นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


  เกิด  วันที่ 31 มีนาคม 2499

  การศึกษา

  EDUCATION

  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Computer and Information Sciences), The Georgia Institute of Technology, Atlanta, U.S.A
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่น 4
  • วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่นที่ 10) วิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม

  ประสบการณ์การทำงาน

  WORK EXPERIENCE

  • ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้
  • รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ประธานสภาธุรกิจชายแดนภาคใต้ IMT-GT
  • รองเลขาธิการงานเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • คณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ด้านเศรษฐกิจ)
  • คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและศูนย์ประสานงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  CURRENT POSITION

  • รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ประธานสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • กรรมการผู้จัดการบริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
  • รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด
  • คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินเอกสารเชิงหลักการเพื่อการวิจัย
  • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  วิสัยทัศน์

  VISION

  จากที่เราเคยทำงานกันอยู่ใน Comfort Zone เราจึงยังไม่รู้สึกว่าต้องปรับเปลี่ยนอะไร แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีสิ่งที่เป็นเรื่อง Disruptive เกิดขึ้นมากมาย ทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของทั้งระบบเทคโนโลยีและระบบการทำงาน ในมุมของนักธุรกิจเริ่มเห็นเทคนิคหรือความพิเศษของเทคโนโลยีจึงเริ่มให้ความสำคัญ ถ้าไม่ Do ก็ Die เพราะธุรกิจเดิมโดนท้าทายในมุมมองของสำนักงานนวัตกรรมก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ พร้อมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดกับโครงการนวัตกรรมต่างๆ ที่ถูกนำเสนอเข้ามา

   

  STRATEGY

  ในแง่การทำงานของสำนักนวัตกรรม ผมอยากให้มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความอยู่รอดและทำให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างสินค้าส่งออก บางอย่างเราทำกันมานาน เป็นของที่มีอยู่ในตลาดมานานจนเกิดความเคยชิน ถ้าเราไม่เร่งพัฒนาก็จะเริ่มมีคนอื่นทำได้ดีกว่าราคาถูกกว่าเพราะเทคโนโลยีตามกันทันเราจึงต้องนำ Technology Innovations เข้าไปช่วยอุตสาหกรรมของเราเพื่อให้สามารถแข่งขันได้และอยู่รอดได้ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการลดต้นทุน ในช่วงแรกอาจไม่ใช่เรื่องการทำโปรดักต์ใหม่ แต่เน้นไปที่เรื่องของเซอร์วิส เพราะการทำโปรดักต์ใหม่อาจเป็นเรื่องยากต้องใช้เวลาเพราะมีเรื่องของการทำตลาด แต่ถ้าเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจะทำได้ง่ายกว่า

   

  “นวัตกรรมคือสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่เราทำอยู่ตามปกติและสามารถDisrupt ในสิ่งที่เราทำอยู่ให้ดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ นวัตกรรมอาจเป็นเรื่องของ Business Process เป็นเรื่องของวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ให้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือดีขึ้นกว่าเดิม”

   

  GOAL

  ผมอยากส่งเสริมนวัตกรรมในเรื่องของ Sharing Economy ผมมองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่คำถามคือระบบในโรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรบ้างที่เราสามารถแชร์กันได้ เช่นอุปกรณ์การช่าง เครื่องมือหรือเครื่องจักร ที่อาจไม่ได้ใช้งานตลอดเวลารวมถึงตัวช่าง ที่ปัจจุบันก็มีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการแชร์ช่างออกมา เพราะในบางเรื่องถ้าสามารถแชร์กันได้ก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนเองเพื่อเป็นเจ้าของ แต่ในมุมมองของผู้ประกอบการคนไทยเรื่องแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้ยากเพราะมองว่าทุกคนเป็นคู่แข่ง จึงอาจไม่ต้องการแชร์ทรัพยากรด้านการผลิตกับใคร เป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยนมุมมอง โดยมองว่าทุกคนคือคู่ค้าไม่ใช่คู่แข่ง นี่คือเรื่องที่เราพยายามทำอยู่เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตลดต่ำลง

  เราอยากทำเรื่องของ Innovation ให้มีอิมแพคที่เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งในอนาคตจะมีความชัดเจนมากขึ้น เพราะจากเดิมเราทำเรื่องของโปรดักต์ใหม่ต้องใช้ระยะเวลา แต่ปัจจุบันเราทำเรื่องของ Startup มากขึ้น ซึ่งเป็น Process ใหม่ที่อาจทำให้เห็นผลในแง่ของการตลาดได้เร็วยิ่งขึ้น

  สำนักงานนวัตกรรมเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนกับผู้ประกอบการนวัตกรรม บางคนยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้กับเอกชนในเมื่อเป็นเงินของภาครัฐ แต่ในความเป็นจริงการให้ทุนทำให้เราได้ในหลายๆ เรื่องกลับมา เช่น เรื่องของ Value เรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการแข่งขันซึ่งคนที่ดูแลเรื่องงบประมาณต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้ ว่าสิ่งที่เราทำสามารถสร้างอิมแพคกลับคืนมาได้ค่อนข้างมาก แต่สิ่งที่กลายเป็นความท้าทายคือเราจะวัดค่าอิมแพคที่กลับมานั้นได้อย่างไรและอะไรคือเทคโนโลยีที่เหมาะกับวัฒนธรรมของเราที่เราจะสามารถนำมาปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการคนไทยในการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น