ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2560


ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ปี 2560 : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิที่มิใช่งานก่อสร้าง


แผนจัดซื้อจัดจ้าง 


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560