นายภาณุ จันทร์เจียวใช้

กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


  เกิด  วันที่  10  กันยายน  2501

  การศึกษา

  EDUCATION

  • ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ประสบการณ์การทำงาน

  WORK EXPERIENCE

   • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
   • ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1
   • ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
   • นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญกลุ่มการจัดการงบประมาณ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดและบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ

   

  CURRENT POSITION

   • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

  วิสัยทัศน์

  VISION

  อยากเห็น สนช. สร้าง Impact ด้านนวัตกรรมในวงกว้างด้วยการเพิ่มงานในลักษณะที่เป็นเชิงระบบโครงสร้างและต้องทำงานเชิงนโยบายเพิ่มมากขึ้น

  STRATEGY

  งานนวัตกรรมไม่ใช่งานที่ สนช. จะทำได้โดยลำพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ การขับเคลื่อนจำเป็นต้องทำงานเชิงระบบมีโครงสร้างการทำงาน เพื่อบูรณาการแบ่งสรรงาน และแบ่งความรับผิดชอบระหว่าง สนช. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงวิทยาศาสตร์ หรือต่างกระทรวง ซึ่งผมคิดว่าจะทำให้เกิดพลังการขับเคลื่อนมากขึ้นพอที่จะส่งผลกระทบไปในวงกว้าง เกิดผลดีกับประเทศที่ต้องการเดินหน้าพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม

  งานด้านนวัตกรรมเป็นงานที่จะต้องใช้องค์ความรู้มาผนวกประสานกับความคิดริเริ่ม ดังนั้นกฎระเบียบกติกาการทำงานก็ต้องเอื้อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน ส่งเสริมให้คนทำงานเกิดพลังสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา Ecosystem นวัตกรรมให้มี Impact ในวงกว้าง

  บุคลากรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการผลักดันงานนวัตกรรมให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงต้องให้ความสำคัญต่อการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กรและดูแลรักษา สร้างระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมจูงใจ มีระบบสวัสดิการที่ดี

  “งานด้านนวัตกรรมเป็นงานที่จะต้องใช้องค์ความรู้มาผนวกประสานกับความคิดริเริ่ม ดังนั้นกฎระเบียบกติกาการทำงานก็ต้องเอื้อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน ส่งเสริมให้คนทำงานเกิดพลังสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา Ecosystem นวัตกรรมให้มี Impactในวงกว้าง”

  GOAL

  อยากเห็น สนช. เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการทำงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์