ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กร

มาตรา 7 (2) อํานาจหน้าที่

มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง

มาตรา 7 (5) ข้อมูลข่าวสารอื่น

  • ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้

 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความ

มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2559

มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคําสั่ง

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง มาตรา 7 วรรคสอง

มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน ผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน

มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่น

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ สนช.

View Results

Loading ... Loading ...

 

  • 3516 สถิติการใช้งาน:
  • 11/08/2017นับตั้งแต่วันที่: