ไรซ์เบอร์รี่ช็อกโกครัน

เปิดโลกนวัตกรรมไทย 

อาหารเช้าเสำหรับเยาวชนจากข้าวไทย นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ช็อคโกครัน ของวิสาหกิจชุมชน บ้านท่าทอง เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ด้วยการนำข้าวไรซ์เบอร์รี่มาผ่านกระบวนการให้ความร้อนทำให้เกิดกระบวนการเจลาติไนซ์ ด้วยปริมาณอะไมโลสสูงทำให้เม็ดข้าวแยกตัวออกจากกัน จากนั้นนำไปลดความชื้นและอบให้เกิดการพองตัว จากนั้นนำไปเคลือบผิวด้วยช็อคโกแลตเพื่อรักษาความกรอบของผลิตภัณฑ์

โครงการนี้ นอกจากสร้างทางเลือกในการบริโภคอาหารเช้าซีเรียลแล้ว ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไรซ์เบอรรี่ได้ถึง 10 เท่า

Share this post