โครงการนำร่องด้านพลังงานทดแทน

ปัจจุบันแนวโน้มการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพลังงานทางเลือกให้เกิดการใช้พลังงานที่ยั่งยืนเพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากถ่านหิน จึงมีแนวคิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ด้านองค์กรภาคสังคม และด้านภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการใช้นวัตกรรมด้านพลังงานลงสู่สังคมชุมชนอย่างให้มีเสถียรภาพ เพื่อให้เกิด “Eco village” ซึ่งสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สนช. และองค์กรร่วมอีกหลายแห่งริเริ่มการนำนวัตกรรมด้านพลังงานไปสู่การใช้งานจริงในแต่ละสังคมชุมชน โดยเปิดรับข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาในหลากหลายมิติ จากนั้นจะมีการตัดสินแนวคิดที่ดีและมีโอกาสในการขยายผล

องค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินเพื่อนำไปสร้างต้นแบบการใช้งานจริงในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ที่ สนช. กำหนด ภายในระยะเวลา 12 เดือนของการดำเนินงานจะได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการขยายผลแนวคิด เทคโนโลยี โอกาสทางสังคมและธุรกิจไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

หัวข้อของข้อเสนอโครงการที่เปิดรับ

1. การผลิตพลังงานทดแทนที่ส่งผลต่อภาคสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. การบริหารจัดการพลังงานทดแทนของชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
3. การบริหารจัดการขยะและของเสียภายในชุมชน
4. การบริหารจัดการระบบสุขภิบาลและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนและ/หรือสถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะนำนวัตกรรมมาพัฒนาสังคม
2.องค์กรเอกชนที่พัฒนานวัตกรรมสำหรับชุมชนที่มีความโดดเด่นและสร้างความยั่งยืน
3.องค์กรเอกชนที่มีส่วนร่วมกับชุมชน ในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาสังคม

การสนับสนุน

1. สนช. จะให้การสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่างบประมาณโครงการรวมที่ได้รับการอนุมัติ โดยแบ่งจ่ายตามเงื่อนไขของ สนช.
2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อโครงการ

เกณฑ์การตัดสิน

  • ความสำคัญของปัญหา
  • กระบวนการแก้ปัญหา
  • โอกาสในการขยายผล(ธุรกิจและสังคม)
  • เป้าหมายการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

ระยะเวลาของการเปิดรับ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2560 - 9 มิถุนายน 2560

วิธีการเสนอโครงการ

กรอกข้อมูลโครงการและส่งมายัง สนช. ได้ทั้งทางไปรษณีย์ และอีเมล์ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการได้ที่ www.nia.or.th/proposal

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-017 5555 ext 550, 551, 542 หรือ wannipha.eco@nia.or.th, wannita.eco@nia.or.th, amphol@nia.or.th

Share this post