ธีระ ดำรงค์กิจการ

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม


บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

WORK

การดูแลการทำตลาดนวัตกรรมที่ทำอยู่ตอนนี้ ถือเป็นงานปลายน้ำที่จะต้องผลักดันให้ผู้ประกอบการที่พัฒนาสินค้านวัตกรรมออกมาแล้วสามารถเดินต่อไปได้ บทบาทของเราในที่นี้คือการอธิบายหรือสร้างความรู้ความเข้าใจในสินค้านวัตกรรมของผู้ประกอบการซึ่งเป็นเรื่องใหม่และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้คนทั่วไปรู้จักให้เกิดความตระหนักถึงอรรถประโยชน์ใน            แง่ต่างๆ ผ่านเครื่องมือการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้สินค้าและบริการของผู้ประกอบการเป็นที่น่าสนใจและก่อให้เกิดรายได้ในที่สุด

EXPERTISE

งานตรงนี้ต้องอาศัยการสังเกตและหาข้อมูลความเปลี่ยนแปลงต่างๆ หรือแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ อาจจะเป็นความโชคดีที่ผมเคยผ่านประสบการณ์การทำงานอันหลากหลายก่อนที่จะมาร่วมงานที่นี่ ทั้งประสบการณ์ในธุรกิจโทรคมนาคม การออกแบบหลักสูตรการศึกษา การทำงานในห้องแล็บพัฒนาโครงการ การบริหารโครงการ (Project Manager) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (New Product/Services Development) ชุดความรู้จากหลายอุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถมาประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบในปัจจุบันและบางครั้งก็ใช้ความสัมพันธ์อันดีที่สะสมมาในอดีตมาช่วยต่อยอดในการทำงานได้อีกด้วย และจากการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านสินค้าและบริการนวัตกรรมของผู้ประกอบการออกไปสู่ภาคประชาชนผมมองเห็นว่าประชาชนพูดถึงแนวความคิดด้านนวัตกรรมมากขึ้น ตรงนี้ก่อให้เกิดเป็น Mindset ในการสนใจสินค้าและบริการด้านนวัตกรรมมากขึ้น “นวัตกรรมเกิดขึ้นได้ในทุกๆ อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้าน Service Innovation หรือแม้กระทั่ง Social Innovation ขอแค่เพียงทุกคนไม่หยุดคิดที่จะพัฒนาสิ่งรอบตัวเราให้ดียิ่งขึ้น”

CREATIVITY

ผมคิดว่านวัตกรรมเกิดขึ้นได้ในทุกๆ อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นด้าน Service Innovation หรือแม้กระทั่ง Social Innovation ขอแค่เพียงทุกคนไม่หยุดคิดที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆ รอบตัวเราให้ดียิ่งขึ้น สะดวกมากกว่าเดิม หรือทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ทุกอย่างเป็นนวัตกรรมได้หมด โดยจะต้องหัดสังเกตและหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ส่วนตัวผมนอกจากหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว วิธีที่จะเปิดโลกทัศน์ได้เป็นอย่างดีก็คือการสำรวจโลกด้วยการมองจากสายตาเราเอง ผ่านการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ผมยังเลี้ยงปลาเป็นงานอดิเรก มันเป็นกิจกรรมที่สอนให้เกิดความรับผิดชอบ จินตนาการและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

WORK EXPERIENCE

 
  • ฝ่ายตรวจสอบภายใน
  • Innovation Development Manager, Market Innovation