วิเชียร สุขสร้อย

รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


การศึกษา

 

EDUCATION

  • ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

WORK EXPERIENCE

  • บริหารจัดการ และติดตามความก้าวของการดำเนินงานในกิจกรรมของฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
  • นักพัฒนาโครงการนวัตกรรมระหว่างประเทศ
  • นักวางแผนและออกแบบกิจกรรมในพื้นที่
  • วิทยากรเชิงวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

วิสัยทัศน์

VISION

ในมุมมองของผมการพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะสามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จได้เพียงลำพัง เพราะการพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาตินั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน หน่วยงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนทางธุรกิจ เช่นสถาบันการเงินและการลงทุน ผมคิดว่าแนวคิดการขับเคลื่อนให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เราต้องสร้างความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทสำคัญของแต่ละภาคส่วน ในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมร่วมกัน โดย สนช. จะต้องทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เปรียบเสมือนเป็น System Integrator ของระบบ

ดังนั้น สนช. จะต้องพัฒนาทั้งด้านบุคลากรและองค์ความรู้ให้สามารถทำหน้าที่ กำหนด แนะนำ และวางแผนเพื่อสร้างกรอบการพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติให้ทุกๆ ภาคส่วน มีความเข้าใจ และกำหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

 

STRATEGY

หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติ คือการมุ่งสร้างให้เกิดการทำงานเชิงพันธมิตรที่แท้จริงของทุกๆ หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติ โดย สนช. ต้องทำหน้าที่เป็น Facilitator เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้เกิดการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมอย่างบูรณาการ เพราะการพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาตินั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน และเกิดผลกระทบในแง่ของความเปลี่ยนแปลง

สนช. จึงควรมีการขยายพันธมิตรจากประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาระบบนวัตกรรมเพื่อนำประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบมาช่วยปรับปรุงให้ตรงกับวัฒนธรรมและการทำงานของประเทศไทย นอกจากนี้ สนช. ยังต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่สามารถสื่อสารให้สังคมไทยเข้าใจได้โดยง่าย เพื่อทำให้เกิดการขยายผลในแง่การนำแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมของประเทศที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม

 

“นวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมให้สังคมไทยได้เข้าใจและสามารถนำมาปรับใช้เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง”

 

GOAL

เป้าหมายในอนาคต ผมอยากผลักดันให้ สนช. เป็นแกนหลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรมให้แก่สังคมไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถเชื่อมโยงให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันจะส่งผลให้ สนช. กลายเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลอย่างยั่งยืน