M: IDEATION SPACE-jp

พื้นที่จุดประกายความคิดนวัตกรรม

เป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายแนวคิดในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมจากกรณีศึกษาต่างๆ ประกอบด้วย

พื้นที่จัดแสดงสินค้านวัตกรรมของผู้ประกอบการไทยที่มีการจำหน่ายจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สนช.

ห้องจัดกิจกรรมนวัตกรรมต่างๆ เช่น งานประชุม งานสัมมนา งานแถลงข่าว

ห้องรับรอง