บริหารองค์กร

คณะอนุกรรมการบริหารทรัพย์สินและผลประโยชน์

 1. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานอนุกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 2. ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ อนุกรรมการ
กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 3. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา อนุกรรมการ
กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 4. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ
 7. นายวิเชียร สุขสร้อย ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 8. นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 9. เจ้าหน้าที่นิติกรที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและบริหารงานองค์กร

 1. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานอนุกรรมการ
ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 2. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
 3. นายเชิดชัย มีคำ อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
 4. ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
 5. นางสาววารุณี ลีละธนาวิทย์ อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการสารสนเทศ
 6. นายกันต์ วีระกันต์ อนุกรรมการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 7. นางสาวดารกา ศิวปราชญ์ อนุกรรมการและเลขานุการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. นางปัทมา เธียรวิศิษฏ์สกุล ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
 2. นพ.สรนิต ศิลธรรม อนุกรรมการ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ อนุกรรมการ
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 4. นายธานินทร์ ผะเอม อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกูล อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นายวิกรม วัชระคุปต์ อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการ
 7. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการและเลขานุการ
 8. นายธีระ ดำรงค์กิจการ ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 9. นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

 1. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ประธานอนุกรรมการ
กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 2. นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ อนุกรรมการ
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 3. นายเชิญพร เต็งอำนวย อนุกรรมการ
กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 4. นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นายศิวะศักย์ แนวจันทร์ อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นายธีระ ดำรงค์กิจการ อนุกรรมการและเลขานุการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 7. นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

โครงการคูปองนวัตกรรม

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการคูปองนวัตกรรม ด้านธุรกิจชีวภาพ

 1. ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ ประธานอนุกรรมการ
กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 2. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
 3. นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 4. ดร.นฤมล ภู่ขาว อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 5. นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 6. นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 7. ผศ.ดร.รัฐ พิชยางกูร อนุกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
 8. ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส อนุกรรมการและเลขานุการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 9. นายวิศรุต สุวรรณา ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการคูปองนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมการผลิต

 1. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานอนุกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 2. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
 3. นายไสว ชัยชนะกุล อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 4. นายปัญญาสาร ปริศวงศ์ อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 5. นายชัชนันท์ ถนอมวรสิน อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 6. นายศักดา เที่ยงวิบูลย์วงศ์ อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 7. ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ อนุกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
 8. นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ อนุกรรมการและเลขานุการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 9. นายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการคูปองนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมชีวการแพทย์

 1. ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ ประธานอนุกรรมการ
กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
 2. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
 3. นายวิรัติ อุปราสิทธิ์ อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 4. ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 5. นายประวิทย์ ประกฤตศรี อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 6. นายศรันยู ชเนศร์ อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 7. ศ.ดร.พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์ อนุกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
 8. นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย อนุกรรมการและเลขานุการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 9. นางสาวนฤมล รัตนากรพันธุ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการคูปองนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ

 1. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประธานอนุกรรมการ
 2. นายสุวัฒน์ กมลพนัส อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 3. นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 4. นายประวิทย์ ประกฤตศรี อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 5. นายกษาณฑ์ ปิยาภิมุข อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 6. รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง อนุกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
 7. นายวิเชียร สุขสร้อย อนุกรรมการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 8. นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ อนุกรรมการและเลขานุการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 9. ดร.อําพล อาภาธนากร ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการคูปองนวัตกรรม ด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการ

 1. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประธานอนุกรรมการ
 2. นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 3. นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลย์ศักดิ์ อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 4. ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 5. นายวิชัย เบญจรงคกุล อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 6. นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ อนุกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
 7. นายวิเชียร สุขสร้อย อนุกรรมการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 8. นายกันต์ วีระกันต์ อนุกรรมการและเลขานุการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 9. นางสาวพรพิชา เพชรแก้วกุล ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

โครงการนวัตกรรม

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ

 1. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
 2. ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
 3. นายกลินท์ สารสิน อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
 4. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
 5. นายประวิทย์ ประกฤตศรี อนุกรรมการ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานทดแทน ไบโอเอทานอลและพลาสติกชีวภาพ  
 6. นายเจษฎา ศิวรักษ์ อนุกรรมการ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบดิจิตอล และ Digital Economy  
 7. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
 8. นายวิเชียร สุขสร้อย อนุกรรมการและเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 9. นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านสังคม

 1. ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
 2. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
 3. นางอัญชลี สงวนพงษ์ อนุกรรมการ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ และการควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยชีววิธี  
 4. นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว อนุกรรมการ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชุมชน  
 5. นายอนุรักษ์ เรืองรอบ อนุกรรมการ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสัมมาชีพชุมชน  
 6. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
 7. นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ อนุกรรมการและเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 8. นางสาวมณฑา ไก่หิรัญ ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

คณะอนุกรรมการนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Innovation)

 1. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานอนุกรรมการ
  ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
 2. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา อนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
 3. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
 4. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
 5. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อนุกรรมการ
 6. ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
 7. ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
 8. ผู้แทนสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
 9. นายธานินทร์ ผะเอม อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 10. ผศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 11. ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ อนุกรรมการ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง  
 12. นายอาศิส อัมระปาล อนุกรรมการ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนภาคและเมือง  
 13. รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อนุกรรมการ
  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 14. นายหลักเมือง แสวงผล อนุกรรมการ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง  
 15. นายวิเชียร สุขสร้อย อนุกรรมการและเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 16. ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการ Northern Thailand Food Valley และ Northern Innovative Startup

 1. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานอนุกรรมการ
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
 2. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
 3. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ อนุกรรมการ
  อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ อนุกรรมการ
 5. ประธานสภาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการ
 7. รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง อนุกรรมการ
 8. ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ อนุกรรมการ
 9. รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร อนุกรรมการ
 10. ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ อนุกรรมการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 11. นายชาญวิทย์ รัตนราศรี อนุกรรมการและเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 12. ผู้แทนอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการวิสาหกิจเริ่มต้น

1. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา ประธานอนุกรรมการ
  กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
 2. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อนุกรรมการ
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  
 3. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อนุกรรมการ
 4. นายธานินทร์ ผะเอม อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
 5. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
 6. นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุกรรมการ
 7. นายอภิเนคร อูนากูล อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  
 8. นายธนพงษ์ ณ ระนอง อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน  
 9. นายประพันธ์ เจริญประวัติ อนุกรรมการ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 10. นายวิเชียร สุขสร้อย อนุกรรมการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 11. นายปริวรรต วงษ์สำราญ อนุกรรมการและเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 12. นางสาวพรพิชา เพชรแก้วกุล ผู้ช่วยเลขานุการ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)