ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2560

ปี 2559

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ปี 2560

  • ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาศึกษาและจัดทำแผนที่นำทางนวัตกรรมตลาดและตลาดนวัตกรรม(Market Innovation & Innovative Market Roadmap)
  • ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษางานโครงสร้างของอาคาร อุทยานนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาจัดกิจกรรม “ตลาดนัดนวัตกรรม”

ปี 2559

  • ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาการพัฒนาระบบการนำผลงานวิจัยไปใช้งานเพื่อการพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย เลขที่ 0020/2559
  • ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานนวัตกรรมด้านนวัตกรรมของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ณ รัฐอิสราเอลและสาธารณรัฐอิตาลี
  • ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาผู้ผลิตโครงสร้าง ดำเนินการพิธีเปิดและพิธีการในงาน ASIALICS 2016 และวันนวัตกรรมแห่งชาติ
  • ประกาศราคากลางสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เดิมที่มีอยู่
  • ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานเปิดตัวศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร และการแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฝ่ายเศรษฐกิจ ในโครงการการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืน
  • ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาจัดหาไมโครโฟนประชุมแบบดิจิตอลทำงานแบบระบบไร้สายทำงานแบบ Plug-and-Play จำนวน 15 ชุด พร้อมติดตั้งระบบ ห้องประชุม 509 ชั้น 5