ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส (ต้อง)

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ


วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
WORK

ปัจจุบันผมทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ โดยมีหน้าที่บริหารการดำเนินงาน แผนงาน โครงการและงบประมาณ และวางแผน แผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มงานนวัตกรรมมุ่งเป้ากลุ่มธุรกิจชีวภาพ และกลุ่มงานนวัตกรรมแบบเปิดส่วนงานคูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนา SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Innovation Coupon for SMEs) นอกจากนี้ยังกำกับและบริหารการดำเนินงานของศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agricultural business creativity center: ABC center)

EXPERTISE

ผมได้เริ่มเข้ามาร่วมทำงานกับ สนช. ตั้งแต่ปี 2549 โดยเข้ามาในตำแหน่งผู้ประสานโครงการ ซึ่งขณะนี้ได้ดูแลการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ หลังจากนั้นได้มาทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการและผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจชีวภาพ ตามลำดับ ซึ่งดูแลและร่วมพัฒนาโครงการด้านธุรกิจชีวภาพกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหารและด้านนวัตกรรมการเกษตรมากกว่า 200 ราย ซึ่งทำให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาโครงการและการจัดการนวัตกรรมในธุรกิจนวัตกรรมอาหารและธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้เป็นอาจารย์ประจำวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

CREATIVITY 

กิจกรรมยามว่างของผม คือ การเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม และประกอบธุรกิจเล็กๆ เกี่ยวกับปลาทะเลสวยงาม ซึ่งงานกิจกรรมยามว่างดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจถึงบทบาทและวิถีการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ที่ประยุกต์ใช้กับที่ต้องเข้าใจและเข้าถึงผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม การจัดการทรพย์สินทางปัญญา และกฏหมายทั่วไป

PORTFOLIO
  1. ผู้จัดการฝ่าย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  2. นักวิชาการ ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  3. คณะทำงานโครงการข้าวหอมยั่งยืน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฝ่ายเศรษฐกิจ
  4. อาจารย์ประจำวิชา “กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรม (innovation strategy)” และวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมบริการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  5. อาจารย์พิเศษวิชา “นวัตกรรมการจัดการขั้นสูง” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  1. วิทยากร หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (NEC) ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องสำอาง กระทรวงอุตสาหกรรม
  2. ที่ปรึกษาใน “โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำรูปแบบ (Model) การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อ

    นำไปปฏิบัติเชิงพาณิชย์” ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

  3. ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต กลุ่มบริษัทด้านอุตสาหกรรมอาหารและ เครื่องดื่ม

ผลงานทางวิชาการ

Dissertation

Sura-at Supachatturat. Innovative Technology Commercialization Model for Functional Food in Thai Food Industry. Doctoral dissertation, Technopreneurship and Innovation Management Program, Graduate School, Chulalongkorn University, 2016.

Journal

Sura-at S., R. Pichyangkura, A. Chandrachai, and D. Pentrakoon. 2016. Perspective on functional food commercialization in Thailand. International Food Research Journal, in press.

Sura-at S., R. Pichyangkura, A. Chandrachai, and D. Pentrakoon. 2015. A Turning Point to Successful Entrepreneurship in case Thai Functional Food Company.  International Journal of Social  Science and Humanity, Vol. 5, No. 9.