NIA โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร และเจ้าหน้าที่ ได้มีโอกาสต้อนรับ ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย

NIA โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร และเจ้าหน้าที่ ได้มีโอกาสต้อนรับ ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย H.E. Mr. Waldemar Dubaniowski พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของโปแลนด์

นับเป็นโอกาสอันดีในการพบปะหารือความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของทั้งสองชาติ ทั้งในด้านการผลักดันให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ Startup การสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับกลุ่มเยาวชน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างโปแลนด์และประเทศไทยในระยะยาวต่อไป

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่านการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้โครงการ "การทูตนวัตกรรม" หรือ "Innovation Diplomacy" อีกด้วย

#NIA #Innovation #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #InnovationDiplomacy

Share this post