร้างน้ำนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบบริหารจัดการการเคลื่อนที่ในเมืองอัจฉริยะด้วยบลูทูธ โดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำขนาดเล็กที่ติดตั้งอยยู่ตามป้ายบอกทาง สถานที่สำคัญ ร้านคา้ กองยานพาหนะ และรถบริการสาธารณะภายในเมือง เพื่อแจ้งข้อมูลในระยะใกล้ และเชื่อมต่อกับ IoT Gateway เช่น โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานหรืออุปกรณ์อ่านสัญญาณบูลทูธที่ติดตั้งไว้ตามประตูทางเข้าออกของสถานที่ โดยจะทราบปริมาณการเข้าออกและรูปแบบการเคลื่อนที่ของยานพาหนะภายในเมือง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการจัดตารางการทำงาน (fleet scheduling) ของกองยานพาหนะของเทศบาลเมือง ควบคุมเวลาการให้บริการ (headway)ตามนโยบายที่ทางเทศบาลกำหนดหรือกองยานพาหนะของบริษัทเอกชนภายในเมือง

Senior Department Manager
Telephone 02-017 5555 ext 501
Fax 02-017 5566
Email vichian@nia.or.th

Description

Download

Description

Download

Description

Download

Description

Download

ISBN 978-616-12-0321-4      Published in March 2014

ISBN 978-616-12-0321-4  Published in July 2015

ISBN 978-616-12-0444-0  Published in May 2016

ISBN 978-616-12-0471-6 Published in October 2016

Acting Department Manager, Strategic Information Unit
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขา Knowledge Management, University of Surrey
Telephone 02-017 5555 ext 626
Fax 02-017 5566
Email chaiyatorn@nia.or.th

Director
Phd in Economics of Technological and Institutional Change (ETIC), Aalborg University Denmark
Telephone 02-017 5555
Fax 02-017 5566
Email pun-arj@nia.or.th
CV Dr-Pun-Arj-Chairatana-CV-Sept-2015

Internal Audit
Telephone 02-017 5555 ext 623
Fax 02-017 5566
Email teera@nia.or.th

Telephone 02-017 5555
Fax 02-017 5566
Email panadon@nia.or.th

Department Manager, Business Development Unit
เศรษฐศาสตนมหาบัญฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Telephone 02-017 5555 ext 625
Fax 02-017 5566
Email pondchai@nia.or.th

Information Officer
Telephone 02-017 5555 ext 627
Fax 02-017 5566
Email sakchai@nia.or.th

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอวัยจากสารสกัดหม้อข้าวหม้อแกงลิง (pitcher plant)โดยการนำกระเปาะหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงมาทำการสกัดด้วยตัวทำละลายในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สารสกัดที่มีองค์ประกอบของสารเคอซิทิน (quercetin) ในปริมาณสูงจากนั้นจึงนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีคุณสมบัติในการช่วยลดเลือนริ้วรอย กระตุ้นการเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนัง ลดการระคายเคือง และฟื้นฟูเกราะกำบังผิว

นวัตกรรมจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยโอกาสทางตลาด การเพิ่มโอกาสในการกระจายตัวของนวัตกรรม (Innovation Diffusion) จะช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสามารถเติบโตในตลาดได้อย่างก้าวกระโดด รวมถึงเพิ่มโอกาสของนวัตกรหรือผู้ประกอบการนวัตกรรมในการต่อยอดและขยายฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และเกิดการไต่ะดับพัฒนาการทางนวัตกรรม (Innovation Ladder) โดยอาศัยกลไกการส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

 • สร้างช่องทางตลาดรูปแบบใหม่ เพื่อการต่อยอดทางด้านตลาดให้กับโครงการนวัตกรรม
 • พัฒนาเครื่องมือกลไกสนับสนุนที่เร่งให้เกิดการกระจายตัวของนวัตกรรมและขยายฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
 • การพัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตรกับต่างประเทศ เพื่อการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

กระประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ในการดึงเอาความรู้ออกจากข้อมูล วิเคราะห์ความหมายของข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงปัญญาสำหรับการแข่งขัน (Competitive Intelligence) ที่นำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการตัดสินใจเชิงนโยบายบนฐานของข้อมูล (Data-driven Decision Making) โดยมีเป้าหมายหลัก คือ

 • สร้างเครื่องมือนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และประเมินระบบนวัตกรรม
 • พัฒนากลไกการสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมและทันสมัย
 • สร้างความเข้มแข็งและยกรัดับพัฒนากรของระบบนวัตกรรม

ดำเนินกิจกรรมด้านเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ภาครัฐ-เอกชน-มหาวิทยาลัย-ชุมชน (Quadruple Helix) เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือ (Cluster) การเชื่อมโยง (Connectivity) และการร่วมสร้างสรรค์ (Co-Creation) ที่ก่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ การพัฒนาความสามารถ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศน์นวัตกรรม (Innovation Eco-system) ของประเทศ ในมิติต่างๆ ได้แก่

 • เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่นำไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม
 • สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย
 • การยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมของเครือข่ายและสมาชิกเครือข่าย

มุ่งสร้างความสามารถทางนวัตกรรม (Innovation Capability) ของนวัตกร ผู้ประกอบการนวัตกรรม องค์กรเอกชน องค์กรรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการไต่ระดับพัฒนาการทางนวัตกรรม (Innovation Ladder) โดยอาศัยเครื่องมือที่หลากหลายที่ได้รับการออกแบบอย่างเป็นระบบให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการ เริ่มตั้งแต่

 • การประเมินความสามารถทางนวัตกรรมที่จะทำให้ทราบถึงศักยภาพในปัจจุบันขององค์กร
 • การบริหารให้คำปรึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการในสถานะการพัฒนาต่างๆ
 • การยกระดับความสามารถและการพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมทั้งในระดับองค์กรและบุคคล

ดำเนินการยกระดับนวัตกรรมในพื้นที่ โดยแบ่งได้ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ย่านนวัตกรรม (innovation district) เมืองนวัตกรรม (innovation city) และระเบียงนวัตกรรม (innovation corridor) โดยมีพื้นที่นวัตกรรมสาขามุ่งเป้า (innovation zone) เป็นตัวเชื่อมโยงพื้นที่ทั้งสามเข้าด้วยกัน ทั้งมีมีเป้าหมายหลักคือ

 • เกิดขั้วความเจริญเติบโตทางนวัตกรรมในระดับภูมิภาค (Regional Growth of Innovation) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
 • เกิดความร่วมมือ ภาครัฐ-เอกชน-มหาวิทยาลัย-ชุมชน ในท้องที่เป้าหมาย (Local Quadruple Helix, LQH)
 • มีพัฒนาการด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและเกิดการใช้จริงในพื้นที่

Lorem Ipsum

“Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit…”

“There is no one who loves pain itself, who seeks after it and wants to have it, simply because it is pain…”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam maximus sem vitae ex dignissim, eu vestibulum lectus venenatis. Donec fringilla euismod nulla et suscipit. Duis fringilla gravida arcu, vitae tempus ipsum dapibus vitae. Vivamus vel est laoreet, lacinia nunc id, maximus ante. Etiam semper non erat a auctor. Quisque posuere cursus nisl, vel vestibulum lorem congue non. Duis ac mattis nulla, a faucibus urna. Maecenas ut nulla vitae dolor eleifend gravida. Donec eget molestie ante. Mauris tempus metus vitae eros accumsan ornare. Aenean ac sapien metus. Aenean eleifend nisi et nisi vehicula, nec congue augue iaculis. Nulla maximus massa condimentum velit sodales, ac hendrerit diam scelerisque.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam lorem erat, pellentesque egestas semper et, dignissim eget turpis. Suspendisse sed arcu ac nibh malesuada eleifend facilisis sed arcu. Duis finibus, nisi et tempor placerat, nunc erat ultrices lacus, vel cursus sem nisl sed sem. Aliquam aliquet a diam a convallis. Maecenas sit amet dignissim mauris. Nunc id enim nibh. Sed eget ornare enim. Mauris viverra libero at vestibulum congue. Donec pretium tortor vel ex aliquam dapibus. Sed ligula metus, pretium vitae sapien ac, sollicitudin blandit dolor. Curabitur consequat metus ex, non semper metus auctor ut. Sed in ante at tellus cursus ultrices. Mauris id neque non tortor pharetra ullamcorper. Vivamus rutrum urna in enim fermentum commodo. Nullam posuere nulla eu velit pretium, non vestibulum ex rutrum.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nunc vitae urna tincidunt, cursus magna dapibus, scelerisque massa. Nam iaculis sodales efficitur. Mauris laoreet eu lectus egestas condimentum. Pellentesque maximus, justo et pharetra posuere, nisi nulla sollicitudin ipsum, quis vestibulum lacus augue non libero. Nulla facilisi. Suspendisse vel eros efficitur, interdum justo nec, congue nisi. Donec maximus sem rutrum, dapibus ante non, finibus nibh.

