นางสาวสิรี ชัยเสรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


  การศึกษา

  EDUCATION

  • Ph.D. (Food Science), Pennsylvania State University, U.S.A.
  • M.S. (Food Science), Pennsylvania State University, U.S.A.
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประสบการณ์ทำงาน

  WORK EXPERIENCE

  • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการชั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร
  • ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร
  • รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะอุตสาหกรรมเกษตร

   

  CURRENT POSITION

  • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วิสัยทัศน์

  VISION

  จากประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวงนักวิชาการ ดิฉันคิดว่าคนไทยมีทัศนคติที่ดีและมีความชอบในเรื่องนวัตกรรมและความคิด

  สร้างสรรค์ค่อนข้างมาก ทุกครั้งที่เจอกับปัญหาคนไทยทุกกลุ่ม ทุกระดับจะมีความสามารถในการหาทางออกที่สร้างสรรค์ และคิดได้เร็วกว่าชาติอื่นเสมออาจเป็นเพราะว่าโดยธรรมชาติ คนไทยรักอิสระไม่ค่อยยึดติดอยู่กับขั้นตอน แต่ปัจจัยที่ทำให้คนไทยไม่สามารถสร้างนวัตกรรมได้มากเท่าที่ควรจะเป็นหรือไม่สามารถนำความคิดสร้างสรรค์มาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงได้ กลับมาจากสาเหตุที่ระบบการทำงานของเรายึดติดกับกรอบทางความคิดหรือกฎระเบียบมากเกินไป

  “และจากการได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสระบบการศึกษายังพบความจริงอีกอย่างว่า นักเรียนในระดับมัธยมมีความสามารถ

  ด้านนวัตกรรมมากกว่านักศึกษามหาวิทยาลัย ปัญหาข้อนี้มาจากระบบการศึกษาในระดับมัธยมที่เปิดกว้างให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ในหลากหลายสาขาวิชาพอที่จะทำให้เกิดภาพที่เชื่อมโยงออกมาเป็นความคิดสร้างสรรค์ ในทางกลับกันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะเป็นระบบการศึกษาที่ให้ความรู้เฉพาะด้าน ทำให้นักศึกษามุ่งพัฒนาความชำนาญเฉพาะ จึงขาดการฝึกทักษะในการผสมผสานความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน”

  เช่นเดียวกับ สนช. ดิฉันอยากเห็นการทำงานที่นี่เป็นหน่วยงานกลางที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โดยไม่ยึดติดกับกระทรวงวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ต้อง Integrate ความรู้จากหลายด้านเข้ามาไว้ด้วยกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง

   

  STRATEGY

  ตามกลยุทธ์ที่วางแผนการทำงานไว้ สนช. ควรมีการส่งเสริมการทำงานข้ามสายให้มากยิ่งขึ้น อาจจะเป็นการตั้งโจทย์ที่ชัดเจนข้อหนึ่งขึ้นมาให้ทุกสายงานลองนำไปคิดไอเดียและทำเป็นแผนปฏิบัติหาก สนช. เปิดกว้างให้ครบทุกสาขาจะช่วยเปิดช่องทางให้ประเทศไทยทำนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

   

  ตัวอย่าง เช่น สาขาท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากที่สุด สนช. อาจทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการผสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อหานวัตกรรมของกระบวนการและผลิตภัณฑ์นวัตกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อที่จะมาสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยว เป็นต้น

   

  “นวัตกรรมช่วยทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนาไม่ย่ำอยู่ที่เดิม การที่เราจะอยู่รอดในอนาคตจำเป็นต้องสร้างคนให้มีความสามารถในเชิงนวัตกรรม โดยเฉพาะการเคลื่อนตัวไปในอนาคตเพื่อให้อยู่รอดในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีนวัตกรรมฝังตัวอยู่ในประชาชนทุกคน”

   

  GOAL

  เป้าหมายการทำงานที่ดิฉันวางไว้ อยากผลักดันความคิดนวัตกรรมให้เกิดขึ้นและเป็นวัฒนธรรมของชาติทำให้ทุกคนมองเห็นความสำคัญของนวัตกรรมมากขึ้นด้วยการปลูกฝังเข้าไปในสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ในสื่อที่เข้าถึงประชาชนทุกคนรวมถึงการสร้างเวทีให้เกิดความร่วมมือข้ามสาขาอุตสาหกรรมและความเชื่อมโยงถึงการใช้ประโยชน์ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีองค์ความรู้และขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมให้มากขึ้น