ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


เกิด  7 พฤศจิกายน 2515

การศึกษา

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์นวัตกรรม Aalborg University,   Denmark
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) University of  Sussex, UK
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตร เศรษฐศาสตร์การเมืองนวัตกรรม, Linkoping University, Sweden

 ประสบการณ์การทำงาน

 • กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โนวิสเคปคอนซัลติ้งกรุ๊ป จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศและพัฒนานักนโยบาย สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ
 • ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนพัฒนานวัตกรรม (ต่อมายกระดับเป็นสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
 • กรรมการและเลขานุการการจัดตั้งฝ่ายวิจัยนโยบาย (ต่อมายกระดับเป็นสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน.)
 • หัวหน้าคณะที่ปรึกษา การจัดทำแผนที่นำทางวิจัยและนวัตกรรมระยะยาว บมจ. มิตรผล
 • หัวหน้าคณะที่ปรึกษา การทำนวัตกรรมบริการในธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • ที่ปรึกษาการออกแบบและพัฒนาเมืองเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสับปะรดไทย สถาบันอาหาร
 • ที่ปรึกษานโยบายระบบนวัตกรรมแห่งชาติของไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)