ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ (ป๊อก)

ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม


ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขา Knowledge Management, University of Surrey

WORK

ในฐานะ “ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม” ผมรับผิดชอบดูแลงานสำคัญใน 2 ส่วนหลักคือ “งานยุทธศาสตร์นวัตกรรม” เน้นการพัฒนาและยกระดับระบบนวัตกรรมแห่งชาติ และ “งานสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม” (Innovation Foresight Institute-IFI) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงระบบ รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนศักยภาพของภาคเอกชนในการจัดการนวัตกรรม

EXPERTISE

ปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 15 ที่ผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับ สนช. โดยก่อนที่จะมารับหน้าที่ดูแลงานด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม ผมเคยดูแลและพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ รวมถึงได้ดูแลงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) ขององค์กรมากว่า 5 ปี ทำให้มองเห็นโอกาสและข้อจำกัดของอุตสาหกรรมในการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาด้านยุทธศาสตร์ และการจัดการ

การได้มองเห็นโอกาสและข้อจำกัดต่างๆ ในการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการ ผมจึงตัดสินใจไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้านการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ณ สหราชอาณาจักร (UK) เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาต่อยอดงานที่ทำอยู่ โดยกลับมารับหน้าที่ดูแลงานด้านสารสนเทศวิเคราะห์ (Strategic Information Unit - SIU) ในปี 2557 และในปี 2559 จึงได้มีโอกาสมาดูแลงานด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI)

“นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัย “ความรู้” เป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อน การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรม ทั้งในระดับบุคคลและในระดับองค์กร”

CREATIVITY

ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องสำคัญแต่คงยากที่จะทำให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นจริงได้ หากปราศจากความรู้ผมมักใช้เวลาไปกับสิ่งที่ผมให้ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทั้งในระดับบุคคลและในระดับองค์กร ถือเป็นงานที่ต้องอาศัยทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ควบคู่กัน เนื่องด้วยองค์ความรู้ถือเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีความเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาบุคลากร (Personnel Development) และงานพัฒนาองค์กร (Organization Development) เป็นอย่างมาก

ผมเชื่อว่าการบริหารจัดการความรู้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนอนาคตและแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่สนับสนุนด้วยภาพของการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรได้อย่างยั่งยืน

WORK EXPERIENCE

  • ดูแล และพัฒนาโครงการนวัตกรรม ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์
  • ดูแลสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI)
  • ที่ปรึกษาด้านการจัดการนวัตกรรมในองค์กร
PORTFOLIO 
  • บทความ “การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์” ในนิตยสาร Food Focus Thailand ฉบับเดือนกันยายน 2557 (2557)
  • วิทยานิพนธ์ “Knowledge Management and Supportive Environment - A Study of Food Industry in Thailand” (2556)
  • บทความวิชาการ “Critical Success Factors in KM-Based Innovative Business: Evidence from Systematic Reviews” งานประชุมวิชาการ The 8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning (2554)
  • บทความ “บทนำเบื้องต้นของการจัดการนวัตกรรม” ในหนังสือ การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร (2552)