รับสมัครเจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานแผนและติดตามประเมินผล) ปฏิบัติการ 3 ระดับ 1

ส่วนงานยุทธศาสตร์องค์กร ฝ่ายบริหารองค์กร
เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานแผนและติดตามประเมินผล) ปฏิบัติการ 3 ระดับ 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1.ติดตาม ประเมินผลองค์กร และประสานงานนโยบายภาครัฐ และ
เชื่อมโยงการดำเนินงานของสำนักงานกับนโยบายภาครัฐในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
  2.รวบรวม วางแผนเป้าหมายของตัวชี้วัด และติดตามตัวชี้วัดของ
สำนักงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
และรายงานผู้บริหารเป็นประจำสม่ำเสมอ
  3.รวบรวม สรุป จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานฯ และติดตามผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงาน
กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน
ก.พ.ร.) เพื่อรายงานผู้บริหาร
  4.รวบรวม สรุป จัดทำแผนการดำเนินงานและติดตามผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดระหว่างสำนักงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลรายงานผล
การดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน
  5.ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน นำเสนอ ดำเนินการและ
ปฏิบัติงานของสำนักงาน รวมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
ทราบเป็นระยะ
  6.วางแผน ปรับปรุงแก้ไข และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ รวมทั้งรายงานการแก้ไขและผลให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
ทราบโดยเร็ว
  7.บริหารงานด้านฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานด้านติดตามและประเมินผล
  8.ริเริ่มและพัฒนางานใหม่ เพื่อให้งานที่รับผิดชอบมีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพสูงอยู่เสมอ
  9.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1.ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ในด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน การบัญชี) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3.ประสบการณ์ทำงาน ระดับปริญญาตรี 12 ปี/ปริญญาโท 10 ปี สำนักงานอาจพิจารณารับผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
 4.มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวางแผน และนโยบายขององค์กรเป็นอย่างดี
 5.สามารถริเริ่ม พัฒนา ปรับปรุงแผนการดำเนินการและพัฒนาฐานข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
 6.มีความสามารถในการบริหารจัดการ การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ
 7.มีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
 8.มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 9.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ
 10.มีภาวะผู้นำ

ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nia.or.th/nia/wp-content/uploads/2017/01/appication_form.pdf
แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆมายัง natharada.r@nia.or.th ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 
1. ใบสมัครตามแบบของสํานักงานกำหนด 
2. หนังสือรับรองการทํางาน 
3. สําเนาระเบียนรายงานผลการศึกษา (transcript) 
4. สําเนาบัตรประชาชน 
5. สําเนาทะเบียนบ้าน 
6. รูปถ่าย ขนาด 3x4 เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
7. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร 
8. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) 
9. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด โปรดติดต่อ คุณณัฐรดา รักบุญ
เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (งานบุคคลและพัฒนาองค์กร) โทรศัพท์ 02-017-5555 ต่อ 638