บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของเกล็ดพลาสติก (Scrap)

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ด้วยการผลิตแผ่น Rigid A-PET Sheet แบบลามิเนต (laminated) 3 ชัน ด้วยเครื่องฉีดพลาสติก (extruder) 2 ตัว ทั้งนี้ แผ่น Rigid A-PET Sheet ชันกลางจะมีส่วนผสมของเกล็ดพลาสติกบดที่มาจากการตัดขอบหรือ scrap ร้อยละ 87.5 โดยน้ำหนักพลาสติกชั้นกลาง ในขณะที่ชั้นบนและชั้นล่างด้วยแผ่น Rigid A-PET Sheet ที่ผลิตด้วยเม็ดพลาสติกใหม่ทำให้แผ่น Rigid A-PET Sheet ที่ผลิตนี้มีความใส ไม่เป็นจุดดำหรือฟองอากาศ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่มีขายทั่วไปที่มีส่วนผสมของ scrap ร้อยละ 30 หากแต่มีอัตราส่วนของ scrap ต่อม็ดพลาสติดใหม่ 70:30 โดยน้ำหนัก

“Retort Box” เครื่องฆ่าเชื้ออาหารระบบพ่นน้ำในอุตสาหกรรมครัวเรือน

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เครื่องฆ่าเชื้ออาหารระบบพ่นน้ำในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือนที่มีการออกแบบให้ห้องฆ่าเชื้อ ชุดกำเนิดไอน้ำ และอุปกรณ์ประกอบติดตั้งอยู่ภายในเป็นชุดอุปกรณ์เดียวกันติดตั้งและใช้งานง่ายเพียงเชื่อมต่อกับไฟฟ้าและประปาครัวเรือนเช่นเดียวเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป เนื่องจากมีการนำนำ ร้อนที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำ กลบั มาใช้ในกระบวนการผลิตไอน้ำ ใหม่ทำให้ใช้กระแสไฟฟ้าต่ำแต่ยังคงได้ค่าความร้อนสูง

ระบบฆ่าเชื้อน้ำผลไม้ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ระบบฆ่าเชื้อน้ำผลไม้ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ ซึ่งเป็นการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์โดยการสร้างสนามไฟฟ้าจากการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบพัลส์ไปที่ขั้วอิเล็กโทรดที่ความเข้มประมาณ 40 kV/cm เข้าไปในห้องฆ่าเชื้อทำให้เชื้อจุลินทรีย์ถูกทำลายด้วยกระบวนการอิเล็กโตรโพเรชั่นที่อุณหภูมิน้อยกว่า 40 องศาเซลเซียส ใช้เวลานการฆ่าเชื้อน้อยกว่า 10 วินาที โดยหลังจากผ่านการฆ่าเชื้อน้ำผลไม้จะถูกลำเลียงไปยังห้องบรรจุเพื่อรอจำหน่าย ต้นแบบระบบฆ่าเชื้อน้ำผลไม้มีกำลังการผลิต 50-500 ลิตรต่อชั่วโมง สามารถกำจัดหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และเนื่องจากเป็นการฆ่าเชื้อที่อณุหภมูิต่ำทำให้สามารถรักษารสชาติหรือคุณค่าทางโภชนาการของน้ำผลไม้ไว้ได้

การผลิตคอมบูชาเข้มข้นมีกรดกลูคูโรนิกและ DSL สูงปราศจากแอลกอฮอล์

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตคอมบูชาเข้มข้น สำหรับเป็นหัวเชื้อสำหรับนำไปส่งในโรงงานบรรจุโดย ขั้นตอนการผลิตใช้กระบวนการหมักแบบ Fed-batch fermentation เพื่อลดระยะเวลาการหมักให้เหลือเพียง 15 วัน ผลิตภัณฑ์จะถูกทำให้เข้มข้นด้วยเครื่องระเหยแบบฟิล์มบางโดยไม่ใช้ความร้อน ทำงานร่วมกับเครื่องสกัดด่วนทำการสกัดกลิ่นชาและและสารสำคัญในตัวใบชา เพื่อให้ได้คอมบูชาเข้มข้นขึ้น 5-7เท่า กระบวนการทั้งหมดจะควบคุมปริมาณของกรดกลูคูโรนิก และDSL และทำให้ปราศจากแอลกอฮอล์ โดยคอมบูชาเข้มข้น 1 ลิตร สามารถผลิตคอมบูชาพร้อมดื่มได้ 25 ลิตร โดยที่คุณภาพของสี กลิ่น รส และปริมาณสารสำคัญ ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากคอมบูชาพร้อมดื่มในกระบวนการเดิม

ระบบฟาร์มสาหร่ายเตาอัจฉริยะเพื่อกลุ่มอาหารปลอดภัยและเครื่องสำอาง

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตสาหร่ายเตาอินทรีย์ในบ่อดินภายในโรงเรือนปิดที่มีสภาวะควบคุมการเจริญเติบโตโดยการใช้ระบบ smart control ซึ่งตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำ อัตราการไหลและความขุ่นของน้ำ ซึ่งควบคุมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาอินทรีย์ และยังให้สารอาหารที่ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ตามสูตรที่อัตราส่วนต่างๆ มีการผันแปรตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้สามารถผลิตสาหร่ายเตาอินทรีย์ออกมาได้ตลอดทั้งปีอีกทั้งยังมีกระบวนการเก็บเกี่ยวที่ลดการปนเปื้อน กระบวนการทำความสะอาดสาหร่ายเตาอินทรีย์โดยใช้น้ำโอโซนทำให้ปราศจากการปนเปื้อน และยังมีการอบลดความชื้นด้วยเครื่องอบสาหร่ายเตาแบบต่อเนื่องด้วยอินฟาเรดเพื่อยืดอายุและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

“คามินโน่” เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเส้นด้ายและผ้าผืนผสมเส้นใยนุ่นกับเส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ขนสัตว์ กัญชง ด้วยการปรับปรุงกระบวนการสางเส้นใยนุ่น ให้สามารถมีส่วนผสมได้มากกว่าร้อยละ 30 ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอมีคุณสมบัติการเก็บรักษาความอบอุ่น (warm keeping) และต้านทานการซึมน้ำ (water repellent) จึงเหมาะสำหรับการออกแบบเป็นชุดกีฬาอเนกประสงค์ (active wear) สำหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษในทุกโอกาส

“GISS” กระบวนการขึ้นรูปโลหะกึ่งของแข็งด้วยกรรมวิธีปล่อยฟองแก๊สแบบอัตโนมัติ

นวัตกรรมระดับโลกด้านกระบวนการขึ้นรูปโลหะผสมชนิด non-ferous ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปบนแม่พิมพ์ (die casting) โดยอาศัยเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบกึ่งเหลวด้วยวิธีการปล่อยฟองแก๊ส (gas induced semi-solid forming) ด้วยอุปกรณ์หัวปล่อยฟองแก๊สเฉื่อยให้น้ำโลหะขึ้นรูปจากภายในบางส่วนจนอยู่ในสถานะกึ่งแข็งกึ่งเหลว (slurry) เพื่อลดปัญหาการเกิดฟองอากาศภายในชิ้นงาน และเพิ่มคุณสมบัติการไหลให้สามารถฉีดลงบนแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนสูงได้

“โคโคบอร์ด” ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ด้วยการออกแบบระบบการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดกึ่งอัตโนมัติ โดยการใช้สารพอลิเมอริคเมทิลีนไดฟี-นิลไดไอโซไซยาเนต (polymeric methylene diphenyl diisocyanate; pMDI) มาใช้เป็นสารเชื่อมประสานทดแทนการใช้สารฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) ทำให้ได้แผ่นบอร์ดที่มีความแข็งแรงตามมาตรฐาน JIS A 5908-1994 และมีสมบัติป้องกันการลามไฟ

“Lezzon TX 599” วัสดุซ่อมแซมปิดผิวรถยนต์จากขวดเพทที่ใช้แล้ว

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์วัสดุซ่อมแซมปิดผิวรถยนต์ (สีโป๊) ที่มีองค์ประกอบของพอลิเอสเทอร์เรซิ่นชนิดไม่อิ่มตัวได้จากการนำขวดเพทที่ใช้แล้วผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาไกลโคไลซิสและเอสเทอริฟิเคชั่น ซึ่งวิธีดังกล่าว จะช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบ ลดระยะเวลาการสังเคราะห์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง

“Fungo” ผ้าถักสามมิติสำหรับการขึ้นรูปแบบโมลด์คัพ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ผ้าถักสามมิติสำหรับการขึ้นรูปแบบโมลด์คัพ ในการผลิตชุดชั้นในสตรี ด้วยการปรับกลไกของเครื่องถักผ้าแนวนอน (weft knitting machine) และออกแบบชุดควบคุมเส้นด้ายให้สามารถเกิดโครงสร้างผ้าเป็นลักษณะการเชื่อมโยงแบบสามมิติ เพื่อเพิ่มความสามารถในการยืดตัวและความแข็งแรง อีกทั้งผิวสัมผัสของผิวผ้าต้องเรียบไม่เกิดการระคายผิว เมื่อนำไปขึ้นรูปโมลด์คัพสามารถคงรูปและมีความสามารถในการคืนรูปได้

เครื่องย้ำหัวท่อแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับผลิตหัวจรวดสมรรถนะสูง

