ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA และเจ้าหน้าที่ NIA เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Jari Gustafsson ปลัดกระทรวงและผู้ช่วยรัฐมนตรี (Permanent Secretary, Vice-Mminister) กระทรวงการเศรษฐกิจและการจ้างงาน (Ministry of Economic Affairs and Employment (MEAE)) แห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ณ House of Estate

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำคณะของ NIA ซึ่งประกอบด้วย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA และเจ้าหน้าที่ NIA เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Jari Gustafsson ปลัดกระทรวงและผู้ช่วยรัฐมนตรี (Permanent Secretary, Vice-Mminister) กระทรวงการเศรษฐกิจและการจ้างงาน (Ministry of Economic Affairs and Employment (MEAE)) แห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ณ House of Estate ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ใจกลางกรุงเฮลซิงกิ

ในการนี้ ปลัดกระทรวงทั้ง 2 ท่านพร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงของกระทรวง MEAE กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้เป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง NIA กับ Business Finland ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี และครอบคลุมการดำเนินความร่วมมือด้านนวัตธรรมทางธุรกิจสมัยใหม่ในหลากหลายมิติ อาทิ การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและฟินแลนด์ในการร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ Bio, Circular and Green Economy เนื่องจากฟินแลนด์มีการดำเนินงานเรื่อง Clean Tech ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางหนึ่งของนโยบาย Thailand 4.0

นอกจากนี้ ยังได้ตกลงในการส่งเสริมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ตลอดจนการส่งเสริมการค้าการลงทุนของบริษัทที่มีศักยภาพของทั้ง 2 ชาติในการดำเนินงานร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป โดยการลงนามครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ H.E. Mika Lintilä รัฐมนตรีกระทรวงการเศรษฐกิจและการจ้างงาน (Ministry of Economic Affairs and Employment (MEAE)) แห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ได้ทางเยือนประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และได้เดินทางไปหารือความร่วมมือกับ NIA และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการดำเนินงานร่วมกันในการนำนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามแนวทาง ‘การทูตนวัตกรรม’ หรือ Innovation Diplomacy ที่ NIA ได้มีการประสานความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮลซิงกิ ยังได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งด้วย

#NIA #NIAThailand #NationalInnovationAgency#InnovationDiplomacy

Share this post