Mauris at nibh eu turpis pretium molestie et nec est. Nam sagittis arcu quam, eu lacinia eros lacinia et. Phasellus ultricies malesuada hendrerit. Etiam ac dolor libero. Suspendisse quis commodo quam, hendrerit mollis arcu. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Curabitur sollicitudin ultrices nisl, ac tincidunt odio tincidunt sed. Donec ac purus nulla. Cras at volutpat metus, finibus pulvinar erat. In fringilla sapien erat. Pellentesque malesuada aliquet dui, et pulvinar neque rutrum quis.

Vivamus quis porta augue. Donec et fermentum lectus, vitae suscipit eros. Duis sagittis mattis urna vel mollis. Ut egestas arcu at molestie gravida. Fusce cursus mattis elit sed rutrum. Sed rutrum pharetra diam a consequat. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Sed porta blandit tortor, faucibus dapibus nunc consectetur et. Sed venenatis suscipit nunc, et volutpat augue facilisis at. Praesent sit amet nunc vestibulum, efficitur urna sed, hendrerit sem. Phasellus luctus vitae sapien in tincidunt. Donec luctus elit at fermentum ullamcorper. Praesent scelerisque cursus est ac auctor. Donec vel tellus lorem.

Lorem Ipsum

“Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit…”

“There is no one who loves pain itself, who seeks after it and wants to have it, simply because it is pain…”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam maximus sem vitae ex dignissim, eu vestibulum lectus venenatis. Donec fringilla euismod nulla et suscipit. Duis fringilla gravida arcu, vitae tempus ipsum dapibus vitae. Vivamus vel est laoreet, lacinia nunc id, maximus ante. Etiam semper non erat a auctor. Quisque posuere cursus nisl, vel vestibulum lorem congue non. Duis ac mattis nulla, a faucibus urna. Maecenas ut nulla vitae dolor eleifend gravida. Donec eget molestie ante. Mauris tempus metus vitae eros accumsan ornare. Aenean ac sapien metus. Aenean eleifend nisi et nisi vehicula, nec congue augue iaculis. Nulla maximus massa condimentum velit sodales, ac hendrerit diam scelerisque.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam lorem erat, pellentesque egestas semper et, dignissim eget turpis. Suspendisse sed arcu ac nibh malesuada eleifend facilisis sed arcu. Duis finibus, nisi et tempor placerat, nunc erat ultrices lacus, vel cursus sem nisl sed sem. Aliquam aliquet a diam a convallis. Maecenas sit amet dignissim mauris. Nunc id enim nibh. Sed eget ornare enim. Mauris viverra libero at vestibulum congue. Donec pretium tortor vel ex aliquam dapibus. Sed ligula metus, pretium vitae sapien ac, sollicitudin blandit dolor. Curabitur consequat metus ex, non semper metus auctor ut. Sed in ante at tellus cursus ultrices. Mauris id neque non tortor pharetra ullamcorper. Vivamus rutrum urna in enim fermentum commodo. Nullam posuere nulla eu velit pretium, non vestibulum ex rutrum.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nunc vitae urna tincidunt, cursus magna dapibus, scelerisque massa. Nam iaculis sodales efficitur. Mauris laoreet eu lectus egestas condimentum. Pellentesque maximus, justo et pharetra posuere, nisi nulla sollicitudin ipsum, quis vestibulum lacus augue non libero. Nulla facilisi. Suspendisse vel eros efficitur, interdum justo nec, congue nisi. Donec maximus sem rutrum, dapibus ante non, finibus nibh.