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เครื่องย้ำหัวท่อแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับผลิตหัวจรวดสมรรถนะสูงซึ่งประกอบด้วยชุดส่งท่อชิ้นงานแบบ 2 แกน ที่สามารถกำหนดระยะการเคลื่อนที่ ความเร็ว เพื่อป้อนท่อชิ้นงานเข้าสู่การบีบอัดด้วยระบบไฮโดรลิกที่สามารถควบคุมแรงบีบและระยะบีบ ผ่านแม่พิมพ์แบบสมมาตรให้เป็นทรงหัวจรวดและนำไปกลึงเพื่อขัดผิวให้เรียบ วิธีการดังกล่าวทำให้สามารถกำหนดรูปทรงชิ้นงานได้หลากหลาย เปลี่ยนแปลงขนาดได้ทันที ช่วยลดระยะเวลาในการผลิต และลดการสูญเสียเนื้อวัสดุชิ้นงานได้เมื่อเทียบกับวิธีการผลิตแบบเดิมซึ่งใช้วิธีการกลึงทั้งหมด

“RUBBERLY” ผลิตภัณฑ์ผนังสามมิติจากยางพาราสำหรับงานตกแต่งภายใน

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ผนังสามมิติจากยางพารา โดยการพัฒนาสูตรคอมพาวนด์ให้มีปริมาณยางพาราเป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีการเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ยางเกิดการพองตัว รวมทั้งเติมสารให้สี สารเพิ่มความมันเงา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีสีสันและมันเงา จากนั้นนำไปผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผนังสามมิติที่มีคุณสมบัติการทนต่อแรงกระแทกได้ดี มีความนิ่มน้ำหนักเบา กันความร้อน และดูดซับเสียงได้ดี นอกจากนี้ มีการออกแบบวิธีการติดตั้งให้มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน จึงช่วยเพิ่มทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์ตกแต่งให้กับนักออกแบบหรือผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับงานตกแต่งภายในอาคาร

โฟมอะลูมิเนียมตัดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตโฟมอะลูมิเนียม ด้วยการใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปโฟมอะลูมิเนียมด้วยน้ำโลหะในแม่พิมพ์สุญญากาศ โดยใช้วัสดุทรงกลมประเภทเกลือที่สามารถละลายน้ำได้ดีและทนอุณหภูมิสูงเป็นแม่แบบทำให้เกิดโพรงในโฟมอะลูมิเนียม ส่งผลให้สามารถควบคุมขนาดโพรงและความพรุนให้เหมาะสมสำหรับดูดซับเสียงรบกวนที่คลื่นความถี่เฉพาะได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ลดเสียงรบกวนความถี่ต่ำด้วยเทคนิคการสั่นพ้องอีกด้วย

“KiwaNature” สีพิกเม้นท์คุณภาพสูงจากพืชธรรมชาติ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสีพิกเม้นท์คุณภาพสูงจากพืชธรรมชาติโดยนำพืชธรรมชาติมาผ่านกระบวนการสกัดสารให้สี โดยใช้สารส้มเป็นสารติดสี จับกับโมเลกุลของสี และใช้โซเดียมคาร์บอเนตปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง เพื่อให้ได้เฉดสีที่หลากหลาย และช่วยให้เกิดการตกตะกอนเป็นผลิตภัณฑ์สีพิกเม้นท์จากพืชธรรมชาติที่ให้คุณภาพของสีมีความสม่ำเสมอและมีมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม

ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์สำหรับผักเศรษฐกิจ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์สำหรับผักเศรษฐกิจ โดยการปรับปรุงพันธุ์ให้มีความต้านทานโรคโดยใช้เทคโนโลยี DNA marker ในการค้นหา gene ที่มีความเหมาะสมสำหรับการผลิตพ่อแม่พันธุ์ และเทคโนโลยีการผสมพันธุ์โดยใช้ระบบตัวผู้เป็นหมัน (male sterile) ในการพัฒนาสายพันธุ์ลูกผสม (F1 Hybrid) ที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตและต้านทานโรคสูง ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในการดูแลผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

“ชีวาดี” น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นสารให้ความหวานธรรมชาติ
ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ และนำมาพัฒนาให้อยู่ในรูปน้ำหวานชนิดเข้มข้นที่เก็บรักษาได้นาน โดยการยับยั้งการ
ตกผลึกของน้ำตาลด้วยหัวเชื้อที่ได้จากการหมักน้ำหวานดอกมะพร้าวร่วมกับการทำคาราเมไลเซชัน ทั้งนี้
น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์สามารถใช้ทดแทนสารให้ความหวานชนิดอื่นๆ ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง จึงนับเป็น
ทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพและผู้บริโภคที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

ระบบการปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์แบบแซม

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบการปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์แบบแซม โดยการนำพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเหลือง และมันสำปะหลังที่ให้ปริมาณผลผลิตสูง และมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช มาปลูกร่วมกันด้วยระบบการปลูกพืชแซม โดยแบ่งเป็นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับมันสำปะหลัง และการปลูกถั่วเหลืองร่วมกับมันสำปะหลัง ทำให้ได้ผลผลิตรวมต่อพื้นที่สูงกว่าการปลูกพืชแต่ละชนิดแบบเดี่ยว ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและสามารถบริหารจัดการแรงงานภายในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี

ระบบนวัตกรรมการรักษาคุณภาพผลไม้อินทรีย์เพื่อส่งออก

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการคัดบรรจุและรักษาคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออกที่ปราศจากการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน โดยนำเทคโนโลยีการล้างผลไม้ด้วยโอโซน เทคโนโลยีการยืดอายุเก็บรักษาผลไม้ และระบบการแช่ผลไม้ด้วยน้ำร้อนและน้ำเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แบบอัตโนมัติ ตลอดจนระบบการอบไอน้ำร้อนผลไม้แบบแบ่งห้องเข้ามาใช้ในกระบวนการคัดบรรจุ เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพผลผลิตให้คงที่รวมทั้งลดการใช้แรงงานคนและพลังงานภายในโรงคัดบรรจุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตและโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากมะพร้าวอินทรีย์ ซึ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนำน้ำหางกะทิ (coconut whey) ที่เป็นส่วนเหลือทิ้งจากกระบวนการสกัดน้ำมันมะพร้าวอินทรีย์ มาผ่านกระบวนการหมักด้วยแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้มีความคงตัวตลอดจนปรับแต่งรสชาติให้มีความหลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ กระบวนการผลิตยังได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

ข้าวพองอินทรีย์ชนิดละลายในปาก

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ขนมสำหรับเด็กเล็กฝึกหยิบจับในรูปแบบข้าวพองอินทรีย์ชนิดละลายในปาก โดยการพัฒนาสูตรขนมจากวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ข้าว ผักและผลไม้ ร่วมกับ food additiveและข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการ gelatinization ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นรูปเป็นชิ้นด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันมีอัตราการพองตัวสูงและมีโพรงอากาศภายในละเอียด เมื่อรับประทานแล้วจะมีลักษณะกรอบเบา นุ่ม และละลายได้ง่ายในปาก นอกจากนี้ ยังมีสัดส่วนของผักและผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารในผลิตภัณฑ์สูงกว่าผลิตภัณฑ์ขนมสำหรับเด็กเล็กอื่นๆ ทั่วไป

ซอสพริกอินทรีย์ที่มีไลโคพีนสูง

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ซอสพริกอินทรีย์ที่มีไลโคพีน (lycopene) สูง ซึ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้พริกชี้ฟ้าพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ร่วมกับเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวอินทรีย์ที่อุดมด้วยไลโคพีน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแคโรทีนอยด์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณค่าทางอาหารสูงและกระบวนการผลิตยังได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

โรงนาเกษตรอุตสาหกรรมระบบปลูกข้าวและจัดการของเสียแบบครบวงจร

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศด้านกระบวนการปลูกข้าวและจัดการของเสียแบบครบวงจร ด้วยการจัดการแปลงปลูกชนิดบ่อคอนกรีตขนาดเล็กแบบหมุนเวียนที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกวัน และการใช้สารชีวภัณฑ์ในการเพาะปลูก ส่งผลให้สามารถเก็บรวบรวมตอซังข้าวและฟางข้าวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและไม่มีของเสียออกจากระบบ นอกจากนี้ ระบบยังใช้แรงงานในการดำเนินงานจำนวนน้อย ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน

“Ou” นวัตกรรมเครื่องดื่มประจำชาติไทยสู่สากล

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นบ้านที่หมักจากข้าวไทย “อุ” โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้แก่ การควบคุมสภาวะในการหมักการควบคุมระดับของการกรอง (degree of filtration) วิธีการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิต่ำ (low temperature long time; LTLT) เพื่อควบคุมคุณภาพด้านประสาทสัมผัสและความปลอดภัย และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสะดวกต่อการบริโภค เพื่อยกระดับเครื่องดื่มอุให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริโภคและความเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องดื่มไทย

“iRice” ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบพร้อมทาน

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบพร้อมทาน โดยการนำข้าวกล้องลืมผัวซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มาให้ความร้อนด้วยกรรมวิธีการนึ่งและทอดด้วยน้ำมันจนเมล็ดข้าวพองสุก คลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุงรส แล้วนำไปผ่านกระบวนการอบด้วยไมโครเวฟเพื่อไม่ให้ข้าวอมน้ำมัน จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบพร้อมทานที่เหมาะสำหรับเป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพและสะดวกในการรับประทาน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวกล้องลืมผัวได้มากถึง 7 เท่า

“Thick Maoberry Juice”เครื่องดื่มฟังก์ชันอินทรีย์เสริมใยอาหารจากวุ้นเมล็ดแมงลัก

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันอินทรีย์รายแรกของประเทศไทย โดยการนำน้ำหมากเม่าอินทรีย์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยเฉพาะแอนโทไซยานิน (anthocyanin) มาพัฒนาเป็นเครื่องดื่มฟังก์ชันด้วยการเสริมใยอาหารจากวุ้นเมล็ดแมงลักที่สกัดโดยวิธีทางชีวภาพ ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติช่วยดักจับโมเลกุลน้ำตาลและไขมันภายในระบบทางเดินอาหาร และยังอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

“เฮมพ์ไทย” พรมจากยางพาราและกัญชง สำหรับยานยนต์และการตกแต่ง

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์พรมจากยางพาราและกัญชง สำหรับยานยนต์และการตกแต่ง โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยเศษกัญชงที่มีการปรับปรุงทางเคมีเพื่อเพิ่มแรงยึดติดระหว่างยางกับกัญชง ร่วมกับการพัฒนาให้ยางพาราสามารถแทรกตัวและเชื่อมประสานกับผ้าทอจากกัญชง ที่มีการปรับปรุงการตีเกลียวของเส้นด้ายและปรับโครงสร้างผ้าให้เพิ่มคุณสมบัติทนต่อแรงขัดถู ซึ่งพรมจากยางพาราและกัญชงมีสมบัติลดการเกิดไฟฟ้าสถิตย์และลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ระบบการผลิตแตงโมอินทรีย์ภายใต้สภาพโรงเรือนพื้นที่ลุ่ม

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบการผลิตแตงโมอินทรีย์ภายใต้สภาพโรงเรือนพื้นที่ลุ่ม โดยเป็นการพัฒนารูปแบบการผลิตแตงโมอินทรีย์แนวตั้งบนรางปลูกยกสูงเหนือพื้นดิน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งพัฒนาสูตรวัสดุปลูกที่มีธาตุอาหารเพียงพอต่อความต้องการของแตงโม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยให้อากาศผ่านระบบการให้น้ำบริเวณรากพืช ซึ่งรูปแบบการผลิตดังกล่าวทำให้ผลผลิตแตงโมอินทรีย์มีคุณภาพและมีปริมาณผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่สูงขึ้น รวมทั้งสามารถผลิตได้ทุกฤดูกาล

“พิมย่า” ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยผักตบชวา

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเส้นด้ายและผ้าผืนจากเส้นใยผักตบชวาด้วยการปรับปรุงกระบวนการตีเส้นใยผักตบด้วยเครื่องตีสางเส้นใยระบบกึ่งอัตโนมัติ ให้สามารถมีส่วนผสมได้มากกว่าร้อยละ 20 ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอมีคุณสมบัติสวมใส่สบาย ตลอดจนการบริหารจัดการวัชพืชของแหล่งน้ำให้เกิดการสร้างคุณค่าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“CEP” รถบริการกำจัดซากสัตว์

นวัตกรรมระดับประเทศด้านรูปแบบธุรกิจการทำลายหรือกำจัดซากสัตว์ด้วยรถบริการกำจัดซากสัตว์ที่ออกแบบระบบการเผาไหม้แบบให้ความร้อนสูงต่อเนื่อง และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบกะทัดรัดเนื่องจากสัตว์ที่ตายแล้วถือเป็นขยะติดเชื้อ พร้อมการให้บริการ “ฌาปณกิจ” ศพสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรตั้งแต่เตรียมชุดอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ การปลงศพ รวมถึงการจัดพิธีลอยอังคาร

ต้นแบบศูนย์จัดการขยะติดเชื้อ ที่แหล่งกำเนิด

นวัตกรรมระดับประเทศด้านรูปแบบธุรกิจและกระบวนการจัดการขยะติดเชื้อที่แหล่งกำเนิด โดยอาศัยเทคโนโลยีการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำอุณหภูมิ 150-160 องศาเซลเซียส ที่แรงดัน 5-7 บาร์ รวมถึงการออกแบบระบบการจัดการที่ป้องกันการสัมผัสขยะติดเชื้อขณะปฏิบัติงาน ซึ่งขยะติดเชื้อที่ผ่านกระบวนการบำบัดจะสามารถนำเข้าสู่กระบวนการ คัดแยกขยะรีไซเคิลและนำไปกำจัดรวมกับขยะทั่วไปได้อย่างปลอดภัย

“BASECare” ระบบสมาร์ทโฮมสำหรับผู้สูงอายุ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบสมาร์ทโฮมสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้เทคโนโลยีบูลทูธ (Bluetooth 4.0 Low Energy) ซึ่งเป็นการติดต่อโดยตัวอุปกรณ์จะทำการปล่อยสัญญาณข้อมูลผ่านคลื่นความถี่ 2.4GHz ร่วมกับสมาร์ทโฟนนำมาประยุกต์ใช้ในการปล่อยสัญญาณสำหรับอุปกรณ์แต่ละชนิดภายในบ้านพักอาศัย เช่น ประยุกต์ใช้ในการควบคุมการปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ประยุกต์ใช้ในการส่งค่าเซ็นเซอร์ต่างๆที่ติดอยู่ภายในบ้านพัก หรือ การนำมาประยุกต์ใช้เป็นอุป กรณ์สวมใส่แจ้งเตือนฉุกเฉินกรณที่ผู้สวมใส่ต้องการความช่วยเหลือเป็นต้น รวมถึงระบบการตรวจจับพฤติกรรมของผู้สวมใส่อุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ โดยจะทำการตรวจจับพฤติกรรมต่างๆ เช่น การเดิน การนั่ง การยืน การนอน การสะดุด หรือการหกล้ม เป็นต้น

กระบวนการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง G0 ปลอดโรคไวรัสด้วยระบบแอโรโพนิกส์

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง G0 ปลอดโรคไวรัส โดยเริ่มจากการผลิตต้นอ่อนมันฝรั่งปลอดเชื้อด้วยระบบ temporary immersion bioreactor และนำไปขยายเป็นต้นแม่พันธุ์และต้นมันฝรั่งตามลำดับโดยใช้ระบบแอโรโพนิกส์ภายใต้โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิและความเข้มแสง พร้อมทั้งพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของต้นมันฝรั่งและช่วยกระตุ้นให้เกิดหัวพันธุ์มันฝรั่ง G0ในปริมาณสูง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาในการผลิตหัวพันธุ์และให้ปริมาณผลผลิตสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกในดินภายใต้โรงเรือนกันแมลง นอกจากนี้ ยังช่วยลดความเสี่ยงจากโรคไวรัสรวมทั้งสามารถผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง G0 ได้ตลอดปี

ชุดดตรวจสอบไวรัสในมันฝรั่ง

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ชุดตรวจสอบไวรัสในมันฝรั่งในรูปแบบ Strip test ที่ใช้เทคนิค Lateral flow immunoassay ในการแสดงผลตรวจ potato virus X (PVX) และ potato virus Y (PVY) อย่างรวดเร็ว และแม่นยำภายในเวลา 5 นาที โดยที่ปฏิกิริยาระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจนของทั้ง 2 ปฏิกิริยาไม่รบกวนกันทำให้สามารถตรวจเชื้อไวรัสทั้ง 2 ชนิด ได้ในชุดตรวจเดียวกัน

“Apple Monkey” อาหารเสริมสำหรับเด็กเล็กกลุ่มภูมิแพ้อาหารทั้ง 8 ชนิด

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็กเล็กกลุ่มภูมิแพ้อาหารทั้ง 8 ชนิด ซึ่งเป็นการพัฒนาสูตรอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสำหรับเด็กเล็ก และปราศจากวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดอาการแพ้อาหารด้วยการใช้ข้าวกล้องอินทรีย์เป็นส่วนประกอบหลัก หลังจากนั้น นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดกึ่งเหลวด้วยกระบวนการทำให้สุกบางส่วน และทำแห้งด้วยแหล่งความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดตลอดจนนำไปพัฒนาเป็นอาหารเสริมชนิดกึ่งแข็งสำหรับเด็กวัย 8 เดือนขึ้นไปด้วยเทคโนโลยีนึ่งด้วยไอน้ำ และบ่มพักเพื่อทำให้ส่วนของคาร์โบไฮเดรตในสูตรอาหารจัดเรียงโมเลกุลใหม่

ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยชนิดพร้อมใช้สำหรับกำจัดแมลงศัตรูผักอินทรีย์

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืชสายพันธุ์ไทย Steinernema siamkayai ที่มีคุณสมบัติทนทานอุณหภูมิได้สูง และเหมาะสำหรับใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนในประเทศไทย โดย Steinernema sp. อยู่ในสภาพเชื้อสดระยะเข้าทำลาย (infective juvenile) มีศักยภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิดด้วยวิธีการฉีดพ่น และมีความปลอดภัยต่อพืช สัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

ระบบการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงแบบครบวงจร

นวัตกรรมระดับโลกด้านระบบการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงแบบครบวงจร โดยการใช้เทคโนโลยีปรับปรุงดินให้มีปริมาณอินทรียวัตถุในระดับที่เหมาะสม ร่วมกับการจัดการเมล็ดพันธุ์ และการควบคุมวิธีการปลูกที่ช่วยกระตุ้นการสร้างและสะสมสารหอม 2AP (2-Acetyl-1-Pyrroline) ในเมล็ดข้าว รวมถึงการเพิ่มปริมาณผลผลิตโดยการประยุกต์ใช้สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้ต้นข้าวในทุกระยะการเจริญเติบโตมีความต้านทานต่อโรค แมลง และสภาพอากาศเพิ่มมากขึ้น

กังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต่ำขนาด 75 กิโลวัตต์ เพื่อรองรับระบบสายส่งแรงต่ำ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์กังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 75 กิโลวัตต์เชิงพาณิชย์ ที่มีการออกแบบใบกังหันลมชนิด ความเร็วลมต่ำ 4–5 เมตรต่อวินาที พร้อมชุดหมุนส่ายหาลมและระบบควบคุมการทำงานของกังหันลม โดยการใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (numerical analysis) ร่วมกับหลักการทางพลศาสตร์ของไหล (Computational Fluid Dynamics, CFD) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รองรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่งแรงต่ำ

“SocioWifi” ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ต Wifi สาธารณะ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศด้านบริการสำหรับธุรกิจร้านค้าที่มีให้บริการ Free Wi-Fi ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการผ่านการลงทะเบียนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยบัญชีของ Facebook, Google+ หรือ Twitter โดยอาศัยเทคโนโลยีระบบควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi ที่มีการกรองข้อมูลการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก่อนลงทะเบียนเข้าใช้

“ShareHerb.com” เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือก

นวัตกรรมระดับประเทศด้านบริการเครือข่ายออนไลน์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพร โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์กลางเพื่อเป็นแพลต์ฟอร์มให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือก ที่ประกอบด้วยระบบสังคมออนไลน์ที่นำเสนอข้อมูลจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในด้านสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือกที่สอดคล้องกับข้อมูลด้านสุขภาพร่างกายและระบบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้พัฒนาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ทำให้การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีความสะดวกและรวดเร็ว

“VETLIST” ระบบการสืบค้นวิธีการใช้เวชภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์สำหรับสัตวแพทย์

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศด้านการแพทย์ โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น พัฒนาเป็นระบบที่ใช้สำหรับสืบค้นหาขนาดและวิธีการใช้ยาของสัตวแพทย์ และแนะนำผลิตภัณฑ์ ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

“Pop up” ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในห้างสรรพสินค้า

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับโลกด้านบริการระบบซอฟต์แวร์เก็บบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินซื้อของภายในห้างสรรพสินค้า โดยอาศัยเทคโนโลยีการรู้จำใบหน้าจากภาพกล้องวงจรปิดในการคาดเดาเพศและอายุของลูกค้าที่เดิน อยู่ภายในห้างเทคโนโลยีการนับคนและระบุตำแหน่งคร่าวๆ โดยใช้สัญญาน Wifi เชื่อมตอ่เข้ากับระบบเครื่องคิดเงิน (POS) เพื่อนำเสนอข้อมูลพฤติกรรมการเดินเลือกซื้อของในพื้นที่ห้างในรูปแบบแผนที่ที่ทำให้ผู้บริหารห้างสามารถนำข้อมูลไปใช้ในด้านการตลาดได้

“SmileFax” ระบบรับส่งแฟกซ์ผ่านสมาร์ทโฟน

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบรับส่งแฟกซ์ผ่านสมาร์ทโฟน โดยใช้เทคโนโลยี Image Processing ในการประมวลผลภาพประกอบด้วย การแปลงภาพจากภาพสีให้เป็นภาพขาวดำ แล้วปรับปรุงคุณภาพของภาพด้วยการกรองแบบเกาส์เซียน แปลงไฟล์ภาพให้เป็นไฟล์ชนิด PDF เพื่ออัพโหลดไปยังแฟกซ์เซิร์ฟเวอร์โดยใช้ HTTPS protocol ซึ่งมีการเข้ารหัสข้อมูล ส่งแฟกซ์ต่อไปยังผู้รับแฟกซ์ปลายทางผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (PSTN) ในระหว่างการส่งแฟกซ์จะมีการแจ้งสถานะกลับไปยังสมาร์ทโฟนเพื่อให้ผู้ใช้งานทราบผลการส่งแฟกซ์

ระบบจัดส่งเอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วยนอก

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ระบบการจัดส่งข้อมูลเอกสารกำกับยา โดยใช้เทคโนโลลีการสื่อสารด้วยแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน เชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูลยาของโรงพยาบาล เพื่อให้ข้อมูลยาที่แพทย์สั่งการเตือนทานยา และเพื่อเข้าใจถึงผลข้างเคียงของการยาชนิดนั้น

“AquaB” ระบบบริหารจัดการสายพันธุ์สัตว์น้ำ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบบริหารจัดการสายพันธุ์สัตว์น้ำ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (image processing) เพื่อวัดขนาด บันทึกภาพถ่าย และบันทึกข้อมูลสัตว์น้ำให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล และใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพันธุกรรมเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีและเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจ และสามารถหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตด้วยข้อมูลเชิงสถิติ

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าช้างเนเปียร์ร่วมกับน้ำเสียฟาร์มสุกรเพื่อผลิตพลังงานทดแทน

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าช้างเนเปียร์ร่วมกับน้ำเสียฟาร์มสุกรโดยใช้เทคโนโลยีการหมักก๊าซชีวภาพแบบถังกวนสมบูรณ์แบบสองขั้นตอน (two – stage continuously stirred tank reactor) และออกแบบระบบเตรียมวัตถุดิบด้วยเทคโนโลยี anaerobic leach bed reactor เพื่อแก้ปัญหาการบดย่อยหญ้าช้างเนเปียให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพได้ 2.25 เท่า เพิ่มอัตราการผลิตมีเทนจาก 0.9 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัมของแข็งระเหยได้ เป็น 2.03 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัมของแข็งระเหยได้

ต้นแบบสถานีผลิตไฟฟ้าจากใบและยอดอ้อยขนาด 1 เมกะวัตต์

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์สถานีผลิตไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ โดยใช้เทคโนโลยีเตาเผาที่ออกแบบมาสำหรับใช้เชื้อเพลิงจากใบและยอดอ้อยหรือชีวมวลที่เหลือใช้จากแปลงเกษตรกรรมได้ และพัฒนาเทคโนโลยี three pass eco-boiler ขนาดเล็ก รวมถึงการออกแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติระยะไกลแบบ fully automatic DCS ซึ่งการออกแบบดังกล่าวส่งผลให้สถานีไฟฟ้าใช้พื้นที่ติดตั้งไม่เกิน 1 ไร่ สามารถประกอบติดตั้งหน้างานไม่เกิน 2 เดือน ใช้น้ำในระบบน้อย และใช้บุคลากรในการเดินระบบ 2 คนต่อกะ ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน

โครงการสาธิตการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลังในประเทศไทย

นวัตกรรมระดับโลกด้านกระบวนการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลัง โดยการออกแบบระบบการย่อยแป้งที่เหลือค้างในกากมันสำปะหลัง และการหมักแป้งร่วมกับกากมันสำปะหลังเพื่อการผลิตเอทานอลโดยระบบ Solid State Fermentation (SSF) ด้วยยีสต์ชนิด Kluyveromyces ที่ทนอุณหภูมิสูงถึง 42 องศาเซลเซียส

เม็ดขัดผิวขนาดเล็กจากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เม็ดขัดผิวขนาดเล็กจากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรนในการเตรียมหยดสารละลายพอลิเมอร์ เพื่อควบคุมขนาดอนุภาคให้ใกล้เคียงกัน ร่วมด้วยเทคนิคการระเหยตัวทำละลายในระบบอิมัลชั่นน้ำมันในน้ำ สามารถผลิตเม็ดขัดผิวที่มีคุณลักษณะเป็นทรงกลม และมีขนาดอนุภาคที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกลุ่มที่ใช้กับผิวหน้าและผิวกาย มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศและยังมีคุณสมบัติย่อยสลายทางชีวภาพได้ จึงไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม

“AEROS” ซิลิกาแอโรเจลต้นทุนต่ำจากการสังเคราะห์สารละลายโซเดียมซิลิเกตที่ความดันบรรยากาศ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตซิลิกาแอโรเจลต้นทุนต่ำ โดยเปลี่ยนสารละลายโซเดียมซิลิเกตให้เป็นซิลิกาซอล ซึ่งเป็นซิลิกาอยู่ในรูปคอลลอยด์ และปรับสภาวะให้เหมาะสมเพื่อให้โครงสร้างเปลี่ยนเป็นเจล หลังจากนั้นปรับปรุงคุณสมบัติพื้นผิวของเจลให้มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำ และแทนที่น้ำภายในเจลด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีแรงตึงผิว และจุดเดือดต่ำ ก่อนทำให้แห้งที่อุณหภูมิและความดันปกติเพื่อไม่ให้โครงสร้างของเจลยุบตัว ซึ่งวธิ กี ารดงั กลา่ ว ทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการสังเคราะห์ต้นทุนการผลิตต่ำรวมทั้งซิลิกาแอโรเจลที่ผลิตได้มีคุณสมบัติเทียบเท่าและราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ

วัสดุพิมพ์แบบเส้นจากพอลิแล็กติกแอซิดสำหรับงานพิมพ์สามมิติ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์วัสดุพิมพ์แบบเส้นจากพอลิแล็กติกแอซิดสำหรับงานพิมพ์สามมิติโดยพัฒนาสูตรคอมพาวนด์ระหว่างพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแล็กติกแอซิดและสารเติมแต่ง จากนั้นนำไปขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดรีดให้มีลักษณะเป็นเส้นพลาสติก เพื่อใช้เป็นวัสดุพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบแบบรวดเร็ว (rapid prototyping) ในงานด้านการออกแบบ งานด้านสถาปัตยกรรม และงานด้านวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติการใช้งานเทียบเท่าและราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ

ระบบประเมินการเพาะปลูกอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการจัดการการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวอ้อย โดยการพัฒนาระบบประเมินการเพาะปลูกอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ ที่สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงพร้อมบันทึกค่าตำแหน่งพิกัดพื้นโลก วัดความสูงเฉลี่ยของต้นอ้อยและนำมาวิเคราะห์ปริมาณการเพาะปลูก ปริมาณพื้นที่การเกษตรและการวัดความเจริญเติบโต ซึ่งสามารถทำให้ลดระยะเวลาและบุคคลากรในการสำรวจ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปใช้สำหรับวิเคราะห์ด้านการวางแผนการเพาะปลูก การผลิตและการจัดการของโรงงานผลิตได้

JFOX JX-200RG Sport Thunder อากาศยาน 2 ที่นั่งสมรรถนะสูง

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ชุดประกอบอากาศยาน 2 ที่นั่งสมรรถนะสูง (aircraft kit) โดยอาศัยเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นส่วนจากวัสดุ advance fiber composite ด้วยกระบวนการ vacuum resin infusion process และ semi-prepreg vacuum bagging process เพื่อให้ได้ชิ้นส่วนประกอบลำตัวเครื่องความละเอียดสูงจากการออกแบบด้วย CAD (Computer-Aided Design) และวิเคราะห์การขึ้นรูปบนแม่พิมพ์ด้วย CFD (Computational Fluid Dynamics) และ FEA (Finite Element Analysis) ที่ได้ชุดประกอบเครื่องบินที่ผู้ใช้สามารถประกอบด้วยตนเองตามคู่มือการประกอบได้ ทำให้ได้อากาศยานที่เป็นไปตาม FAA FAR Part 23 Airworthiness Standards: Normal, Utility, Acrobatic and Commuter Airplanes

“iCNG” ระบบลดแรงดันก๊าซธรรมชาติอัดเพื่ออุตสาหกรรม

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบลดแรงดันก๊าซธรรมชาติ (PRS: Pressure Reducing System) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเพื่อลดแรงดันก๊าซธรรมชาติอัดที่ 3,600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) ลงมาเหลือแรงดันที่ประมาณ 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) โดยยังคงประสิทธิภาพของค่าความร้อนและประสิทธิภาพในการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยอัตราการไหลสูงสุดถึง 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยรูปแบบธุรกิจจะบริการติดตั้งระบบลดแรงดันก๊าซธรรมชาติเพื่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย์

ระบบประเมินปริมาตรไม้ยูคาลิปตัสในแปลงปลูกด้วยเครื่องบินไร้คนขับ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ระบบประเมินปริมาตรไม้ยูคาลิปตัสในแปลงปลูกด้วยเครื่องบินไร้คนขับ ที่ได้พัฒนาอุปกรณ์การตรวจประเมินให้สามารถใช้งานร่วมกับการทำงานของเครื่องบินไร้คนขับ และพัฒนาระบบประเมินปริมาตรไม้ยูคาลิปตัสในแปลงปลูกและการควบคุมการบินแบบอัตโนมัติ เหมาะสมกับการประเมินแปลงไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งระบบดังกล่าวจะสามารถลดความผิดพลาดจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 5 และลดเวลาประเมิน 5 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้คนประเมินเพียงอย่างเดียว

นาฬิกาสุขภาพเวลโลกราฟ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์นาฬิกาข้อมือที่สามารถวัดและบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจอย่างต่อเนื่องได้ด้วยเทคโนโลยี PO (Pulse Oximeter) โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเสริม ซึ่งเป็นการวบรวมผสานฟังชั่นของนาฬิกาข้อมือ นาฬิกาที่ใช้สำหรับการวิ่ง อุปกรณ์วัดชีพจร และอุปกรณ์วัดปริมาณกิจกรรมรวมไว้ในเครื่องเดียว

เครื่องรักษาบาดแผลด้วยแรงดันสุญญากาศสำหรับแผลเปิดชนิดเฉียบพลันและแผลเรื้อรัง

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เครื่องต้นแบบสำหรับรักษาแผลเรื้อรังด้วยแรงดันสุญญากาศสำหรับการดูแลแผลเปิดทั้งชนิดเฉียบพลันและแผลเรื้อรัง ที่มีคุณภาพเทียบเท่าเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในรักษาบาดแผลเรื้อรังของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ลดความเจ็บปวดและทรมานในการรักษาบาดแผลของผู้ป่วย และทดแทนการนำเข้าเครื่องมือนี้จากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง

“Prime” หมวกเลเซอร์ปลูกผม

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์หมวกเลเซอร์สำหรับกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมในผู้ที่มีปัญหาผมบาง โดยอาศัยหลักการเลเซอร์บำบัดด้วยเทคโนโลยี Low Light Level Therapy (LLLT) โดยใช้ Laser diode ความยาวคลื่น 660 nm กำลังส่ง 5 mW Power density 3.5 mW/cm2 ติดตั้งภายในหมวกนิรภัยสำหรับสวมใส่เพื่อการบำบัด ครั้งละ 20 นาที วันเว้นวัน จะสามารถเห็นผลได้ในเวลา 2 เดือน หรือหากใช้ในคนที่ผ่านการผ่าตัดปลูกถ่ายเซลล์ผมก็จะเห็นผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

“Youthmeter” อุปกรณ์วัดระดับความเสื่อมของร่างกาย

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์การพัฒนาอุปกรณ์วัดความเสื่อมของร่างกาย โดยการพัฒนาไบโอเซนเซอร์ที่มีความจำเพาะเพื่อวัดจากระดับ DHEAs ร่วมกับเทคโนโลยี NFC เพื่อแสดงผลผ่านระบบสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ระดับ DHEAs จะใช้ประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุที่เพิ่มขึ้น เช่น โรคหัวใจ โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น

“Silk Heal” แผ่นปิดแผลจากโปรตีนกาวไหม

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนผลิตแผ่นปิดแผลโปรตีนกาวไหม โดยการนำโปรตีนกาวไหมมาผสมกับคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) และกลีเซอรีน แล้วนำมาผ่านกระบวนการแช่แข็ง (freeze)ในสภาวะที่เหมาะสม 3 ขั้นตอน และทำการแช่แบบเยือกแข็ง (lyophilization) หลังจากนั้น นำไปชุบด้วยสารฆ่าเชื้อ 0.05% chlorhexidine และทำให้ปลอดเชื้อด้วยรังสีแกมมา ทั้งนี้ แผ่นปิดแผลที่ได้จะมีความหนามีรูพรุนสูง มีความยืดหยุ่นสูง สามารถดูดซับสารคัดหลั่งได้ดี รวมทั้งยังมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอันเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการหายของบาดแผล

แผ่นวัสดุห้ามเลือดทางศัลยศาสตร์จากข้าวไทย

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์วัสดุห้ามเลือดทางด้านศัลยศาสตร์ สำหรับกดแปะห้ามเลือดที่ไหลจากพื้นผิวอวัยวะที่อ่อนนุ่ม ผลิตจากผงแป้งข้าวเจ้าไทยที่สกัดจากการปั่นเหวี่ยงในสารละลายตัวกลางของข้าวหัก ผสมกับสารเติมแต่งให้มีลักษณะเป็นแผ่นเส้นใยร่างแหสามมิติสำหรับข้าวฟองสุรดาและมีลักษณะเป็นแผ่นเจลสีขาวสำหรับข้าววรางกูร มีความสามารถดูดซับเลือดจนเต็มปริมาตรได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิดผลข้างเคียงชนิดก่ออันตราย และแผ่นซับเลือดทั้งสองชนิดสามารถย่อยสลายได้จนหมดสิ้นในร่างกายภายในระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์

“Smile feet by Dr.Joe” แผ่นรองรองเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาเท้าผิดปกติ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์แผ่นรองรองเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาเท้าผิดปกติ โดยเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์ในทางสรีระวิทยาร่วมกับองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ รวมทั้งมีการวิเคราะห์การกระจายแรงกดของเท้าโดยใช้เทคโนโลยีการออกแบบภาพจำลองแบบสามมิติด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์จนได้แผ่นรองรองเท้าที่ช่วยแก้ปัญหาใหกับผู้ป่วยที่มีปัญหาเท้าผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ใช้แผ่นรองรองเท้าในราคาที่ถูกกว่าแผ่นรองรองเท้าสั่งตัดจากโรงพยาบาลซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตและวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศ

“G-BREATH” เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากอะซิโตนในลมหายใจ

นวัตกรรมระดับประเทศโลกด้านผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากลมหายใจ โดยอาศัยเทคโนโลยีนาโนเซนเซอร์ เพื่อใช้ตรวจวัดก๊าซทั้ง 4 ชนิดที่ออกมาพร้อมกับลมหายใจ ได้แก่ อะซีโตน เอทานอลคาร์บอนไดออกไซด์ และเมทิลไนเตรท ร่วมกับกับการออกแบบแบบทางวิศวกรรมเพื่อออกแบบทิศทางการไหลของลมหายใจที่กระทบกับอุปกรณ์เซนเซอร์ เพื่อแปลผลถึงระดับน้ำตาลภายในเลือด

“KAN-Gnathostomiasis ICT-Kit” ชุดทดสอบโรคพยาธิตัวจี๊ดแบบรวดเร็ว

นวัตกรรมระดับประเทศโลกด้านผลิตภัณฑ์ชุดตรวจพยาธิตัวจี๊ดแบบรวดเร็วโดยอาศัยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมโดยการโคลนแบคทีเรียที่ผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน ที่มีจำเพาะต่อโรคพยาธิตัวจี๊ด (rLiC18 protein) และนำมาผลิตแอนติเจน เพื่อใช้ในการผลิตชุดทดสอบสำเร็จรูปอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค lateral flow สามารถอ่านผลด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็วภายในเวลา 5-10 นาที ได้ดีเทียบเท่ากับวิธี immunoblot ซึ่งใช้เวลาอ่านผลนานถึง 6 ชั่วโมง

อุปกรณ์ป้อนและเก็บรวบรวมถาดเพาะกล้าข้าวอัตโนมัติ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ป้อนและเก็บรวบรวมถาดเพาะกล้าข้าวอัตโนมัติ ออกแบบให้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติร่วมกับเครื่องเพาะกล้าข้าว ตรวจวัดการทำงานด้วยเซนเซอร์ทำให้การทำงานทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบเพาะกล้าโดยรวมสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น ลดแรงงานคนในการป้อนและเก็บถาดได้ถึง 3-4 คน สามารถประหยัดต้นทุนได้ถึงถาดละ 0.39 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.58

“Dinsow Mini” หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศด้านหุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย โดยใช้เทคโนโลยีกล้องดิจิตอล 3D เพื่อจับภาพและระบบวิเคราะห์การล้ม (falling detection) ของผู้สูงวัย ทันทีที่มีการล้ม บนความสูงระดับพื้นดิน ความเร็วในการล้ม เทียบกับข้อมูลด้านการแพทย์ เพื่อเตือนในสถานการณ์ต่างๆ จากนั้นจะส่งสัญญาณเตือนไปที่ลูกหลาน โดยมาตรฐานการสื่อสาร Bluetooth Health Device Profile (HDP) สำหรับใช้ทางการแพทย์

“VR-7” หุ่นยนต์อุตสาหกรรม7 แกนแบบจับตำแหน่งวัตถุด้วยระบบวิชั่นสำหรับงานเชื่อม

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ ด้านผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 7 แกนแบบจับตำแหน่งวัตถุด้วยระบบวิชั่นระดับสำหรับงานเชื่อม ใช้ระบบวิชั่นเพื่อการประมวลผลภาพ (image processing) และการรู้จำแบบ (pattern recognition) เพื่อระบุตำแหน่งงาน ตลอดจนช่วยในการตัดสินใจของสมองกล นำมาซึ่งการลดจำนวนของตัวนำส่ง (jig) และตัวรับรู้ (sensor) ซึ่งต้องการการบำรุงรักษาสูงในระบบ ทั้งนี้ การพัฒนาหุ่นยนต์ดังกล่าวจะช่วยให้สามารถตั้งสายการผลิตใหม่ได้ง่าย และช่วยให้สามารถเชื่อมชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนหุ่นยนต์

ระบบห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แบบอัตโนมัติ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แบบอัตโนมัติ โดยการออกแบบ Micro stepping servo motor ในการดันกระบอกลม เพื่อหยอดสารละลาย ทำให้มีความเร็วและความแม่นยำสูง ลดความผิดพลาดจากมนุษย์และลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน สามารถใช้คัดกรอง ป้องกัน และการวินิจฉัย แบบเฉพาะเจาะจง เช่น การสร้างแผ่นทดสอบเชื้อในอาหาร การสร้างแผ่นตรวจการเตือนโรคมะเร็งปากมดลูก การสร้างแผ่นตรวจการเตือนการเริ่มติดเชื้อวัณโรค สามารถใช้กับแผ่นทดสอบแบบแผ่นกระดาษ (paper test kit) และแผ่นตรวจแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ISFET test kit)

ระบบผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงแบบอัตโนมัติ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงแบบอัตโนมัติด้วยการออกแบบให้มีระบบทำความสะอาดแม่พิมพ์แผ่นพื้น พ่นเคลือบน้ำยาหล่อแบบ ดึงเส้นลวดเสริมแรงผ่านหัวกั้นตามระยะความยาวของแผ่นพื้น รวมทั้ง มีระบบส่งสัญญานแบบไร้สายให้กระสวยบรรจุเคลื่อนที่ไปรับคอนกรีตผสมเสร็จจากระบบผสมคอนกรีตมาเทลงชุดเทคอนกรีต เพื่อเทคอนกรีตลงสู่แม่พิมพ์แผ่นพื้น พร้อมทั้งสั่นผิวหน้า และ ตกแต่งผิวหน้าคอนกรีต ซึ่งกระบวนการดังกล่าว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต สินค้าได้คุณภาพ และมาตรฐาน รวมทั้งช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

“Portable e-delicious” เครื่องมือตรวจวัดมาตรฐานรสชาติอาหารไทยแบบพกพา

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดมาตรฐานรสชาติอาหารไทยที่สามารถพกพาได้ โดยการจำลองกระบวนการรับรู้ความอร่อยของมนุษย์ โดยอาศัยการรับรู้จากเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า รวมถึงการประเมินผลทางภาพ และนำไปประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligent หรือ AI) โครงข่ายประสาทเทียม (neural network) และการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านรสชาติอาหาร เพื่อฝึกสอนให้สามารถเข้าใจถึงรูปแบบของรสชาติของอาหารแต่ละชนิด และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาประเมินและรับรองมาตรฐานรสชาติอาหารไทยได้

“e-Delicious” เครื่องมือตรวจวัดมาตรฐานรสชาติอาหารไทย

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดรสชาติอาหารไทย โดยการจำลองกระบวนการรับรู้ความอร่อยของมนุษย์ โดยอาศัยการรับรู้จากเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า นำไปประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligent หรือ AI) โครงข่ายประสาทเทียม (neural network) และการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านรสชาติอาหาร เพื่อฝึกสอนให้สามารถเข้าใจถึงรูปแบบของความอร่อยของอาหารแต่ละชนิด และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาประเมินและรับรองมาตรฐานรสชาติอาหารไทยได้

“ซูกาเวีย” สารให้ความหวานจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสารสกัดสติวิโอไซด์จากหญ้าหวาน โดยเป็นการนำหญ้าหวานมาผ่านกระบวนการสกัดด้วยน้ำร้อน (hot water distillation) จากนั้นมาผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ (purification) โดยการใช้เรซินเพื่อดูดซับสารสำคัญ และทำการชะล้างสารสำคัญออกจากเรซินด้วยตัวทำละลาย ทำให้สามารถผลิตสารสกัดสติวิโอไซด์ที่มีความเข้มข้นสูงถึงร้อยละ 80ซึ่งผ่านมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 262) เรื่องสตีวิโอไซด์และอาหารที่มีส่วนผสมของสตีวิโอไซด์

นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย ตำรับผัดกะเพราน้ำยำพริกเผา และกะปิคลุกข้าว

นวัตกรรมระดับประเทศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยพร้อมปรุงตำรับผัดกะเพรา น้ำยำพริกเผา และกะปิคลุกข้าว ที่เป็นมาตรฐานรสชาติอาหารไทยแบบดั้งเดิมและมีรสชาติตรงกับความต้องการของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นและสวีเดน โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และการทดสอบทางประสาทสัมผัส เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี คุณค่าทางโภชนาการการยอมรับทางประสาทสัมผัส และการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน (markers) ของอาหารไทยทั้ง 3 ตำรับเพื่อสร้างมาตรฐานด้านรสชาติและเอกลักษณ์ของอาหารไทย

“Rena-Meal” อาหารแช่แข็งสำหรับผู้ป่วยโรคไต

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งสำหรับผู้ป่วยโรคไต โดยเป็นการพัฒนาอาหารแช่แข็งที่ผ่านการคำนวณคุณค่าทางโภชนะให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคทั้งก่อนและหลังการฟอกไต และผลิตขึ้นด้วยการใช้ไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen) ที่จะทำให้เกิดการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส และเกิดการแช่แข็งอย่างทั่วถึงภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 วินาที ซึ่งจะคงคุณค่าและรสชาติของอาหารแช่แข็งสำหรับผู้ป่วยโรคไต ตลอดจนยังช่วยชะลอการเสื่อมสลายของไตได้อีกด้วย

“Re-Snack” อาหารว่างสำหรับผู้ป่วยโรคไต

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์อาหารว่างสำหรับผู้ป่วยโรคไต โดยเป็นการพัฒนาอาหารว่างที่ผ่านการคำนวณคุณค่าทางโภชนะให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคทั้งก่อนและหลังการฟอกไต และผลิตขึ้นด้วยกระบวนการอบด้วยความร้อนสูง ระยะเวลาสั้น เพื่อคงคุณค่าทางโภชนะ อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีพิเศษโดยใช้ Nano oil droplet former เพื่อการสเปรย์พ่นน้ำมันบนผลิตภัณฑ์อาหารว่าง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณน้ำมันและเพิ่มรสชาติให้แก่อาหารว่างสำหรับผู้ป่วยโรคไต ตลอดจนยังช่วยชะลอการเสื่อมสลายของไต

“ESenS II” อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจวัดรสชาติอาหารแบบพกพา

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดรสชาติอาหารที่มีขนาดเล็ก สามารถพกพาได้ โดยการใช้เซ็นเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยขั้วไฟฟ้า e-tongue แก๊สเซ็นเซอร์  e-nose และกล้องถ่ายภาพ e-eye เพื่อจำลองกระบวนการรับรู้ความอร่อยของมนุษย์ ตลอดจนประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์และโครงข่ายประสาทเทียม ให้สามารถเข้าใจถึงรูปแบบของรสชาติของอาหารแต่ละชนิดพร้อมกันนี้ ยังได้มีการพัฒนาให้แสดงผลผ่านจอคอมพิวเตอร์และสามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเพื่อแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ทได้

“Siam Pangas” ระบบการผลิตและแปรรูปปลาหนังลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ที่มีโอเมก้าสูง

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบการผลิตและแปรรูปปลาหนังน้ำจืดสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างปลาบึกและปลาสวายที่มีลักษณะตรงตามความต้องการของตลาด โดยการพัฒนาปลาสายพันธุ์ใหม่ที่มีอัตราการเจริญพันธุ์ อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดสูง ตลอดจนเลี้ยงด้วยอาหารปลาสูตรพิเศษที่มีส่วนผสมของน้ำมันปลา สาหร่ายเตา และวิตามินและแร่ธาตุพรีมิกซ์ ทำให้ได้เนื้อปลาที่มีสีขาว เนื้อสัมผัสนุ่มและแน่นมีปริมาณเนื้อมาก รสชาติดี ไม่มีกลิ่นโคลน และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

“อิมพีเรียล” สังขยาแผ่น พร้อมรับประทาน

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์สังขยาแผ่นพร้อมรับประทาน โดยพัฒนาจากการใช้แป้งข้าวกล้องในสว่ นผสม ทำให้เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์มีความนุ่มและยังลดการแยกตัวของน้ำออกจากผลิตภัณฑ ์ร่วมกับไฮโดรคอลลอยด์  (hydrocolloids) ในส่วนผสมเพื่อทำให้เกิดเจลช่วยในการขึ้นรูปเป็นแผ่นปรับปรุงเนื้อสัมผัสและช่วยลดการแยกตัวของน้ำออกจากผลิตภัณฑ์ โดยมีส่วนผสมหลักคือ กะทิ ไข่ แป้ง และน้ำตาล อาจเพิ่มนมลงไป และแต่งสีและกลิ่นต่างๆ อายุการเก็บรักษา 30 วัน เมื่อเก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส

“ลณิชา” ไซเดอร์พร้อมดื่ม จากข้าวไรซ์เบอร์รี่

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยเริ่มจากการย่อยแป้งข้าวให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลด้วยเอนไซม์ซึ่งปริมาณน้ำตาลทั้งหมดที่ได้จากการย่อยแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ เท่ากับ20.83 g/100 g แล้วนำมาหมักไวน์ด้วยเชื้อยีสต์ S. cerevisiae sub. Kyokai ระยะเวลา 15-20 วัน ซึ่งสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้สูงถึงร้อยละ 16.05 และหมักน้ำส้มสายชูแบบวางนิ่งจากไวน์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยเชื้อ A. acetiTISTR 345 สามารถผลิตกรดอะซิติกปริมาณสูงภายในระยะเวลาทั้งหมด 11 วัน และปรับปรุงรสชาติโดยคิดสูตรน้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มที่ผสมน้ำผลไม้

“e-Aroma” เครื่องมือตรวจวัด กลิ่นข้าวหอมไทย

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดความหอมของข้าวหอมมะลิไทยแบบอัตโนมัติ โดยการพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซเคมีแบบลูกครึ่ง (hybrid chemical gas sensors) เพื่อให้มีความจำเพาะกับสาร2AP (2-Acetyl-1-Pyrroline) จากนั้นจึงนำมาเชื่อมต่อกับแก๊สเซ็นเซอร์แบบอุตสาหกรรม (industrial gassensor) เพื่อสร้างให้เป็นระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (electronic nose) ที่สามารถตรวจวัดค่าความหอม และส่งต่อไปยังส่วนประมวลผลกลาง ซึ่งจะทำหน้าที่คำนวณและแสดงผลการวิเคราะห์แบบกราฟฟิกผ่านระบบจอสัมผัส เป็นระดับความหอมของข้าวได้ 10 ระดับ

นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์กระตุ้น ความหอมในข้าวหอมมะลิ

เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการสร้างสารหอม 2AP (2-Acetyl-1-Pyrroline) ในข้าวหอมมะลิ โดยใช้เทคโนโลยีทางชีวเคมีในการส่งเสริมให้เชื้อจุลินทรีย์ผลิตสารตั้งต้นกลุ่มพอลิเอมีน (Putrescine, Spermidine และ Spermine) และสาร a-aminobuthylaldehydeในปริมาณสูง จากนั้นจึงนำมาผ่านกระบวนการสกัดและนำไปผสมร่วมกับธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมสารจับใบ และไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ต้นข้าวสามารถดูดซึมสารตั้งต้นไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์สารหอม 2AP ได้เพิ่มมากขึ้น

ระบบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม แบบชีวภาพ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านการระบบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแบบชีวภาพ โดยการนำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชนิดควบคุมการละลายและปลดปล่อยช้า จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ และสารฆ่าเชื้อโรคจากธรรมชาติ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำในบ่อเลี้ยงให้เหมาะสมต่อการเจริญเตบิ โตของกุง้ พรอ้ มทัง้ ใชส้ ตู รอาหารทีม่ อี งคป์ ระกอบของสารกระตุน้ ภมู ติ า้ นทานจากธรรมชาติในการช่วยส่งเสริมให้กุ้งมีสมรรถภาพในการผลิตดีขึ้น ลดอัตราการสูญเสีย และเพิ่มน้ำหนักเฉลี่ยให้กับตัวกุ้งทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี

ระบบอัจฉริยะในการเลี้ยงผึ้ง สำหรับผลิตน้ำผึ้งดอกกฤษณา

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งดอกกฤษณาซึ่งเป็นน้ำผึ้งชนิดใหม่ที่มีสีและกลิ่นที่เฉพาะตัวรวมถึงคุณสมบัติทางการแพทย์ซึ่งสามารถยกระดับให้เทียบเท่ากับน้ำผึ้งมานูก้าจากนิวซีแลนด์ได้ ส่วนในด้านกระบวนการเลี้ยงผึ้งแบบปลอดสารพิษเพื่อผลิตนำ้ผึ้งดอกกฤษณาเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ การวิเคราะห์คุณภาพ และป้องกันการปนเปื้อนของผลผลิต สามารถสร้างเป็นมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งในการยกระดับไปสู่ตลาดโลก

ระบบการตรวจสอบมะม่วง แบบไม่ทำลาย

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบการตรวจสอบมะม่วงแบบไม่ทำลาย โดยใช้ NIR module ในการวิเคราะห์ปริมาณแป้งและน้ำตาลเพื่อคัดแยกความแก่อ่อนและความหวานของผลผลิต ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (image processing) และระบบตราชั่งที่สามารถทำการตรวจสอบขนาดผล สีผิว รอยยางรอยดำ จำนวนจดุ และขนาดจุดดำได้โดยอัตโนมตั ิ ทำใหช้ ่วยลดโอกาสทจี่ ะเกดิ ความผิดพลาดและความเสยี หายเนื่องจากการคัดแยกโดยใช้คน ช่วยลดระยะเวลาการคัดแยกได้ 8 เท่า ลดพื้นที่ปฏิบัติงานได้ 4 เท่า และลดต้นทุนด้านแรงงานได้ร้อยละ 30

ระบบบริการสภาพภูมิอากาศ อัจฉริยะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจ ระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการเพาะปลูกและสภาพแวดล้อมในแปลงปลูกทั้งแบบ Outdoor Farming และ Indoor Farming ประกอบด้วยPlant Sensor Module Microclimate และ Soil/Water Module และนำไปเก็บไว้ในระบบคลาวด์ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น server กลางผ่านเครือข่าย 3G และ 4G ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในแต่ละพื้นที่จะถูกนำมารวมกันจนกลายเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ซึ่งจะสามารถให้บริการข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรรู้ข้อมูลทางด้านภูมิอากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ตั้งของตนล่วงหน้าช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม ผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ

“แล็กซ์” น้ำยานาโนป้องกันการ ติดของยางสำหรับกระบวนการ แปรรูปน้ำยางพารา

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์น้ำยานาโนป้องกันการติดของยาง ด้วยการปรับปรุงพื้นผิวของอนุภาค
ซิลิการะดับนาโนเมตรด้วยฟลูโอโรพอลิเมอร์ และการพัฒนาสารยึดติดวัสดุสัมผัสน้ำยางพารา ทำให้มีสมบัติ
ป้องกันการติดของยางสำหรับกระบวนการแปรรูปน้ำยางพารา และลดการสูญเสียยางจากกระบวนการ
เก็บเกี่ยวน้ำยางและกระบวนการแปรรูปน้ำยางพาราต่อเนื่อง

ระบบวัดความบริบูรณ์ของ มะพร้าวน้ำหอมด้วยเทคนิค NIR บนสายพานลำเลียงแบบต่อเนื่อง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับประเทศด้านระบบวัดความบริบูรณ์ของมะพร้าวน้ำหอมด้วยเทคนิค NIR บนสายพานลำเลียงแบบต่อเนื่อง โดยการพัฒนาระบบคัดแยกคุณภาพมะพร้าวน้ำหอมอัตโนมัติแบบสายพานด้วยเทคโนโลยีnear infrared ซึ่งมีความแม่นยำร้อยละ 85 ทั้งนี้ สามารถติดตั้งเครื่องดังกล่าวเข้าไปในกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอมควั่นได้โดยไม่เพิ่มเวลาในกระบวนการทำงาน

“Coveris” แผ่นยางคลุมโคนต้น ยางพาราอายุก่อนเปิดกรีด

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์แผ่นยางคลุมโคนต้นยางพาราอายุก่อนเปิดกรีด โดยพัฒนาสูตรคอมพาวนด์น้ำยางเสริมแรงด้วยผ้าฝ้ายดิบ เพื่อให้มีคุณสมบัติแข็งและยืดหยุ่น ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้งและมีน้ำหนักกดลงพื้น มีการออกแบบแผ่นยางให้สามารถขยายได้ตามหลักสรีรวิทยาของลำต้นยางและมีรูขนาดเล็กรอบแผ่น เพื่อให้น้ำและปุ๋ยสามารถซึมผ่านลงสู่ดินบริเวณราก จึงช่วยป้องกันการเกิดวัชพืชรอบโคนต้นยาง ลดปัญหาความเสียหายของต้นยางจากการใช้เครื่องถากหญ้ารอบโคนต้นยาง อีกทั้งยังลดปัญหาด้านแรงงานและลดต้นทุนการกำจัดวัชพืชได้อีกด้วย

“Touch ICS” ระบบส่งเสริม การตลาดท่องเที่ยวบนคลาว์ด คอมพิวติ้งแบบระบุตำแหน่ง

นวัตกรรมบริการระดับประเทศด้านระบบส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวบนคลาว์ดคอมพิวติ้งแบบระบุตำแหน่งโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง และ Location Base System ซึ่งใช้งานร่วมกับ อุปกรณ์จัดการโลเคชั่นเบสอินเทอร์เน็ตไร้สาย ที่สามารถบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตแบบระบุพิกัดตำแหน่งได้ ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์2550 ทำให้สามารถจัดการเนื้อหาโฆษณาโดยแบ่งตามพิกัดตำแหน่งสถานที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตไร้สายได้ทำให้สามารถควบคุมการโฆษณา โดยแยกตามกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้จากการโฆษณาได้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เช่น อินเทอร์เน็ตไร้สายที่ให้บริการที่โรงแรม ระบบจะทำการโฆษณาร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยว สนามกอล์ฟ อุปกรณ์กอล์ฟ สปา เป็นต้น

“Nu-Vam” ผลิตภัณฑ์ลดรอย แผลเป็นจากเกล็ดเลือด

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนผลิตสารไซโตไคน์ Platelet-Derived Growth Factor(PDGF) จากเกล็ดเลือดสัตว์ ด้วยการนำเลือดสัตว์มาผ่านกระบวนการปั่นเพื่อแยกเกล็ดเลือด แล้วจึงนำเกล็ดเลือดที่ได้มาผ่านสภาวะเครียด (stress) ด้วยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เพื่อให้เกล็ดเลือดปลดปล่อยสารไซโตไคน์ในปริมาณมาก หลังจากนั้น ทำการปั่นแยกไซไตไคน์และนำไปผ่านกระบวนการเอ็นแคปซูเลชัน(encapsulation) เพื่อเพิ่มความเสถียร (stability) และนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไป

“Pitcher Plus” เวชสำอางจากสารสกัดหม้อข้าวหม้อแกงลิง

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอวัยจากสารสกัดหม้อข้าวหม้อแกงลิง (pitcher plant)โดยการนำกระเปาะหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงมาทำการสกัดด้วยตัวทำละลายในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สารสกัดที่มีองค์ประกอบของสารเคอซิทิน (quercetin) ในปริมาณสูงจากนั้นจึงนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีคุณสมบัติในการช่วยลดเลือนริ้วรอย กระตุ้นการเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนัง ลดการระคายเคือง และฟื้นฟูเกราะกำบังผิว

ชุดเวชสำอางจากสารสกัด ใบมะม่วง

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดใบมะม่วง โดยการนำสารสกัดจากใบมะม่วงที่มีฤทธิ์ชีวภาพ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส และฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย มาใช้เป็นสารออกฤทธิ์สำคัญในชุดเวชสำอางสำหรับบำรุงผิวหน้า ซึ่งประกอบด้วยโฟมล้างหน้า ครีมบำรุงผิวหน้าและเจลแต้มสิว ทำให้แต่ละผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใส และลดเลือนริ้วรอย ตลอดจนช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคสิว

“AcnaClear” แผ่นปิดฆ่าเชื้อ และลดการอักเสบจากยางโปรตีนต่ำ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนผลิตแผ่นยางโปรตีนต่ำ ลดการอักเสบ โดยการนำนำ้ยางมา
ผ่านกระบวนการแยกโปรตีนออก ด้วยวิธีการใช้สารเติมทางเภสัชกรรมร่วมกับการปั่นเหวี่ยง แล้วนำมาผสม
กับสารสกัดผสมระหว่างเปลือกมังคุดและรากก้ามปู ซึ่งมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านการอักเสบ ทั้งนี้
สารสกัดผสมจะถูกนำไปผ่านกระบวนการเอ็นแคปซูเลชัน (encapsulation) เพื่อเพิ่มความเสถียร (stability)
หลังจากนั้น นำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นยางปิดแผลฆ่าเชื้อและลดการอักเสบ

“HemHeal” ครีมรักษาโรคริดสีดวง ทวารจากว่านชักมดลูก

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ครีมรักษาอาการริดสีดวงทวาร ด้วยนำสมุนไพรว่านชักมดลูกมาผ่านกระบวนการสกัดและทำการควบคุมคุณภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิด xanthorrhizolที่แสดงคุณสมบัติต้านการอักเสบ (anti-inflammatory) ผ่านกลไกที่ยับยั้งการสร้าง cyclooxygenase-2(COX-2) และ inducible nitric oxide synthase (iNOS) ทั้งนี้ สารสกัดที่ได้จะนำไปผ่านกระบวนการเอ็นแคปซูเลชัน (encapsulation) เพื่อเพิ่มความเสถียร (stability) และนำไปใช้เพื่อการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ครีมรักษาอาการริดสีดวงทวาร

สารสกัดจากเปล้าน้อยเพื่อการใช้ เป็นยาจากสมุนไพรและเครื่องสำอาง

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตสารสกัดเปลาโนทอล (plaunotol) แบบกึ่งบริสุทธิ์จากเปล้าน้อย โดยเป็นการนำใบเปล้าน้อยมาผ่านกระบวนการสกัดด้วยสารละลายเอทานอลและสารละลายเฮกเซนหลังจากนั้นนำสารสกัดที่ได้มาระเหยให้เหลือเพียงสารสกัดชนิดเข้มข้นที่มีสารออกฤทธิ์เปลาโนทอลที่มีความเข้มข้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 เพื่อนำไปใช้สำหรับเป็นยาสมุนไพร แล้วยังนำไปผ่านกระบวนการ vacuumchromatography เพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์ของสารสกัดเปลาโนทอล โดยมีความเข้มข้นสูงร้อยละ 90 เพื่อนำไปใช้สำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

สารสกัดถังเช่าคุณภาพสูง สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง

นวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตสารสกัดคอร์ไดเซพินด้วยการนำเชื้อราถังเช่ามาเพาะเลี้ยงด้วยกระบวนการผลิตแบบ solid-state fermentation โดยใช้อาหารกึ่งสังเคราะห์ (artificial diet)ที่ได้มีการพัฒนาสูตรขึ้นเพื่อให้เหมาะสำหรับการเลี้ยง ทั้งนี้ ราถังเช่าที่ผลิตได้จะมีปริมาณสารคอร์ไดเซพิน(cordycepin) สูง จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้สกัดเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“Milky Way” แผ่นปิดหน้าอกกระตุ้นน้ำนม

นวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนผลิตแผ่นปิดหน้าอกกระตุ้นน้ำนม โดยการนำโปรตีนกาวไหมมาผ่านกระบวนการฉายรังสีแกมมา เพื่อให้โครงสร้างโปรตีนเกิดการเชื่อมต่อเป็นพอลิเมอร์จนเกิดเป็นแผ่นไฮโดรเจล แล้วจึงนำไปชุบด้วยสารสกัดลูกซัด (fenugreek) ซึ่งประกอบด้วยสารออกกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติ estrogenic activity ตลอดจนกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตที่ต่อมน้ำนม และทำให้ท่อน้ำนมในเต้านมมีการขยายตัว จึงทำใหผลิตภัณฑ์สามารถกระตุ้นการสร้างน้ำนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“blueBLE” ระบบบริหารจัดการการเคลื่อนที่ในเมืองอัจฉริยะด้วยบลูทูธ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบบริหารจัดการการเคลื่อนที่ในเมืองอัจฉริยะด้วยบลูทูธ โดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำขนาดเล็กที่ติดตั้งอยยู่ตามป้ายบอกทาง สถานที่สำคัญ ร้านคา้ กองยานพาหนะ และรถบริการสาธารณะภายในเมือง เพื่อแจ้งข้อมูลในระยะใกล้ และเชื่อมต่อกับ IoT Gateway เช่น โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานหรืออุปกรณ์อ่านสัญญาณบูลทูธที่ติดตั้งไว้ตามประตูทางเข้าออกของสถานที่ โดยจะทราบปริมาณการเข้าออกและรูปแบบการเคลื่อนที่ของยานพาหนะภายในเมือง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการจัดตารางการทำงาน (fleet scheduling) ของกองยานพาหนะของเทศบาลเมือง ควบคุมเวลาการให้บริการ (headway)ตามนโยบายที่ทางเทศบาลกำหนดหรือกองยานพาหนะของบริษัทเอกชนภายในเมือง