Support

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขอรับการสนับสนุน

 • รายละเอียดของผู้ติดต่อ
 • รายละเอียดของบริษัท เช่น
  • ปีที่เริ่มดำเนินกิจการ
  • จำนวนพนักงาน
  • รายได้รวมของบริษัทปีที่ผ่านมา
  • สัดส่วนผู้ถือหุ้น
  • ประเภทธุรกิจ
 • รายละเอียดของโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย
  • ชื่อโครงการนวัตกรรมภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
  • คำสำคัญ (Keywords)
  • เป้าหมายของโครงการ
  • วัตถุประสงค์ของโครงการ
  • แนวทางการดำเนินโครงการ
  • ประเภทของนวัตกรรม
  • ระดับความเป็นนวัตกรรม
  • ข้อบ่งชี้ความเป็นนวัตกรรม
  • หลักฐาน/เอกสารยืนยันใช้อ้างอิงความเป็นนวัตกรรม
  • เครือข่ายและหน่วยงานที่ร่วมมือในโครงการ
  • มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (โดยประมาณ)  และ หน่วยงานผู้ประเมิน
  • มูลค่ารวมของโครงการ
 • สิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
  • กรอกแบบขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม แบบออนไลน์ โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” และ โครงการ”นวัตกรรมดี…ไม่มีดอกเบี้ย”
  • กรอกแบบขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม แบบออนไลน์ โครงการ “ซอฟต์แวร์ดีมีนวัตกรรม…สนับสนุนไม่เกิน 200,000 บาท”
  • กรอกแบบขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม แบบออนไลน์ โครงการ “คุปองนวัตกรรม”