Mauris at nibh eu turpis pretium molestie et nec est. Nam sagittis arcu quam, eu lacinia eros lacinia et. Phasellus ultricies malesuada hendrerit. Etiam ac dolor libero. Suspendisse quis commodo quam, hendrerit mollis arcu. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Curabitur sollicitudin ultrices nisl, ac tincidunt odio tincidunt sed. Donec ac purus nulla. Cras at volutpat metus, finibus pulvinar erat. In fringilla sapien erat. Pellentesque malesuada aliquet dui, et pulvinar neque rutrum quis.

Vivamus quis porta augue. Donec et fermentum lectus, vitae suscipit eros. Duis sagittis mattis urna vel mollis. Ut egestas arcu at molestie gravida. Fusce cursus mattis elit sed rutrum. Sed rutrum pharetra diam a consequat. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Sed porta blandit tortor, faucibus dapibus nunc consectetur et. Sed venenatis suscipit nunc, et volutpat augue facilisis at. Praesent sit amet nunc vestibulum, efficitur urna sed, hendrerit sem. Phasellus luctus vitae sapien in tincidunt. Donec luctus elit at fermentum ullamcorper. Praesent scelerisque cursus est ac auctor. Donec vel tellus lorem.

Lorem Ipsum

“Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit…”

“There is no one who loves pain itself, who seeks after it and wants to have it, simply because it is pain…”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam maximus sem vitae ex dignissim, eu vestibulum lectus venenatis. Donec fringilla euismod nulla et suscipit. Duis fringilla gravida arcu, vitae tempus ipsum dapibus vitae. Vivamus vel est laoreet, lacinia nunc id, maximus ante. Etiam semper non erat a auctor. Quisque posuere cursus nisl, vel vestibulum lorem congue non. Duis ac mattis nulla, a faucibus urna. Maecenas ut nulla vitae dolor eleifend gravida. Donec eget molestie ante. Mauris tempus metus vitae eros accumsan ornare. Aenean ac sapien metus. Aenean eleifend nisi et nisi vehicula, nec congue augue iaculis. Nulla maximus massa condimentum velit sodales, ac hendrerit diam scelerisque.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam lorem erat, pellentesque egestas semper et, dignissim eget turpis. Suspendisse sed arcu ac nibh malesuada eleifend facilisis sed arcu. Duis finibus, nisi et tempor placerat, nunc erat ultrices lacus, vel cursus sem nisl sed sem. Aliquam aliquet a diam a convallis. Maecenas sit amet dignissim mauris. Nunc id enim nibh. Sed eget ornare enim. Mauris viverra libero at vestibulum congue. Donec pretium tortor vel ex aliquam dapibus. Sed ligula metus, pretium vitae sapien ac, sollicitudin blandit dolor. Curabitur consequat metus ex, non semper metus auctor ut. Sed in ante at tellus cursus ultrices. Mauris id neque non tortor pharetra ullamcorper. Vivamus rutrum urna in enim fermentum commodo. Nullam posuere nulla eu velit pretium, non vestibulum ex rutrum.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nunc vitae urna tincidunt, cursus magna dapibus, scelerisque massa. Nam iaculis sodales efficitur. Mauris laoreet eu lectus egestas condimentum. Pellentesque maximus, justo et pharetra posuere, nisi nulla sollicitudin ipsum, quis vestibulum lacus augue non libero. Nulla facilisi. Suspendisse vel eros efficitur, interdum justo nec, congue nisi. Donec maximus sem rutrum, dapibus ante non, finibus nibh.

