กิจกรรมนวัตกรรม

LEADERSHIP MANAGEMENT & INNOVATION

สนช. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรม /ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาเรียนรู้และทำความรู้จักหลักสุตรผ่านการเล่น Board Game เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และฟังการบรรยายจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ กับ “Learn, Meet and Inspire by LMI @ NIA”

กิจกรรม Open House หลักสูตรภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม (Leadership, Management and Innovation) หรือ LMI หลักสูตรใหม่ภายใต้คณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ชั้น 3 อาคารอุทยานนวัตกรรม สนช.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปราง เกียรติสูงส่ง 02-727-3490 หรือ prangtira26@gmail.com


STARTUP THAILAND 2017 “Eastern Rise”

 

งาน Startup Thailand 2017 ระดับภูมิภาค เริ่มต้นขึ้นที่แรก ! ศรีราชา จ.ชลบุรี Eastern Rise

งานดีๆ สำหรับคนที่สนใจธุรกิจ Startup ไม่ควรพลาด ภายในงานพบกับกิจกรรม มากมาย เช่น การจัดเสวนาในหัวข้อ Sriracha Innovation District การPitching เพื่อชิงเงินรางวัล รวมทั้งกิจกรรม DRONE RACING และStartupแนวหน้าของประเทศไทยพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ

จัดวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA

 
โครงการนำร่องด้านพลังงานทดแทน

ปัจจุบันแนวโน้มการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพลังงานทางเลือกให้เกิดการใช้พลังงานที่ยั่งยืนเพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากถ่านหิน จึงมีแนวคิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ด้านองค์กรภาคสังคม และด้านภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการใช้นวัตกรรมด้านพลังงานลงสู่สังคมชุมชนอย่างให้มีเสถียรภาพ เพื่อให้เกิด “Eco village” ซึ่งสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สนช. และองค์กรร่วมอีกหลายแห่งริเริ่มการนำนวัตกรรมด้านพลังงานไปสู่การใช้งานจริงในแต่ละสังคมชุมชน โดยเปิดรับข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาในหลากหลายมิติ จากนั้นจะมีการตัดสินแนวคิดที่ดีและมีโอกาสในการขยายผล

องค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินเพื่อนำไปสร้างต้นแบบการใช้งานจริงในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ที่ สนช. กำหนด ภายในระยะเวลา 12 เดือนของการดำเนินงานจะได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการขยายผลแนวคิด เทคโนโลยี โอกาสทางสังคมและธุรกิจไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

หัวข้อของข้อเสนอโครงการที่เปิดรับ

1. การผลิตพลังงานทดแทนที่ส่งผลต่อภาคสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. การบริหารจัดการพลังงานทดแทนของชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
3. การบริหารจัดการขยะและของเสียภายในชุมชน
4. การบริหารจัดการระบบสุขภิบาลและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนและ/หรือสถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะนำนวัตกรรมมาพัฒนาสังคม
2.องค์กรเอกชนที่พัฒนานวัตกรรมสำหรับชุมชนที่มีความโดดเด่นและสร้างความยั่งยืน
3.องค์กรเอกชนที่มีส่วนร่วมกับชุมชน ในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาสังคม

การสนับสนุน

1. สนช. จะให้การสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่างบประมาณโครงการรวมที่ได้รับการอนุมัติ โดยแบ่งจ่ายตามเงื่อนไขของ สนช.
2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อโครงการ

เกณฑ์การตัดสิน

  • ความสำคัญของปัญหา
  • กระบวนการแก้ปัญหา
  • โอกาสในการขยายผล(ธุรกิจและสังคม)
  • เป้าหมายการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

ระยะเวลาของการเปิดรับ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2560 - 9 มิถุนายน 2560

วิธีการเสนอโครงการ

กรอกข้อมูลโครงการและส่งมายัง สนช. ได้ทั้งทางไปรษณีย์ และอีเมล์ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการได้ที่ www.nia.or.th/proposal

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-017 5555 ext 550, 551, 542 หรือ wannipha.eco@nia.or.th, wannita.eco@nia.or.th, amphol@nia.or.thWorkshop what is innovation & How to write a proposal

ขอเชิญร่วมพัฒนาไอเดียสร้างธุรกิจนวัตกรรม พัฒนาการเขียน proposal ขอทุนสำนักงาน กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
กับกิจกรรมสัมมนา “Workshop what is innovation & How to write a proposal- คูปองนวัตกรรม”  วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 8.30 - 12.30 น.
ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)