พรรณกาญจน์ นิธิธนเวช (ตอง)

นักส่งเสริมนวัตกรรม (Market Innovation)


Msc. Marketing University of the west of England