Mauris at nibh eu turpis pretium molestie et nec est. Nam sagittis arcu quam, eu lacinia eros lacinia et. Phasellus ultricies malesuada hendrerit. Etiam ac dolor libero. Suspendisse quis commodo quam, hendrerit mollis arcu. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Curabitur sollicitudin ultrices nisl, ac tincidunt odio tincidunt sed. Donec ac purus nulla. Cras at volutpat metus, finibus pulvinar erat. In fringilla sapien erat. Pellentesque malesuada aliquet dui, et pulvinar neque rutrum quis.

Vivamus quis porta augue. Donec et fermentum lectus, vitae suscipit eros. Duis sagittis mattis urna vel mollis. Ut egestas arcu at molestie gravida. Fusce cursus mattis elit sed rutrum. Sed rutrum pharetra diam a consequat. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Sed porta blandit tortor, faucibus dapibus nunc consectetur et. Sed venenatis suscipit nunc, et volutpat augue facilisis at. Praesent sit amet nunc vestibulum, efficitur urna sed, hendrerit sem. Phasellus luctus vitae sapien in tincidunt. Donec luctus elit at fermentum ullamcorper. Praesent scelerisque cursus est ac auctor. Donec vel tellus lorem.

Lorem Ipsum

“Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit…”

“There is no one who loves pain itself, who seeks after it and wants to have it, simply because it is pain…”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam maximus sem vitae ex dignissim, eu vestibulum lectus venenatis. Donec fringilla euismod nulla et suscipit. Duis fringilla gravida arcu, vitae tempus ipsum dapibus vitae. Vivamus vel est laoreet, lacinia nunc id, maximus ante. Etiam semper non erat a auctor. Quisque posuere cursus nisl, vel vestibulum lorem congue non. Duis ac mattis nulla, a faucibus urna. Maecenas ut nulla vitae dolor eleifend gravida. Donec eget molestie ante. Mauris tempus metus vitae eros accumsan ornare. Aenean ac sapien metus. Aenean eleifend nisi et nisi vehicula, nec congue augue iaculis. Nulla maximus massa condimentum velit sodales, ac hendrerit diam scelerisque.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam lorem erat, pellentesque egestas semper et, dignissim eget turpis. Suspendisse sed arcu ac nibh malesuada eleifend facilisis sed arcu. Duis finibus, nisi et tempor placerat, nunc erat ultrices lacus, vel cursus sem nisl sed sem. Aliquam aliquet a diam a convallis. Maecenas sit amet dignissim mauris. Nunc id enim nibh. Sed eget ornare enim. Mauris viverra libero at vestibulum congue. Donec pretium tortor vel ex aliquam dapibus. Sed ligula metus, pretium vitae sapien ac, sollicitudin blandit dolor. Curabitur consequat metus ex, non semper metus auctor ut. Sed in ante at tellus cursus ultrices. Mauris id neque non tortor pharetra ullamcorper. Vivamus rutrum urna in enim fermentum commodo. Nullam posuere nulla eu velit pretium, non vestibulum ex rutrum.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nunc vitae urna tincidunt, cursus magna dapibus, scelerisque massa. Nam iaculis sodales efficitur. Mauris laoreet eu lectus egestas condimentum. Pellentesque maximus, justo et pharetra posuere, nisi nulla sollicitudin ipsum, quis vestibulum lacus augue non libero. Nulla facilisi. Suspendisse vel eros efficitur, interdum justo nec, congue nisi. Donec maximus sem rutrum, dapibus ante non, finibus nibh.

Mauris at nibh eu turpis pretium molestie et nec est. Nam sagittis arcu quam, eu lacinia eros lacinia et. Phasellus ultricies malesuada hendrerit. Etiam ac dolor libero. Suspendisse quis commodo quam, hendrerit mollis arcu. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Curabitur sollicitudin ultrices nisl, ac tincidunt odio tincidunt sed. Donec ac purus nulla. Cras at volutpat metus, finibus pulvinar erat. In fringilla sapien erat. Pellentesque malesuada aliquet dui, et pulvinar neque rutrum quis.

