AGTECH INNOVATION CHALLENGE

การปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรไทยจาก “เกษตรแบบดั้งเดิม”ไปสู่ “เกษตรอุตสาหกรรม” และก้าวไปสู่ “เกษตรบริการหรือธุรกิจเกษตร” ที่มีการใช้นวัตกรรมเป็นหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย โดยมีการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ในลักษณะการบูรณาการทั้งในส่วนของเทคโนโลยี การผลิต และการตลาด

ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative center : ABC center) สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) จึงได้เปิดรับข้อเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาในหลากหลายมิติ ที่มีการบูรณาการและร่วมมือจากหลายภาคส่วน ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรของประเทศไทย จากนั้นจะมีการตัดสินแนวคิดที่ดีและมีโอกาสในการขยายผล

องค์กร/หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปสร้างต้นแบบการใช้งานจริงในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ที่ สนช. กำหนด ภายในระยะเวลาของการดำเนินงานจะได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการขยายผลแนวคิด เทคโนโลยี โอกาสทางการสร้างนวัตกรรมการเกษตรไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน องค์กรภาคเอกชนและสังคมมีการบูรณาการและความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร

  • องค์กรเอกชน เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • สหกรณ์การเกษตร กลุ่มสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน
  • นิติบุคคลอื่นที่ดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ

การสนับสนุน

รูปแบบและวงเงินสนับสนุนตามหลักเกณฑ์สนับสนุนโครงการนวัตกรรมของ สนช.

เกณฑ์การพิจารณา

  • ความสำคัญของปัญหา
  • กระบวนการแก้ปัญหา
  • ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ
  • โอกาสในการขยายผล (ธุรกิจและสังคม)

 

ระยะเวลาของการเปิดรับ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่ 27มิถุนายน 2560 – 30 กันยายน 2560

วิธีการเสนอโครงการ

กรอกข้อมูลโครงการและส่งมายัง สนช. ได้ทั้งทางไปรษณีย์ และอีเมล์ agtech@nia.or.th โดยสามารถดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการได้ที่ www.nia.or.th/proposal

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-017 5555 ext. 543 (มณฑา), 544 (สิรพัฒน์) หรือ montha@nia.or.th, sirapat@nia.or.th, agtech@nia.or.th

Share this post