รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP)

เมื่อวันที่ 24 มกราคม คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (ผสนช.) นางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผสนช. ด้านยุทธศาสตร์องค์กร เจ้าหน้าที่สนช. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) และดร.มานพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยของเอกชนที่รับรองงานวิจัยได้ทุกขนาด และเป็นผู้ให้บริการให้ด้าน process development, scale-up และ custom manufacturing ของสินค้าและกระบวนการ bio-based และช่วยเหลือการแปรผันของชีวมวลสู่ผลิตภันฑ์ชีวภาพ

ทั้งนี้ BBEPP ได้มีความร่วมมือทำโครงการต่าง ๆ ร่วมกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งมี 129 โครงการที่ทำร่วมกับบริษัทเอกชนทั้งหมด 71 ราย ระหว่างปีค.ศ. 2013 - 2015 การใช้บริการศูนย์วิจัยนี้สามารถลดค่าใช้จ่าย เวลาการทำการ และ ความเสี่ยงของกระบวนการ lab scale process ได้ ทำให้การพัฒนานวัตกรรมของบริษัทรวดเร็วและค่าใช้จ่ายน้อยลง พนักงานประจำที่ศูนย์วิจัยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นวิศวกรและผู้ประกอบการกระบวนการและมีหน้าที่การทำงาน 4 อย่างได้แก่:1. Experimental set-up 2. Process analysis and design 3. Calculation of mass and energy balances 4. Provide startup assistance

อย่างไรก็ตามโมเดลกระบวนการดำเนินงานโครงการสร้างศูนย์วิจัยที่รับรองงานวิจัยเป็นโมเดลที่น่าสนใจและตรงกับความต้องการด้านนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ให้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระดับประเทศและอาเซียน ในการนี้คณะเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาโมเดลดังกล่าว เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ของประเทศไทยต่อไป

#NIA #Innovation #MOU #Thailand #Belgium #Netherlands

Share this post