ดารกา ศิวปราชญ์ (จิ๋ม)

ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์