Vivamus quis porta augue. Donec et fermentum lectus, vitae suscipit eros. Duis sagittis mattis urna vel mollis. Ut egestas arcu at molestie gravida. Fusce cursus mattis elit sed rutrum. Sed rutrum pharetra diam a consequat. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Sed porta blandit tortor, faucibus dapibus nunc consectetur et. Sed venenatis suscipit nunc, et volutpat augue facilisis at. Praesent sit amet nunc vestibulum, efficitur urna sed, hendrerit sem. Phasellus luctus vitae sapien in tincidunt. Donec luctus elit at fermentum ullamcorper. Praesent scelerisque cursus est ac auctor. Donec vel tellus lorem.

Lorem Ipsum

“Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit…”

“There is no one who loves pain itself, who seeks after it and wants to have it, simply because it is pain…”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam maximus sem vitae ex dignissim, eu vestibulum lectus venenatis. Donec fringilla euismod nulla et suscipit. Duis fringilla gravida arcu, vitae tempus ipsum dapibus vitae. Vivamus vel est laoreet, lacinia nunc id, maximus ante. Etiam semper non erat a auctor. Quisque posuere cursus nisl, vel vestibulum lorem congue non. Duis ac mattis nulla, a faucibus urna. Maecenas ut nulla vitae dolor eleifend gravida. Donec eget molestie ante. Mauris tempus metus vitae eros accumsan ornare. Aenean ac sapien metus. Aenean eleifend nisi et nisi vehicula, nec congue augue iaculis. Nulla maximus massa condimentum velit sodales, ac hendrerit diam scelerisque.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam lorem erat, pellentesque egestas semper et, dignissim eget turpis. Suspendisse sed arcu ac nibh malesuada eleifend facilisis sed arcu. Duis finibus, nisi et tempor placerat, nunc erat ultrices lacus, vel cursus sem nisl sed sem. Aliquam aliquet a diam a convallis. Maecenas sit amet dignissim mauris. Nunc id enim nibh. Sed eget ornare enim. Mauris viverra libero at vestibulum congue. Donec pretium tortor vel ex aliquam dapibus. Sed ligula metus, pretium vitae sapien ac, sollicitudin blandit dolor. Curabitur consequat metus ex, non semper metus auctor ut. Sed in ante at tellus cursus ultrices. Mauris id neque non tortor pharetra ullamcorper. Vivamus rutrum urna in enim fermentum commodo. Nullam posuere nulla eu velit pretium, non vestibulum ex rutrum.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nunc vitae urna tincidunt, cursus magna dapibus, scelerisque massa. Nam iaculis sodales efficitur. Mauris laoreet eu lectus egestas condimentum. Pellentesque maximus, justo et pharetra posuere, nisi nulla sollicitudin ipsum, quis vestibulum lacus augue non libero. Nulla facilisi. Suspendisse vel eros efficitur, interdum justo nec, congue nisi. Donec maximus sem rutrum, dapibus ante non, finibus nibh.

Mauris at nibh eu turpis pretium molestie et nec est. Nam sagittis arcu quam, eu lacinia eros lacinia et. Phasellus ultricies malesuada hendrerit. Etiam ac dolor libero. Suspendisse quis commodo quam, hendrerit mollis arcu. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Curabitur sollicitudin ultrices nisl, ac tincidunt odio tincidunt sed. Donec ac purus nulla. Cras at volutpat metus, finibus pulvinar erat. In fringilla sapien erat. Pellentesque malesuada aliquet dui, et pulvinar neque rutrum quis.

Vivamus quis porta augue. Donec et fermentum lectus, vitae suscipit eros. Duis sagittis mattis urna vel mollis. Ut egestas arcu at molestie gravida. Fusce cursus mattis elit sed rutrum. Sed rutrum pharetra diam a consequat. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Sed porta blandit tortor, faucibus dapibus nunc consectetur et. Sed venenatis suscipit nunc, et volutpat augue facilisis at. Praesent sit amet nunc vestibulum, efficitur urna sed, hendrerit sem. Phasellus luctus vitae sapien in tincidunt. Donec luctus elit at fermentum ullamcorper. Praesent scelerisque cursus est ac auctor. Donec vel tellus lorem.