พิมพ์ตะวัน โสภาแปง (วิ)

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (Administration)


ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์