คชพล ปานคล้าย (เอ็กซ์)

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม (Administration)


บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
WORK

ขณะนี้ผมเป็นเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารองค์กร ทำหน้าที่ในส่วนของงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารจัดการครุภัณฑ์ งานบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน งานระบบการบริหารจัดการการใช้ยานพาหนะของ สนช. และงานบริหารจัดการเอกสารออก (ไปรษณีย์/พนักงานรับส่งเอกสาร) 

EXPERTISE

ในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ สนช. ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในของสำนักงาน งานธุรการ งาน IT ในด้านต่างๆ เพื่อก็ให้เกิดความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงาน

CREATIVITY 

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสารคดีออกแบบบ้านและที่อยู่อาศัยแบบสร้างสรรค์ทางนวัตกรรม