ประกาศผลคัดเลือกโครงการนำร่องด้านพลังงานทดแทนและการจัดการของเสียเพื่อชุมชน

ประกาศผลการพิจารณาโครงการขยายผลนวัตกรรมนำร่องด้านพลังงานทดแทนและการจัดการของเสียเพื่อชุมชน

รายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

1. โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรสำหรับชุมชนตำบลสันทราย โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพตำบลสันทราย

2. โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรสำหรับชุมชนตำบลคำแคน โดย วิสาหกิจชุมชนพออินคำแคน

3. โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรสำหรับชุมชนตำบลท่ามะนาว โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมกระหรี่พั๊บบ้านท่ามะนาว

4. โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตแบบบอลลูนด้วยผ้าใบโพลีเอสเตอร์ โดย วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ

5. โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานของกังหันลมและโซล่าเซลล์ลอยน้ำ สำหรับชุมชนเสลภูมิ โดย บริษัท ทีแอนด์เค โฮล์ดิ้งส์ จำกัด

6. โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำขนาดเล็กสำหรับชุมชนบ้านคีรีวง โดย สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

7.โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำขนาดเล็กสำหรับชุมชนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย โดย สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : โปรดรอจดหมายแจ้งผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม 2560

Share this post