“KiwaNature” สีพิกเม้นท์คุณภาพสูงจากพืชธรรมชาติ

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสีพิกเม้นท์คุณภาพสูงจากพืชธรรมชาติโดยนำพืชธรรมชาติมาผ่านกระบวนการสกัดสารให้สี โดยใช้สารส้มเป็นสารติดสี จับกับโมเลกุลของสี และใช้โซเดียมคาร์บอเนตปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง เพื่อให้ได้เฉดสีที่หลากหลาย และช่วยให้เกิดการตกตะกอนเป็นผลิตภัณฑ์สีพิกเม้นท์จากพืชธรรมชาติที่ให้คุณภาพของสีมีความสม่ำเสมอและมีมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม

Share this post