ศิรประภา รุ้งพราย (ขิม)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม


นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Trade Regulation (Intellectual Property), New York University School of Law

WORK

ดิฉันเป็น “ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม” ที่มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นสายงานที่ตรงกับองค์ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา โดยดิฉันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จาก University of Chicago และระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) จาก New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดิฉันชอบงานในหน้าที่ที่ทำอยู่เพราะเป็นงานที่ได้มีโอกาสให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่ถือเป็นสินทรัพย์อันมีคุณค่าและมีมูลค่าของธุรกิจนั้นๆ โดยปัจจุบันดูแลรับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและมีกลไกการสนับสนุนรูปแบบใหม่ในความรับผิดชอบคือ “กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม” เรียกสั้นๆ ง่ายๆ ว่า “กลไก MIND CREDIT”

EXPERTISE

ดิฉันโชคดีที่ได้มีโอกาสในการเรียนรู้งานด้านกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เพราะระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีโอกาสเข้าฝึกงานในสำนักงานกฎหมายของสหรัฐอเมริกา โดยเน้นด้านกฎหมายธุรกิจและภาษี เมื่อจบการศึกษาและเดินทางกลับมาประเทศไทย จึงได้เริ่มทำงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดูแลงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ต่อมาได้ย้ายมาประจำที่ สนช. ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลัก โดยงานหลักๆ ที่ทำอยู่คือการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา จัดกิจกรรมและให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ถือเป็นงานในหน้าที่ที่ต้องมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา

ดิฉันมั่นใจว่ากลไก MIND CREDIT ที่ได้พัฒนาขึ้นมาและสามารถเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันเชิงธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมที่ปรึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม “MIND CREDIT จะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันเชิงธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย”

CREATIVITY

ดิฉันชอบใช้ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการให้ความรู้ ดังนั้นด้วยความที่ดิฉันเป็นที่ปรึกษากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาจึงมักใช้เวลาว่างในการเป็นวิทยากรบรรยาย เขียนบทความและเมื่อมีโอกาสก็มักจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับการทำงานใน สนช. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการอัปเดตองค์ความรู้ให้กับตัวเองอีกด้วย

WORK EXPERIENCE

 
  • ปรึกษากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  • วิทยากรบรรยาย และเขียนบทความด้านกฎหมาย
PORTFOLIO