ภคพงศ์ พรมนุชาธิป (เอ็ด)

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีอนินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
WORK

ขณะนี้ ผมทำหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ทั้งหน่วยงานวิชาการ ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อร่วมบูรณาการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นวัตกรรมด้านอาหารเพื่อสุขภาพ นวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านชีวการแพทย์ และนวัตกรรมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบระบบบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมของสำนักงานฯ

EXPERTISE

ตลอดระยะเวลาที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ สนช. นั้น ประสบการณ์โดยหลักจะเน้นในด้านการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม การพัฒนาโครงการนวัตกรรม โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นวัตกรรมด้านอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวนมากกว่า 70 โครงการ ซึ่งผลงานส่วนหนึ่งได้รับการยอมรับและออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังได้รับโอกาสในการรับผิดชอบร่วมเป็นหนึ่งในทีมเป็นบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ สนช. จึงทำให้มองเห็นภาพของโครงการในทุกๆ ด้านได้ไม่มากก็น้อย แม้ว่าจะไม่ได้มีประสบการณ์ในนวัตกรรมด้านนั้นๆ โดยตรง ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมในลักษณะของ cross function พร้อมกันนี้ ยังได้มีโอกาสในการร่วมเป็นวิทยากรในด้านการพัฒนานวัตกรรม เพื่อร่วมแชร์ข้อมูลและประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมให้แก่ทั้งผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

CREATIVITY

งานอดิเรกส่วนใหญ่จะเน้น อ่านหนังสือ ฟังข่าว ดูละครและภาพยนตร์ ซึ่งงานอดิเรกเหล่านี้แม้จะดูเป็นกิจวัตรประจำวันปกติ หากแต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการเขียนบทความที่จะสามารถถ่ายทอดให้ทุกๆ คนได้เข้าใจในงานด้านการพัฒนานวัตกรรม นอกจากนี้ ยังช่วยให้เราสามารถคิดและทำงานได้อย่างรอบคอบและมีความละเอียดถี่ถ้วนอีกด้วย

PORTFOLIO

PUBLICATION IN THAI

 • ‘The top of Innovation No 1’, National Innovation Agency
 • ‘The top of Innovation No 2’, National Innovation Agency
 • ‘The top of Innovation No 3’, National Innovation Agency
 • ‘The top of Innovation No 4’, National Innovation Agency
 • ‘Nanosilver Innovation for Fabric Industry’, SMEs Today, September, 2005
 • ‘Development of Technology for Prevent and Control Aedes’., Proceeding Conference ‘DMSC for Upgrading Book Human Life’, June 2008, 22
 • ‘The top of Innovation No 5’, National Innovation Agency (public organization)
 • ‘The top of Innovation No 6’, National Innovation Agency (public organization)
 • ‘The top of Innovation No 7’, National Innovation Agency (public organization)
 • ‘The top of Innovation No 8’, National Innovation Agency (public organization)
 • ‘The top of Innovation No 9’, National Innovation Agency (public organization)

NEWS

 • ‘Functionl Food from Rice to Helping Digestion System and Allergy’, Matichon Newspaper, 24 October 2006.
 • ‘Plai-Mixed Mouth Wash Wound Healing Curing in Oral Cavity’, Komchadluek Newspaper, 9 March 2007.
 • ‘Papaya Enzyme for Replace Dead Skin Cell, Research to Cosmetic Industry’, Matichon Newspaper, 11 May 2007.
 • ‘Thailand-Japan Co-develop Cha-Om & Kra-Ched for Healthy Drink’, Matichon Newspaper, 8 June 2007.
 • ‘NIA Support Budget to Develop Gene Testing for Cardiovascular Disease Risk’, Matichon Newspaper, 10 September 2007.
 • ‘Pariodontal Disease Curing with Stem Cell Derived from Deciduous Teeth’, Khaosod Newspaper, 23 October, 2008.
 • ‘NIA support Thai Companies More Than 1.4 Million Baht for Develop Anti-anging Cosmetic’, Thai TV and Radio Online-NNT, 17 November 2008
 • ‘NIA, Ministry of Public Health, and Company Co-develop Compound to Get Rid of Aedes’, Matichon Newspaper, 18 January 2009.
 • ‘Whitening with Papaya Enzyme’, Bangkokbiz Newspaper, 21 January 2009.
 • ‘SWU Doctor Hold Up Adipose Stem Cell for Anti-aging, and Ready to research for Ear Curing’, Manager Newspaper, 18 March 2009.
 • ‘Researcher Discuss on NIA Which Support the Development on Adipose Stem Cell for Anti-aging Cosmetic’, Naewna Newspaper, 24 October 2009.
 • ‘NIA Arrange International Conference, Boost Thai to Develop Identical Personal Food Supplement’, Matichon Newspaper, 18 November 2009.
 • ‘Thai Herbal Market growth via Technology’ , BangkokBiz Newspaper,  2 May 2014.
 • ‘Fat Resistant via Kra-Chai-Dam’, Prachachat Newspaper, 25 April 2014.
 • ‘Fat Resistant via Kra-Chai-Dam’, Matichon Newspaper, 25 April 2014.
 • ‘NIA revealed global demand for herbal high’, National News Bureau of Thailand, 26 April 2014.
 • ‘Changing Thai Herb over Drug Pot’, Manager Newspaper, 13 May 2014.
 • ‘Thailand holds the herbal market to Japanese Market’, http://www.smartsme.tv, 13 May 2014.