นายสาคร ชนะไพฑูรย์

ที่ปรึกษา


 • Phone: 02-017 5555
 • Fax: 02-017 5566

เกิด  30 มีนาคม 2499

การศึกษา

 • ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
 • นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

 ประสบการณ์การทำงาน

 • รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด/สำนักยุทธศาสตร์และแผน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • หัวหน้ากองการตลาด และกองแผนงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เฟอร์รี่ไลน์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ส่งเสริมทราเวล จำกัด
 • คณะทำงานด้านแข่งขันเยาวชนสมาคมวิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมป์
 • ที่ปรึกษากลุ่มโรงแรมเครือสมุยรีโซเทล