ดร.อำพล อาภาธนากร (อู๋)

ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

WORK

เมื่อพูดถึงนวัตกรรมทำให้ผมนึกถึงสิ่งที่เกิดใหม่หรือความใหม่ทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่ก่อให้เกิดการยกระดับของภาคเศรษฐกิจและสังคมได้  ในทุกๆ วันผมจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการนวัตกรรม วางแผนและบริหารจัดการโครงการเพื่อพัฒนา และนำเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Diffusion) และคอยให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการนวัตกรรม มีการควบคุม และวางแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการนวัตกรรมรายโครงการ ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สิ่งที่ทำให้งานของผมมีความน่าสนใจคืองานของเราต้องริเริ่มแสวงหาและประสานงานเครือข่ายความร่วมมือและความเชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งเป็นงานที่ผมมองว่ามีทั้งความสนุกและท้าทาย สนช. ควรมีระบบการบริหารงานที่แตกต่างจากหน่วยงานที่หันมาทำงานคล้ายๆ สนช. เพื่อเอื้อต่อการดำเนินงานของพนักงาน เช่น แผนผังงบประมาณประจำปีและการดำเนินงานขององค์กร ที่สามารถกำหนดขึ้นเองภายในได้ควรมีส่วนงบประมาณให้พนักงานที่ Initiate งานใหม่ๆ มาใช้งบในส่วนนี้ เพื่อสร้างงานที่ตอบสนองจุดต่างๆ ขององค์กรได้

EXPERTISE

กว่า 10 ปีที่ผมทุ่มเทให้กับการทำงานใน สนช. ทำให้ผมมีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 100 โครงการและมีประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมทั้งระดับภูมิภาคระดับประเทศ และต่างประเทศอีกไม่ต่ำกว่า 20 เครือข่าย รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไทย โดยที่ผ่านมาความสำเร็จของผมคือการพัฒนาโครงการนวัตกรรม สนับสนุนส่งเสริมให้ออกสู่ตลาดและขายได้ แต่อย่างไรก็ตามทุกผลงานย่อมมีอุปสรรคที่ไม่เหมือนกันและความสามารถที่ต่างกัน ดังนั้นการที่จะผ่านพ้นอุปสรรคนั้นๆ ไปได้ จึงต้องร่วมเข้าไปวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน สิ่งที่ท้าทายความสามารถของผมคือการผลักดันผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งต่อให้สามารถออกตลาดได้ และเป้าหมายในอนาคตคือการสร้างแผนงาน “หมู่บ้านวิถีนวัตกรรมสังคม” (Social Innovation Village) ในการยกระดับวิถีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน

“นวัตกรรมคือความใหม่ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ที่ก่อให้เกิดการยกระดับของภาคเศรษฐกิจและสังคมได้”

CREATIVITY

แม้ว่างานจะหนักแต่ชีวิตก็ต้องมีสมดุลและ Work Life Balance ของผมคือการบริหารจัดสรรเวลาตามภาระหน้าที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งวิธีในการมองหาไอเดียใหม่ๆ หรือสร้าง Inspiration ในการทำงานเรื่องของนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือการติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ตามช่องทางต่างๆ ทั้งโซเชียลมีเดีย วิทยุ และโทรทัศน์ ก่อนจะนำมาวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่เป้าหมายและผู้ประกอบการไทย กิจกรรมยามว่างของผมจึงเป็นเรื่องการติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยีและธุรกิจของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและนำมาสร้างสรรค์ในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม สร้างเทรนด์ใหม่ๆ สำหรับธุรกิจนวัตกรรมพลังงานทดแทนให้กับผู้ประกอบการไทย

WORK EXPERIENCE

 

 

ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา:
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษาทางไกล ปีการศึกษา 2553 – ปัจจุบัน
 • อาจารพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นระยะเวลารวม 5 ปี
 • รายวิชา การสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 • รายวิชา การจัดการนวัตกรรมและการวางแผนธุรกิจนวัตกรรม ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • รายวิชา การสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 • รายวิชา การสร้างสรรค์และนวัตกรรมธุรกิจ ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • รายวิชา การสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 • รายวิชา สัมมนาปัญหาปัจจุบันทางการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 • รายวิชา การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รายวิชา การสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 • รายวิชา สัมมนาปัญหาปัจจุบันทางการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 • รายวิชา การสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

กรรมการวิทยานิพนธ์/กรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรม/วิทยากรบรรยายพิเศษ:

กรรมการวิทยานิพนธ์

 1. Rural Household Biogas Production from Cow dung Co-digestion with Rice Straw and Water Hyacinth” Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy, 2013, Rattanakosin College for Sustainable Energy and Environment, Rajamangala University of Technoology Rattanakosin. (Mr.Naphon Keanoi)
 2. “การศึกษาผลกระทบของรูปร่างปลายใบกังหันลมต่อประสิทธิภาพการทำงานกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาก 50 กิโลวัตต์”, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศษวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (นายชาคริต จีนลอย)
 3. "การศึกษาผลกระทบการขวางการไหลขออากาศต่อประสิทธิภาพการทำงานของกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยวิธีการคำนวณทางพลศาสตร์ของไหลด้วยคอมพิวเตอร์", หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศษวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ร.ท.หญิงศิริพร  สุขกุล)

กรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรม

 1. กรรมการตัดสินรางวัล Thailand Energy Awards 2017 ด้านพลังงานสร้างสรรค์
 2. กรรมการตัดสินรางวัล Thailand Energy Awards 2016 ด้านพลังงานสร้างสรรค์
 3. กรรมการตัดสินรางวัล Thailand Energy Awards 2015 ด้านพลังงานสร้างสรรค์
 4. กรรมการตัดสินรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ด้านพลังงานสร้างสรรค์
 5. กรรมการตัดสินรางวัล Thailand Energy Awards 2013 ด้านพลังงานสร้างสรรค์
 6. กรรมการตัดสินรางวัล Thailand Energy Awards 2012 ด้านพลังงานสร้างสรรค์
 7. กรรมการตัดสินรางวัล Thailand Energy Awards 2011 ด้านพลังงานสร้างสรรค์
 8. กรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปี 2555 ชองหน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วิทยากรบรรยายพิเศษ

 1. “การวิจัยมุ่งเป้าเชิงพาณิชย์” การประชุมเครือข่ายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
 2. “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. “การพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อภาคอุตสาหกรรม” วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 4. ประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ "รูปแบบพลังงานทดแทน ที่เหมาะสมกับประเทศไทยในทศวรรษหน้า" วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 5. ประชุมสัมมนาวิชาการ "พลังงานทดแทนของประเทศและอาเซียน" วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ/วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 6. “Enabling Platforms to Enhance the Business Opportunity” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วันที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ Royal Hills Resort and Spa จ.นครนายก
 7. “การพัฒนางานวิจัยสู่ธุรกิจนวัตกรรม” วันที่ 22 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 8. “การวิเคราะห์และประเมินโครงการนวัตกรรม” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 9. “นวัตกรรมทางด้านพลังงานในประเทศไทย” วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 10. “ก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรม” การไฟฟ้านครหลวง วันที่ 16 - 17 กันยายน 2553 ณ โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ
 11. “ก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรม” การไฟฟ้านครหลวง วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ
 12. “การประชุมความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์” วันที่ 16 กรกฎาคม 2552     ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
 13. “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจาร์ด้านงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 26 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จ.จันทบุรี

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ

 1. ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560
 2. ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559
 3. ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558
 4. ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557
 5. บทความวิจัย วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (2559) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 6. บทความวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม (2560) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา