ศุฑามาศ กลิ่นหอม (ฑา)

นักกลยุทธ์นวัตกรรม


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์