ศิรประภา รุ้งพราย (ขิม)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม


นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Trade Regulation (Intellectual Property), New York University School of Law
WORK 

ดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากUniversity of Chicago และระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) จาก New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันรับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและมีกลไกการสนับสนุนรูปแบบใหม่ในความรับผิดชอบ คือ “กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม” หรือที่เรียกย่อๆ ว่า กลไก MIND CREDIT

EXPERTISE 

ระหว่างที่ดิฉันศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีโอกาสเข้าฝึกงานในสำนักงานกฎหมายที่นั่น โดยเน้นด้านกฎหมายธุรกิจและภาษี เมื่อจบการศึกษาและกลับมายังประเทศไทย ดิฉันได้เริ่มทำงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูแลงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากนั้นได้ย้ายมาประจำที่ สนช. ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลัก เช่น การให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา จัดกิจกรรมและให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ต่อมาดิฉันได้ริเริ่มพัฒนากลไก MIND CREDIT ขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันเชิงธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมที่ปรึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม

CREATIVITY

ด้วยความที่ดิฉันเป็นที่ปรึกษากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา จึงมักใช้เวลาว่างในการเป็นวิทยากรบรรยาย เขียนบทความ และศึกษาเพิ่มเติมด้านกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะนำมาปรับใช้ในงานได้

PORTFOLIO