กัญญาณัฐ เทกมล (ฝนริน)

นักกลยุทธ์นวัตกรรม


เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

WORK

ปัจจุบัน ดิฉันอยู่ในตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม และรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง (Continuous Improvement: CI) โดยปัจจุบันเนื้องานหลักที่อยู่ภายใต้งาน CI คืองานบริหารความเสี่ยงองค์กรและงานอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานบริหารความต่อเนื่อง เช่น ติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

EXPERTISE

ตลอดการทำงานเป็นเวลาประมาณ 2 ปี งานที่ได้รับมอบหมายเป็นหลักคือติดตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งในปัจจุบันก็ทำการศึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารแผนความเสี่ยงขององค์กรโดยประยุกต์ร่วมไปกับความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่ได้ร่ำเรียนมา

“นวัตกรรม ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย แต่นวัตกรรมสามารถเกิดขึ้นในทุกระดับของสังคม แม้แต่เราก็สามารถสร้างนวัตกรรมได้เช่นกัน”

CREATIVITY

มุมมองนวัตกรรมสำหรับเรา ไม่จำกัดเพียงแค่บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่นวัตกรรมคือสิ่งใหม่ ที่ดีกว่าเดิมและเป็นประโยชน์ ซึ่งนวัตกรรมอาจมาในรูปแบบของสิ่งของหรือกระบวนการที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น นวัตกรรมไม่ใช่แค่เรื่องของนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย แต่นวัตกรรมสามารถเกิดขึ้นในทุกระดับของสังคม แม้แต่เราก็สามารถสร้างนวัตกรรมได้เช่นกัน

ส่วนตัวแล้วเป็นคนที่รักการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจและชอบอยู่ในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นความเคลื่อนไหวในสังคม ดิฉันพยายามดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ “Work-Life Balance” เพราะเราเป็นคนให้ความสำคัญกับความสุขในการดำเนินชีวิตในทุกวันเช่น ช่วงเช้าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง กลางวันทำงานเพื่อเสริมศักยภาพตัวเอง พอถึงตอนเย็นใช้เวลา Hang Out กับเพื่อนเพื่อเติมกำลังใจในชีวิต เราเชื่อว่าการดำเนินชีวิตบนความสมดุลจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขและความสุขจะเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิต