Strategy

ดำเนินการยกระดับนวัตกรรมในพื้นที่ โดยแบ่งได้ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ย่านนวัตกรรม (innovation district) เมืองนวัตกรรม (innovation city) และระเบียงนวัตกรรม (innovation corridor) โดยมีพื้นที่นวัตกรรมสาขามุ่งเป้า (innovation zone) เป็นตัวเชื่อมโยงพื้นที่ทั้งสามเข้าด้วยกัน ทั้งมีมีเป้าหมายหลักคือ

 • เกิดขั้วความเจริญเติบโตทางนวัตกรรมในระดับภูมิภาค (Regional Growth of Innovation) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
 • เกิดความร่วมมือ ภาครัฐ-เอกชน-มหาวิทยาลัย-ชุมชน ในท้องที่เป้าหมาย (Local Quadruple Helix, LQH)
 • มีพัฒนาการด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและเกิดการใช้จริงในพื้นที่

มุ่งสร้างความสามารถทางนวัตกรรม (Innovation Capability) ของนวัตกร ผู้ประกอบการนวัตกรรม องค์กรเอกชน องค์กรรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการไต่ระดับพัฒนาการทางนวัตกรรม (Innovation Ladder) โดยอาศัยเครื่องมือที่หลากหลายที่ได้รับการออกแบบอย่างเป็นระบบให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการ เริ่มตั้งแต่

 • การประเมินความสามารถทางนวัตกรรมที่จะทำให้ทราบถึงศักยภาพในปัจจุบันขององค์กร
 • การบริหารให้คำปรึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการในสถานะการพัฒนาต่างๆ
 • การยกระดับความสามารถและการพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมทั้งในระดับองค์กรและบุคคล

ดำเนินกิจกรรมด้านเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ภาครัฐ-เอกชน-มหาวิทยาลัย-ชุมชน (Quadruple Helix) เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือ (Cluster) การเชื่อมโยง (Connectivity) และการร่วมสร้างสรรค์ (Co-Creation) ที่ก่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ การพัฒนาความสามารถ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศน์นวัตกรรม (Innovation Eco-system) ของประเทศ ในมิติต่างๆ ได้แก่

 • เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่นำไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม
 • สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย
 • การยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมของเครือข่ายและสมาชิกเครือข่าย

กระประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ในการดึงเอาความรู้ออกจากข้อมูล วิเคราะห์ความหมายของข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงปัญญาสำหรับการแข่งขัน (Competitive Intelligence) ที่นำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการตัดสินใจเชิงนโยบายบนฐานของข้อมูล (Data-driven Decision Making) โดยมีเป้าหมายหลัก คือ

 • สร้างเครื่องมือนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และประเมินระบบนวัตกรรม
 • พัฒนากลไกการสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมและทันสมัย
 • สร้างความเข้มแข็งและยกรัดับพัฒนากรของระบบนวัตกรรม

นวัตกรรมจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยโอกาสทางตลาด การเพิ่มโอกาสในการกระจายตัวของนวัตกรรม (Innovation Diffusion) จะช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสามารถเติบโตในตลาดได้อย่างก้าวกระโดด รวมถึงเพิ่มโอกาสของนวัตกรหรือผู้ประกอบการนวัตกรรมในการต่อยอดและขยายฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และเกิดการไต่ะดับพัฒนาการทางนวัตกรรม (Innovation Ladder) โดยอาศัยกลไกการส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

 • สร้างช่องทางตลาดรูปแบบใหม่ เพื่อการต่อยอดทางด้านตลาดให้กับโครงการนวัตกรรม
 • พัฒนาเครื่องมือกลไกสนับสนุนที่เร่งให้เกิดการกระจายตัวของนวัตกรรมและขยายฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
 • การพัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตรกับต่างประเทศ เพื่อการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยี