นายธีระ ดำรงค์กิจการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 623
โทรสาร 02-017 5566
อีเมล์ teera@nia.or.th

นายพรชัย หอมชื่น

ผู้จัดการฝ่าย (หน่วยพัฒนาธุรกิจ)
เศรษฐศาสตนมหาบัญฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 625
โทรสาร 02-017 5566
อีเมล์ pondchai@nia.or.th