สนช. จับมือจิสด้า ใช้ วทน. สร้างนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการให้แก่ประเทศ

สนช. จับมือจิสด้า ใช้ วทน. สร้างนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการให้ประเทศ เพื่อส่งเสริมโอกาศแก่น้องๆมหาวิทยาลัยและพี่ๆรุ่นใหญ่ รังสรรค์ความเป็นเลิศของนวัตกรรม


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) เป็นประธานร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การดำเนินการเชิงพาณิชย์ ร่วมผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ

เพื่อสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มที่สูงจากการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม โดยอาศัยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทย รวมไปถึงการวางแผนเชิงพื้นที่ในอนาคต การช่วยการตัดสินใจ และการสร้างคุณค่าทางด้านนวัตกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โครงการนี้มีเป้าหมายดังนี้

  • พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบและแบบจำลองการแสดงผล (Impact Analysis and Simulation Platform) จากสถานการณ์ต่างๆ เช่น การใช้พื้นที่ในภาคอุตสาหกรรม การลงทุน เป็นต้น
  • ก่อให้เกิดการบริหารจัดการเชิงนโยบายของพื้นที่ Southern Economic Corridor: SEC และ Eastern Economic Corridor : EEC อย่างมีประสิทธิภาพ ใน 3 ระดับ
    • ระดับเมือง
    • ระดับ EEC
    • ระดับประเทศ

Share this post