วรรนิภา พงษ์ไทยสงค์ (โม)

นักพัฒนานวัตกรรม


WORK 

ขณะนี้ดิฉันเป็นผู้ประสานงานโครงการในกลุ่มนวัตกรรมเพื่อสังคม ความรับผิดชอบในการพัฒนาโครงการด้านพลังงานและการจัดการของเสีย ที่ขอรับทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมไปสู่การใช้งานจริง รวมไปถึงการสร้างเครือข่าย พัฒนาและขับเคลี่อนนวัตกรรมให้เกิดความยั่งยืน

EXPERTISE 

หลังจากที่จบการศึกษา ดิฉันได้มีโอกาสได้ทำงานตำแหน่ง วิศวกรสิ่งแวดล้อม ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ดูแลระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จนมาถึงในช่วงต้นปี 2560 ได้มีโอกาสเข้ามาที่ สนช. ดิฉันรับหน้าที่ในการประสานงานและพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและการจัดการของเสีย จากประสบการณ์ที่ผ่านมาสามารถนำมาประยุกต์และต่อยอดได้

CREATIVITY 

กิจกรรมยามว่างชอบฟังเพลง ศึกษาสถานที่ท่องเที่ยว การได้ออกไปพบเจอสิ่งใหม่ๆ  และเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เป็นการเติมความสุขให้ชีวิต