นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล

กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


  เกิด  25 พฤศจิกายน 2502

  การศึกษา

  • Ph.D. Carleton University, Ottawa, Canada (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และทฤษฎีและนโยบายการเงิน) (ทุนรัตนโกสินทร์ Thai-Canada Ratthanakosin Bi-centenial Scholarship)
  • M.PA. (Development) Carleton University, Ottawa, Canada (John MacFarlane Award, นักเรียนดีเด่น)
  • การศึกษามหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มศว. ประสานมิตร
  • การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ เกียรตินิยม) มศว. ประสานมิตร
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 23)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Senior Executive Fellows (Kennedy Public School, Harvard University)
  • ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2555)
  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง Advanced Management Program (AMP182) Harvard Business School
  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. นักบริหารผู้มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม) สานักงาน ก.พ.
  • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ 13 วิทยาลัยการยุติธรรม
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Leadership Program โดย International Development Institute (IMD)

  ประสบการณ์การทำงาน

  • ที่ปรึกษาด้านโยบายและแผน สายงานพัฒนาเศรษฐกิจ
  • ผู้อำนวยการพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม
  • ผู้อำนวยการสานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

  ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

  • รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)