ศุฑามาศ กลิ่นหอม (ฑา)

Innovation Strategist


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์