รายงานประจำปี 2557 (Annual Report 2014)

ISBN 978-616-12-0321-4  พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2558

สาระสำคัญ:
สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2557 “ปีแห่งการเผยแพร่...นวัตกรรมสู่สากล” เพื่อนำเสนอคุณค่านวัตกรรมของประเทศไทยให้ประจักษ์ในระดับสากล ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนในการนำผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ประกอบการไทยไปนำเสนอและเข้าร่วมประกวดรางวัลระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 90 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนรวม 80,489,637 บาท อันก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 2,106,745,802 บาท

รายงานประจำปี 2556 (Annual Report 2013)

ISBN 978-616-12-0321-4 พิมพ์เมื่อ มีนาคม 2557

สาระสำคัญ:
สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2556 “ปีแห่งการสร้าง...ธุรกิจนวัตกรรมสู่ AEC” สนช. มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยยังคงความสามารถของการเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาและเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 84 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนรวม 82,945,152 บาท อันก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 2,043,720,027 บาท

รายงานประจำปี 2558 (Annual Report 2015)

ISBN 978-616-12-0444-0  พิมพ์เมื่อ พฤษภาคม 2559

สาระสำคัญ:
สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2558 “ปีแห่ง...การวิศวนวัตกรรม (Innovationeering)” เพื่อปรับโครงสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน บนความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 75 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนรวม 107,637,404 บาท อันก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 1,503,399,244 บาท

รายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016)

ISBN 978-616-12-0471-6 พิมพ์เมื่อ ตุลาคม 2559

สาระสำคัญ:
สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2559 “ปีแห่ง...การส่งเสริมสตาร์ทอัพ” เพื่อพัฒนาศักยภาพประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการสร้างสตาร์ทอัพในระดับนานาชาติ โดยเป็นการระดมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพของประเทศให้มาเป็นแนวร่วมในการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดกลุ่มสตาร์ทอัพขึ้นในประเทศไทย และส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 98 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนรวม 141,848,360 บาท อันก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 854,525,615 บาท